Kistemaker

Thuis » Diversen » Krantenknipsels » 4-3-1975

Weldra voorlichting over lozing Molensloot
(4-3-1975)

Per etmaal 1800 m3 afvalwater

ANDIJK — De inwoners van de gemeente Andijk zullen op korte termijn uitvoerig warden geïnformeerd over de plannen, die werden ontworpen voor het lozen van afvalwater op de Molensloot. De informatie zal worden verstrekt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, die zal worden belegd door het gemeentebestuur, het bestuur van het waterschap West-Friesland en het bestuur van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen. Dit werd besloten tijdens eer vergadering, die dinsdag in het gemeentehuis van Andijk werd gehouden.

Van de zijde van het hoogheemraadschap werd tijdens deze vergadering de verzekering gegeven, dat het water van de Molensloot door de lozing van het afvalwater van Enkhuizen niet zal gaan stinken. Gerekend wordt namelijk op een lozing van 1800 m3 afvalwater per etmaal. Dezc hoeveelheid zal worden verdund met 146.000 m3 oppervlaktewater. Dankzij deze verdunning (1 : 70) zal er onder alle omstandigheden voldoende zuurstof in het water van de Molensloot aanwezig zijn.

Hieraan werd nog toegevoegd, dat de lozing op de Molensloot moet worden beschouwd als een aanvaardbare tijdelijke oplossing, die in het tweede halfjaar van 1978 zal worden vervangen door een definitieve oplossing. afvoer van het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie in Wervershoof. De tijdelijke oplossing zal twee jaar gehandhaafd blijven, want de transportleiding Enkhuizen-Molensloot komt pas eind 1976 in gebruik.

De dinsdag gehouden vergadering, was bedoeld om op bestuurlijk niveau overleg te plegen. Besluiten werden niet genomen en evenmin werd een uitspraak over de plannen gedaan. Wel werden veel vragen gesteld. De belangstelling ging met name uit naar het te verwachten zoutgehalte van het water in de Molensloot, de invloed van fosfaten, vissterfte, beluchting, de aanleg van een bezinkveld en het leggen van een buis van het lozingspunt naar het IJsselmeer. Afgesproken werd aan deze onderwerpen bijzondere aandacht te schenken tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

Per etmaal

Bij de lozing van Enkhuizen wordt in tetaal 1800 m3 per etmaal huishoudelijk afvalwater op de Molensloot gebracht, aldus berekend de technische dienst van de Uitwaterende Sluizen. De verontreiniging die dit afvalwater bevat kan worden gesplitst als volgt bezinkbare stoffen 600 gram, niet bezinkbare zwevende stoffen 300 gram. niet bezinkbare opgeloste stoffen 1000 gram, totaal 1900 gram, alles per kubieke meter.
De bezinkbare stoffen zullen vrijwel geheel in het rioleringsstelsel van Enkhuizen achterblijven (septictanks).

De niet bezinkbare stoffen bestaan in hoofdzaak uit ongeveer 600 gram anorganisch materiaal — zoals bijvoorbeeld zand, leem en as, en ongeveer 700 gram organisch materiaal — waaronder bijvoorbeeld koolhydraten er vetten.
Dit organisch materiaal wordt door in het water voorkomende bacteriën gebruikt voor hun groei. Voor deze groei hebben de bacteriën ongeveer 350 gram zuurstof per m3 afvalwater nodig.
Door doorspoeling wordt er voor gezorgd dat zuurstof in voldoende mate in de Molensloot aanwezig blijft, zodat geen stankvorming kan optreden.

Voer de doorspoeling zal ongeveer 54.000 m3 per etmaal nodig zijn. Deze hoeveelheid water betekent dat één pomp van het nieuwe gemaal „Het Grootslag” ongeveer 3 uur per etmaal voor de doorspoeling zal moeten draaien. De mogelijkheid is aanwezig door bijvoorbeeld meer doorspoelen of door het installeren van beluchtingsapparatuur, nog aanvullende maatregelen te treffen.

Voorts worden bij het lozen van het afvalwater grote hoeveelheden bij de mens voorkomende darmbacteriën op de Molensloot geloosd (32 miljoen stuks per l.). Deze darmbacteriën (E-coli) zijn niet schadelijk. Hun voorkomen in oppervlaktewater duidt op het aanwezig zijn van een faecale verontreiniging.

Deze darmbacteriën sterven in oppervlaktewater door de lagere temperatuur en het voorkomen van zuurstof in het water snel af.
Naast deze E-coli kunnen andere wei ziekteverwekkende bacteriën voorkomen. Tot op heden is deze soort, bacterie (salmonella) door het hoogheemraadschap slechts zeer zelden in het oppervlaktewater gevonden. Door de gezondheidsdienst voor dieren te Alkmaar wordt een E-coli gehalte gelijk of groter dan 10 stuks per ml (0,001 ltr.) doorgaans ongeschiki bevonden voor drinkwater voor vee.

Uit uitgevoerde bemonsteringen blijkt dat het water uit de Molensloot reeds nu ongeschikt is voor veedrenking. Voor besproeiing van gewassen geldt deze norm echter niet. Ten minste één keer per maand, afhankelijk van de weersomstandigheden vaker, zal de kwaliteit van het water van de Molensloot op 4 plaatsen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden in de pers bekend gemaakt.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Weldra voorlichting over lozing Molensloot (4-3-1975)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk