Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(6)

Na het overlijden van P. Brander, die van 1895-1902 Secretaris der gemeente was, is D. Kooiman als zoodanig benoemd en is er een nieuw Secretarie met woning voor de Secretaris aan de dijk gebouwd. Dit Secretarie is tot 1922 als zoodanig gebruikt en daarna als woning voor het hoofd van de Middenschool.
In 1920 is door het Gemeentebestuur besloten een nieuw gemeentehuis te bouwen omdat het oude te klein werd en het Secretarie in dit nieuwe gebouw onder te brengen.
Op 9 september 1921 werdt door den oudsten inwoner van Andijk, E. de Vries, oud 92 jaar, de eerste steen voor dat gebouw gelegd en in 1922 werdt het in gebruik genomen.
Het Secretarie werdt daarna overgebracht en de Secretaris P. de Boer, voor wie een nieuw woonhuis aan het Kleingouw nabij het nieuwe gemeentehuis was gebouwd, verhuisde van het vorige Secretarie aan de dijk naar deze nieuwe woning.

Omstreeks 1890 en daarna werdt de ansjovis-visscherij hier door enkele personen uitgeoefend en die hebben daar beste jaren mee gehad.
Nabij het stoomgemaal was door J. Glas en andere een zouterij daarvoor gebouw en in de beste jaren gaf dat enkele weken aardig wat werk. Later is de vangst van de ansjovis weer verminderd en is die visscherij van weinig beteekenis meer.
Op Oudejaarsavond 1906 is in de "Korenbeurs" op de Bangert de eigenaar J. Berkhout vermoord. De moordenaar E. Zwan werdt veroordeeld tot 14 Jaar gevangenisstraf, maar heeft later 7 Jaar gratie gekregen.

Van ouds was er drie keer per jaar kermis en wel in Juni in het middengedeelte, in Juli aan het westeinde en in Augustus aan het oosteinde.
Deze, vooral die aan het westeinde, werden altijd zeer druk bezocht, maar na 1900 is dat zachtjes aan verminderd en in 1926 is door het Gemeentebestuur besloten deze af te schaffen.

In 1923 was er door de tijdsomstandigheden nogal werkloosheid en waren er ook hier heel wat werkloozen, die door de gemeente aan het werk waren gezet.
Deze menschen waren echter niet tevreden met het loon dat uitbetaald werd en op een morgen in Jan stonden er 70 a 80 personen voor het gemeentehuis die het werk staakten.
Op het gemeentehuis was geschreven: "Heeft de Raad wel gedacht dat ook in de nacht aan hen wordt gedacht" en bij A. van Dokkum: "Koopt hier niet, Arbeiders."
maar van Dokkum schreef daaronder: "voordat de oude schulden betaald zijn".
Dat was enkele dagen een gespannen toestand, maar na eenig overleg van het gemeentebestuur en de voormannen der werkloozen is die zaak in het reine gekomen en zijn er geen ongelukken gebeurd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk