Kistemaker

Thuis » Diversen » Medemblik: Jaartallen » 1351-1400

Medemblik: Jaartallen 1351-1400

1352
Hertog Willem V, leent van de ingezetenen van het baljuwschap Medemblik 10 oude schilden per riem, om daarmee 2000 schilden te kunnen betalen, die Willem van Zaanden, schout van Wieringen, hem op het baljuwschap heeft geleend.
(Swannotsrecht, 88.)

Vierschaar in het "gasthuis" te Medemblik.

1355
Enkhuizen wordt stad! Hoom evenzo op 20.3.1357. Woensdags na Paulus bekeringhe. Gelijke rechten als Medemblik door Willem V bevestigd. Geen poorter van Medemblik mag poorter van Enkhuizen worden. Om inwonertal van Medemblik niet te verkleinen? Concurrentie: Medemblik sedert 1289 de enige stad! (G. Brandt, 13.)

Willem V, hertog van Beieren bepaalt ten gunste van zijn poorters in Medemblik, dat iemand die zijn lijf verbeurd heeft, slechts half zijn goed zal verliezen; hij ontlast hen van alle oorlogsdaden en belooft oude, vergane of verloren handvesten te zullen vernieuwen.
(van Mieris, 680.)
(Regest van M'blik, 17.)

1359
Albrecht van Beieren, "Ruwaard" sedert 12.3.1358 (Alkmaar), geeft vrijdom van boeten en breuken.
(Regest van M'blik, 18.)

14.5.1359
Albrecht van Beieren geeft handvesten aan Enkhuizen en Medemblik.
(Regest van M'blik, 19.)
(van Mieris, 680.)

1364
Albrecht van Beieren geeft verlof tot het leggen van een sluis in de zomerdijk.
(Oud-Westfriesland IV, 86.)

13.6.1366
Tevergeefs wist Drechterland in 1366 een belofte van Hertog Albrecht te verwerven, dat hij die de Winkelerdijk (900 roeden) zou verleggen op degenen die verplicht bevonden zouden worden hem te houden. Het schijnt dat het beroep op de verstoeling van 1339 voor de Nieropperkogge voldoende geweest is om het verlangen van Drechterland te keren.
(van Mieris III, 190.)
(G. de Vries Az., 150.)

22.11.1386
Aanvang van de aanleg van de Langereis. ?
(Inv. archief Hoorn.)

1387
Albrecht belooft in 12 jaar geen nieuwe dijkschrodingen meer te doen.
(van Mieris III, 465.)

6.12.1387
Sluizen te Berkhout en Veenhuizen.
(Inv. archief Hoorn.)

1388-1392
Reguliersklooster "Het Nieuwe Licht" te Westerblokker gesticht. Stichters waren leerlingen van Geert Groote, Gerard van Hoorn en Pauwel Albertsz. of Paulus van Medemblik. Het klooster was eerder gevestigd te Hoorn op het Gou, tot 1429.
(Oud-Westfriesland XV, 26.)
(Speelwagen II, 32.)

6.12.1389
Albrecht schenkt privileges aan Medemblik. Goederen van bastaard poorters zullen gaan vanwaar ze gekomen zijn.
(Regest van M'blik, 20.)

1389
Willem V, "de verbeider", stadhouder 1346 tot 1354. Graaf van Holland van 1354 tot 1357. Hij huwt in 1352 met Mathilde van Lancaster. Zijn adviseur was van Duivenvoorde. Willem V sterft krankzinnig. Albrecht van Beieren zijn broer volgt hem op als graaf van Holland. Albrecht huwde in 1354 Margaretha van Brieg, nicht van keizer Karel IV. Albrecht geboren in 1336, was van 1358 tot 1389 Ruwaard van Holland, omdat zijn broer krankzinnig geworden was. Albrecht overleed in 1404.

22.9.1391
Albrecht van Beieren geeft voor 20 jaar aan die van Medemblik en Hoogwouderambacht in pacht de sluizen, binnenwateren en visserijen in dat ambacht, tegen 160 pond's jaars.
(Regest van M'blik, 21.)
(Swannotsrecht I, 16.)

23.11.1391
Nieuwe dijk bij Scharwou.
(Speelwagen V, 42.)

1392
Heemraden van Delfland, van Rijnland en van Schieland en de leden van de gerechten van Delft, Leiden en Haarlem die vanwege de Graaf naar den Westfriese dijk gezonden waren, bij hun terugkomst in Okt. 1392 in den Raad des Graven bericht doende van hun gevoelen te kennen gaven, dat men het land niet zou kunnen behouden, tenzij men er heemraden aanstelde, zoals zij in Rijnland waren en den dijk nimmermeer verstoelde, maar elk liet blijven aan zijn dijk, waarin hij gestoeld was.
(Memoriaal B.D.1351-1396.)

Dezelfde raad werd opnieuw aan Hertog Albrecht gegeven in de aan hem in 1404 gedane voordracht betreffende de aanstelling van dijkgraaf en heemraden voor de Westfriese dijk. Op dit punt heeft de Graaf den gegeven raad niet gevolgd.
(Memoriaal B.J.1401-1404.)

(betreft meest dijkvak van Petten tot Callantsoog, 1388 gemaakt maar voor 1392 reeds weer verdwenen).
(G. de Vries Az., 252.
Albrecht van Beieren benoemt vier Heemraden.
(Regest van M'blik, 22.)

1393
Albrecht van Beieren geeft het bode-ambt van Medemblik aan Pieter Claes Bolx Hoeftsoen.
(Regest van M'blik, 23.)

22.4.1395
Aelbrecht van Beyeren neemt in bescherming: "die jonfrouwen, maechden en weduwen" die wonen op de werf aan de zuidzijde van de kerk te Medemblik. (Wellicht door de Graaf haar geschonken, zie 1345).
(Regest van M'blik, 24.)

1396
Landing van Hollanders bij de Kuinder. Friezen verslagen bij Schoterzijl. Juw Juwinga gesneuveld. Margaretha van Brieg en schoondochter te Medemblik. "Verzamelpunt" was Enkhuizen. Ook buitenlandse edelen: Cornwal (Engl.), v. Solms (D) met hulptroepen, St. Pol (Fr.).

Paalweringen bij Medemblik: Hertog Albrecht aan den baljuw van Medemblik en den rentmeester van Kennemerland en Friesland: dubbele palen van elzenhout.
(Memoriaal B.J. 1351-1396, fo 150.)
(G. de Vries Az., 108.)
(Inv. archief Hoorn.)

1.10.1396
Albrecht van Beieren geeft aan Jacob Hughensoen en Gheryt Walcheren (scheermaker) de stalen en visserij genaamd "die Broeckwaert" liggende tussen Medemblik en Enkhuizen, "hun leven lang".
(Regest van M'blik, 25.)

7.10.1396
Albrecht van Beieren regelt de jaarlijkse verkiezing van 7 schepenen.
(Regest van M'blik, 26.)

21.3.1397
Albrecht van Beieren bepaalt dat land, dat in 1384 schotbaar was, schotbaar zal blijven.
(van Marle, Hoorn, blz. 111.)
(Swannotsrecht, 304.)
(Regest van M'blik, 27.)

1398
Een tweede leger (20.000 man?!) op “t Rode klif”, Tacozijl. w.o. 100 man van Medemblik "van alles voorzien".

23.2.1398
Albrecht van Beieren regelt de verkiezing van poortmeesters en raadslieden te Medemblik, 2 poortmeesters en raadslieden erbij, elk jaar 2 oude en 2 nieuwe. Verder over verdelven van land.
(Regest van M'blik, 28.)

Albrecht van Beieren bepaalt dat al wie enig land binnen het gebied der stad Medemblik ten behoeve van de dijk vergroef, dadelijk op het land zou betalen 2 groot van de roede, zodra hij daartoe door den eigenaar of van zijnentwege werd aangemaand op boete van 1 pond ten behoeve van de Graaf, 10 schellingen ten behoeve van den dijkgraaf, 5 schellingen ten behoeve van dengene, wien hij zijn zoodgeld mocht onthouden hebben, onverminderd zijn verplichting om dit alsnog te betalen.
(van Mieris, 666.)
(G. de Vries Az., 237.)

5.11.1400
Albrecht van Beieren vergeeft aan Medemblik de "breucken", d.w.z. zij moeten "1 Hollandse gouden scildt" per morgen betalen in 3 termijnen, binnen den vier Heyligen dagen van Pasen naestcomende voor de breuken die zij misdaen hebben tegen Coenen van Herlaer, de Baillieu van Medemblik, "dien zi mit vergederden volke opliepen ende grote vreze deden".
(Memoriaal B.M. fo. 98 R.A.)
(Swannotsrecht, 84.)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk