Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(10)

Andijk behoorde tot 1667 kerkelijk deels tot Grootebroek, n.l. de Geuzenbuurt, Broekoord en daar beoosten met ongeveer 120 zielen, en deels tot Lutjebroek, n.l. vanaf de Geuzenbuurt en daar bewesten met ongeveer 180 zielen.
De geregelde kerkgang en de begravenis was vooral in het barre jaargetijde erg bezwaarlijk, en vandaar werd er naar verlangt zelf een kerk en een begraafplaats te hebben.
In 1667 werd daartoe besloten en op 17 April 1667 deed Ds. Abrahamus Hovius als eerste predikant te Andijk zijn intree, en op 18 Sept d.v. werd de kerk op het Buurtje door deze ingewijd. De pastorie, die gelijk de kerk was gebouwd, werd toen ook in gebruik genomen, evenals de begraafplaats het oude "Kerkhof" genaamd. De personen die overleden waren, werden in de kerk onder zerken of op de begraafplaats begraven. Aan de Noordkant is in 1700 de kerk vergroot, blijkens een jaartal op een kapbank.
In de voorgevel zijn ankers aangebracht die de vorm hebben van 1667. De kerk heeft een eiken preekstoel waarop het jaartal 1667 en de letters P.F.S. en D.V.L.
staan. Het eiken doophek draagt een wapen F.M. en het jaartal 1667. Een koperen doopboog heeft het wapen van Enkhuizen en het jaartal 1668. Op de koperen voorzangerslessenaar staat de naam Hendrik Ris en het jaartal 1668.
De klok is in 1761 aangebracht en heeft een opschrift over de bouw van de toren, als volgt:

Steen en Borchhart Fudunt
Enchusae A 1761
Soli Deo Gloria
Komt Andijk Burgers wilt u tempelwaarts begeven,
De Heer gebiedt aldaar den zegen en het leven,

De klok is in Maart 1943 door de oorlog weggehaald. Deze tooren is in het jaar 1761 door de Burgerij gebouwt.
De toren is het eigendom van de gemeente en wordt door de gemeente onderhouden. Daar het aantal leden zachtjesaan toenam werd in 1741 het aantal zitplaatsen door het maken van twee galerijen uitgebreid en in 1791 werd besloten de kerk te vergrooten. Er werd toen een kruis aan de Noordzijde aangebouwd, met een galerij.

In 1877 werd de naast de kerk staande bakkerij van K. Schuurman voor ƒ 4100.- aangekocht en afgebroken, en op dat terrein een nieuwe pastorie gebouwd.
De Predikant A.G. Kist verhuisd toen van de oude naar de nieuwe pastorie. De oude pastorie werd daarna boven aan verschillende personen verhuurd en vanaf 1882 als kosterswoning gebruikt.

Vanwege de dijkverzwaring is de pastorie in 1920 door Drechterland voor ƒ 19430.- aangekocht en afgebroken. In 1927 is te Andijk W. een nieuwe gebouwd, iets achteruit waar de vorige pastorie had gestaan. Onder leiding van de architect D. Saal te Alkmaar is dat gebouw in 1927 klaar gekomen en is Ds Brink van O. naar W. verhuisd.

In 1921 is tot Combinatie met Oosterdijk overgegaan en de eerste predikant der Combinatie D.H.G. Brink is in 1923 van Grolloo naar Andijk overgekomen. Deze heeft eerts vier jaar aan de Oosterdijk gewoond. In 1873 is te Oosterdijk een N.H. gemeente gesticht en is daar een kerk met pastorie gebouwd.
De leden der N.H.K., wonende beoosten de Langedeelesloot, zijn toen naar Oosterdijk overgegaan. Na het vertrek van Ds Brink op 14 Jan 1931 naar Nieuwveen is op 6 Sept. 1931 Ds H. Bax van NieuwBeerta naar Andijk overgekomen.

Na het vertrek van Ds Bax op 26 Oct. 1940 naar Frederiksoord worden pogingen gedaan om in de Combinatie A. en O. ook de kleine N.H. gemeente Wervershoof op te nemen.
De rekening van de in 1877 gebouwde pastorie was als volgt:

Ontvangst Uitgaaf
Vrijw. Bijdrage f 4234.- Aank. Terrein f 4100.-
Rijksbijdrage - 5000.- Aanneemsom - 10222.-
Geldleening - 5500.- Onkosten - 530.-
---------- ----------
f 14734.- f 14852.-
====== ======

Voor deze pastorie, die in 1920 door Drechterland is onteigend, is door de Kerkv.
ƒ 19430,- ontvangen. Op 20 Juni 1927 is door D. Mantel Kz als oudste lid van het College van Kerkvoogden en Notabelen de eerste steen voor de nieuwe pastorie gelegd.

De rekening daarvan was:  Uitgaaf
Aanneemsom en tarief f 12825.-
D. Saal Architect - 950.-
Onkosten - 985.-
------------
ƒ 14760.-
======

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk