Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(21)

In Sept 1945 is er een Commissie bijelkaar geroepen tot oprichting van een Vereenigingsgebouw, te plaatsen aan Kleingouw nabij de Molenweg bij het Sportterrein der gemeente. Dec. 1945 besluit de Raad der Gem. om het bestaande sportterrein te Andijk W. te vergrooten door aankoop van een perceel land, groot 0.86 H.A van A. Swart en een perceel groot 1.07.20 H.A. van T. Mantel Cz, waardoor de totale grootte dan 1.98.65 H.A. bedraagt, wat voldoende is.
Na goedkeuring van Ged Staten word begin Juni 1946 door in de "Krententuin" te Hoorn bewoners (N.S.B.ers) deze terreinen aan elkaar verbonden en vlakgemaakt.

Met 1 April word de Middenschool opgeheven. Het Hoofd der School D.C. Speets word op wachtgeld gesteld en Mej. J. de Vries krijgt eervol ontslag wegens haar a.s. huwelijk.

Sept 1945 worden in alle gemeenten van ons land noodgemeenteraadsleden verkozen. De A.R.-partij te Andijk wenschte daar geen zitting in te nemen. Gekozen werden Tj. Groot, P. Blom, C. Minnes, P. Pool, G. de Vries Sz, J. Breg en G. Sijm Pzn. Tot Wethouders werden verkozen C. Minnes en P. Pool.
15 Mei 1946 neemt Burg. Haspels afscheid van de Gemeenteraad, wegens genoeming van Mr. H.H. Douma te Kollummerland als Burgemeester van Andijk.
Na op 13 Mei te Haarlem beëedigd te zijn word op 20 Mei Burg. Douma feestelijk ingehaald en als zoodanig geinstalleerd.
In 1946 word een nieuwe gemeenteraad verkozen. Op 13 Aug 1946 houdt de noodgemeenteraad hare laatste vergadering.

In 1947 wordt door het bestuur van het Grootslag voor verbetering van water- toevoer voor het stoomgemaal van de heeren P. Tensen en Tj. W. Bakker en P. Groot Tz een strook grond aangekocht vanaf het stoomgemaal tot Munnekij.
De strook grond werd er afgestoken en de sloot van het stoomgemaal af tot Kleingouw door een baggermachine uitgebaggerd en dieper gemaakt. De grond van het afsteken en uitdiepen werd op de belendende perceelen van de verschillende eigenaars gestort. Mei 1948 was dat werk afgeloopen.
Tevens werden er vanaf de kolk groote buizen gelegd naar de Molensloot om bij droge zomers water in te laten stromen.

Vrijdag 9 Juli 1948 werd door de Heer D. Smit, EereVoorzitter der Coop. Boerenleenbank de eerste steen gelegd van het nieuwe bankgebouw, waarvan de bouw is opgedragen aan L. Buter voor de som van ƒ ?.

Van 7 t/m 9 Sept 1948 is er een tentoonstelling gehouden van oud Andijk. Van de Inspecteur van het L.O., de heer J. v.d. Worp was een verzoek bij de Burgemeester ingekomen om in verband met de Jubileum- en Kroningsfeesten een dergelijke tentoonstelling te houden, om de jeugd eenige inlichting te geven over oud Andijk en de kinderen der hoogste klassen der scholen een opstel te laten maken.
Deze tentoonstelling is uitstekend geslaagd en het werk van de schoolkinderen, dat daar was ingezonden werd door vele bezoekers met groote belangstelling bekeken. De opening der tentoonstelling werd door de Heer J. v.d. Worp bijgewoond en door deze daarna met veel genoegen bekeken. Ruim elfhonderd personen hebben de tentoonstelling, die in het zaadpakhuis van S. Vriend werd gehouden, bezocht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk