Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 22-24

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (22-24)

Kermislast

Er werd aan Akkerbouw gevraagd wat er zou kunnen worden gedaan aan het ongerief dat de werkzaamheden op het land ondervonden in het westelijke deel van Andijk als gevolg van de Krimpener kermis.
De vraag was of de datum van die kermis kon worden vervroegd, maar het kwam niet tot een uitspraak, anders dan het onderwerp maar te laten rusten.
De "Streker Groentehandel" vroeg in een droge zomer, adhesie te betuigen aan een verzoek aan het polderbestuur om het polderpeil niet meer dan een palm beneden zomerpeil te willen houden door het inlaten van Zuiderzeewater in de polder.
Maar er waren wel redenen voor om niet aan dat verzoek te voldoen; men liet niet graag zout water binnen, mede omdat de sloten dienden voor de drinkwaterbehoeften van het vee en omdat de slootbagger voor de tuinders van belang was en ook dat moest niet zout worden.

Proeftuin

Er werd in 1894 een proeftuin aangelegd van 600 roe oppervlakte voor het verbouwen van aardappelen en uien. Er werden daar proeven gedaan met het gebruik van Chilisalpeter, superfosfaat, Ammoniak, superfosfaat en mengsels van turfstrooisel met stalmest naast onbemest land.
Er werd in 1897 negatief beslist over een onderzoek naar de mogelijkheid om in Andijk een haven aan te leggen.
Het "modderen", het uitbaggeren van de sloten was belangrijk en was toegestaan vanaf 1 november.
Bij Akkerbouw wilde men graag tijdig weten wanneer deze aanvangsdatum zou worden vervroegd om het dan liefst 2 weken tevoren aan te kondigen. Dat heette "de modderjacht is weer geopend".

Mestaanvoer per schuit

Aankoop van mest per schuit vond plaats en daartoe moesten de schuiten worden geijkt. Daarbij mocht gebruik worden gemaakt van gewichten uit het dijkmagazijn. Die gewichten dienden om bij stormweer en daardoor ontstane beschadiging aan het dijklichaam de zeilen, die over de bedreigde plaatsen werden gelegd, vast te houden en te verzwaren, dus zodat die zeilen niet zouden wegslaan op wind en golfslag.
Er werd voor dat doel gebruik gemaakt van zware stenen – vaak met een oog daaraan – en zware gewichten.
In 1899 vond een protestvergadering plaats tegen de verhoging van de Duitse toltarieven op boomkwekerijprodukten, bloembollen en groenten. Er was ook een vraag van een visserman, Jb. Broer, die graag het alleenrecht wilde hebben om met de zegen te vissen in eigen water van de tuinders; of de leden van Akkerbouw hun handtekening wilden zetten dat zij het met hem eens waren!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk