Kistemaker

Thuis » Diversen » Medemblik: Jaartallen » 1451-1500

Medemblik: Jaartallen 1451-1500

26.5/1458
Vraag: of de vredemakers van Wervershoof bevoegd waren de landerijen van zekere Meynert Jansz. groot 22 morgen boven haren gewonen dijk, nog met 50 a 60 roeden dijks te belasten? Het hof stelt klager in het gelijk.
(Mem. en Sent. Lannoy F. no. 76)

1466
Ordonnantie op het verzwaren van de Westfriese Zeedijk (1200 roeden) in het bijzonder in de nabijheid van Medemblik. Na uitvoering besluiten en gerecht en vroedschap tot nieuwe stoeling over te gaan, opdat grotere dijklengten in een hand zouden komen. De dijkgraaf van de V.N.K. met heemraden en waarschappen op de dijk vergaderd zijnde, protesteert en beklaagt zich bij het Hof. De afgevaardigden van Medemblik door het Hof gehoord, beweerden dat het nooit gezien was, dat enige dijkgraven geroepen waren geweest over enige dijkstoeling te staan, hetzij in de kogge van Medemblik, of in ene der drie andere koggen. Kosten: palen en botten fl. 12.450,= overige dijkwerk fl. 2.400,= totaal fl. 14.850,= is fl. 12,375 per roe.

1468
Bede aan Karel de Stouts "gegunt" voor zeven-en-een-half jaar:
Medemblik 450 schilden, Enkhuizen 470 schilden, Hoorn 2000 schilden.
Hoorn de anderen reeds ver vooruit.
(Brandt, 38.)
(Velius, 46.)

11.6.1468
Het Hof verbiedt dat enige verstoeling geschiedde zonder dat de dijkgraaf daartoe namens de heer van den lande zijne toestemming verleend hadde, met recht op hoger beroep voor de klagers.
(1e Mem. van Pous fo. 210.)
(G. de Vries Az., 169.)

1470
Joannes (Giovanni) van Medemblik (of Walbeek?), drukker te Colle Valdelsa bij Sienna.
(Oud-Westfriesland XV, 107.)

1477
Wierde met vollen Gerechte verwonnen Heer Aalbregt twede Heer van Schagen om zijn rebellie die hij toonde tegen zijn Heer de Grave van Holland en wegens de violentie en gewelderije die hij gepleegd hadde tegen zijn broeders Jan en Willem.... paste daar geen zier op.... wilde niemend voldoen. Filips van Wassenaar, Jan van Cruiningen, e.a. belegeren het slot te Schagen zo kwam hij van het slot aflopen en gaf hem over op genade in handen van den Stadhouder (Filips van Wassenaar) is naar den Haag gebracht en vastgezet.... tenslotte naar het kasteel van Medemblik en aldaar gestorven int jaar ons Heeren 1480 op Bartholomeusdag. Het lijk naar Schagen vervoerd en daar begraven.
(Holl. Dv. Chron. 31, cap. 15.)
(D. Burger v. Sch., 38.)

Mei 1477
"Verdrach" te Hoorn...... o.a. Luytjen Jansz. en Pieter Jacobsz. van Medemblik.
(Velius, 62.)

1477
Tegen de winter trokken een deel van onze (Hoornse) burgers uit tot de belegering van het Huis te Schagen, omdat Albrecht de twede heer van Schagen verwonnen zijnde met recht, om zijn broeders Jan en Willem en ook om enige andere goede lieden te voldoen, zo van schulden als van gewelden, die hij hun mocht aangedaan hebben, op de vonnissen niet paste, maar hield zich steeds op zijn Huis en gaf niemand iets. Zo kwam eindelijk de Heer van Vere (Filips van Wassenaar) als Stadhouder van Holland en veel Edellieden en krijgsvolk hierheen om hem met geweld van wapenen te dwingen tot redelijkheid en ontbood bij zich nog een goed deel volks uit Hoorn, Alkmaar en Medemblik als zijnde de naastbijgelegen steden en belegerde daarmede de voorsz. Heer Albrecht op zijn kasteel, maar deze, geen uitkomst ziende, gaf zich zonder geweld af te wachten in handen van de Stadhouder, die hem liet voeren naar den Haag en in gevangenis brengen totdat hij zijn schuldeisers tevreden zou gesteld hebben. Tenslotte werd hij naar het kasteel te Medemblik gevoerd waar hij naar twee jaar in gevangenschap stierf, geen erfgenamen nalatende dan alleen een enige dochter.
(Velius, 64.)

1479
Medemblik e.a. helper Hoorn.
(Velius, 67.)
(Brandt, 43.)

28.6.1481
Overeenkomst tussen de Graaf en Filips van Wassenaar als Kastelein van Medemblik; bedongen, dat de kastelein zou behouden het dijkgraafschap van het Oosterbaljuwschap en dat zo de bedoelde (dijk)weiden in het geschil met de dochter van wijlen Wouter van der Polle, hem mochten worden toegewezen, of hij ze in 't vervolg mocht gebruiken, hij daarvoor aan de Graaf zou betalen de som van XII pond's jaars.
(Besane register v. Comm. fo. 64)
(G. de Vries Az., 242.)

24.12.1489
Grote verandering in de munt.
(Velius, 82.)

14.2.1492
(1493 bij G. de Vries Az., 59) Ordonnantie van Maximiliaan en Filips op het onderhoud van de dijken rond Medemblik. Dijken verwaarloosd door slecht toezicht op onderhoud. Aanstelling van vier dijkmeesters uit elk dorp, die aantekening moeten houden.
(D. Burger, 26/30.)
(G. de Vries Az., 59.)
(Handv. Enkhuizen, 44.)

25.5.1492
"Kaas- en broodspel"; 'T Casenbroodtsvolck versoeckt ghenade.... Medemblik moet 300 gouden Andriesguldens betalen. Tien goede lieden uit Medemblik moeten hun lijf en goederen in handen van de Stadhouder stellen......(Velius, 88189.)

"Op dun ootmoedige bede" moeten 135 "oproerlingen", w.o. tien van Medemblik blootshoofds en barrevoets, alleen in hemd en met een wit stokje in de hand, genade vragen bij het kasteel "Radboud" aan Aelbrecht van Saksen, wegens deelname aan het "kaas- en broodspel", "mits doende tgunt hier na volcht". "een genade zonder genade".
(D. Burger, 89.)
(Regest van M'blik, 67.)

1.9.1495
Westfriese dijk door commissarissen geschouwd: De dijk moet verhoogd. Geen hooi of stro of oud riet er in! Tijd van schouwen veranderd: aardwerk, daags na Sint Servaas (14 Mei), wierwerk, Onzer Vrouwendag nativitas (Maria geboorte, 8 September), generale schouw, daags na Sint Bavo (2 Oktober)
(Handv. Enkhuizen, 49.)

25.10.1497
Dijkmeesterschap weer opgeheven, oude "costyme" hersteld.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk