Kistemaker

Thuis » Diversen » Medemblik: Jaartallen » 1551-1600

Medemblik: Jaartallen 1551-1600

9.11.1551
Koggemeesters aangesteld.
(G. de Vries Az., 64.)

1552
In het oude stadhuis bevond zich een getekende kaart van Medemblik van 1552.
(Voorl. lijst, 244.)

22/23.5.1552
Accoord tussen de dorpen, tevens graven van enige nieuwe tochten.
Gr. Mem. boek 4 N.K. fo. 41.)

1553
Request van de kleine steden aan Maria.
(Brandt, 99/101.)

Apr. 1555
Brand te Medemblik! Even bewesten het Raadhuis begonnen, sloeg over de oude haven heen. Stad aan weerszijden verbrand. Na 1557 pas enigszins hersteld. Kerk en St. Mariaklooster verbrand, de toren bleef staan, met doorrit. Brand aangestoken? Zie 1570.
(D. Burger, 14.)

Aug. 1555
Nieuw glas van Haarlem in de (herstelde) kerk door Willem Willemsz. Thibaut.
(Inv. Gonnet, Kossen.)

1566
Deken en Proost van West-Friesland machtigen de priesters der parochiekerk te Medemblik, hunne missen en officien te doen op een draagbaar altaar in de kapel van St. Anthonius tot de verbrande kerk zal zijn hersteld.
(Gonnet, Inv. 137.)

Filips II ontheft die van Medemblik voor 10 jaren van 2/3 van het aandeel in de beden (belasting) wegens herstelling van de afgebrande kerk en het onderhoud van door de brand verarmde personen.
(Gonnet, Inv. 137.)

7.5.1567
De grave van Meghen met 12 vaendel knechten naar Medemblik de geuzen te vervolgen, die echter tijdig per schip ontkwamen.
Burgemeester, baljuw Jacob van der Binck.
(D. Burger van Schoorl.)

1557
Vergadering van de grote visserij, Medemblik is er niet bij. Teveel verarmd?
(Brandt, 106.)

1558
Bevel van de stadhouder van koning Filips II om het octrooi betreffende de weekmarkt af te kondigen.
Karel V sterft. Te Hoorn uitgeluid, waarschijnlijk ook te Medemblik.
(Velius, 150.)

1560
Filips II vergunt die van Medemblik, erfrenten, te lossen tegen de penning 16 (= 6%), te verkopen, tot herstel van de verbrande kerk.
(Gonnet, Inv. 138.)

1561
Filips II geeft de scholasterij en kosterij van Medemblik opengevallen door het overlijden van Heer Cornelis Remmeltsz., aan Heer Gerrit Jansz. Visscher.
(Gonnet, Inv. 137.)

De door de brand van 1555 verloren gegane handvesten worden vernieuwd uit de Grafelijke registers.
(Gonnet, Inv. 95.)

Pater en Mater van het St. Katrijneconvent geven een rentebrief van 5 gulden sjaars aan Katrin-Jan Sybrantsz. weduwe, voor de door haar geleende som van 82 guldens.
(Gonnet, Inv. 139.)

voor 1566
"Duyvels-vicary" te Medemblik.
(Brandt, ?)

1566
Van de beeldenstorm te Medemblik geen berichten.

23.11.1566
De Grote Raad van Mechelen doet de vroedschapskeuze door Burgemeesters van Medemblik teniet, (16 vroedschappen) en beveelt dat een commissaris uit zijn Raad een nieuwe benoeming van 16 leden zal doen.
(Gonnet, Inv. 96.)

1567
Verzet van Wigger Allertsz. hiertegen.
(Gonnet, Inv. 96.)

Burgemeesters voeren geding om Stedelijke archiefstukken onder hen berustende. Kosten 10.9.1568, fl 27.06.05, kosten 25.2.1569, fl. 97.12 en fl. 196.11.00.
(Gonnet, Inv. 96/97.)

3.5.1567
Krijgsvolk van Hendrik van Brederode trekt Hoorn voorbij naar Medemblik "als zijnde doen noch een open vlek". De Graaf van Megen trekt hen na, vanaf de dijk bij Schellinkhout, "beliepen" hen smorgens 4 mei, enz.
Volk komt te Emden, "arke des behouds", Edelen gevangen en "berecht".
(Velius, 169.)

3.3.1568
Vastenavond: Jonker Cornelis van Rijswijk, Casteleyn van Medemblik komt in commissie van Alva te Hoorn om ketters te vangen, doch vindt de vogels gevlogen, met name
(Velius, 171.)

27.4.1568
Alva beveelt aan Medemblik beschermende maatregelen te nemen tegen aanvallen van Friesland uit.
(Oud-Westfriesland XIV, 179.)

17.5.1568
Boschuysen te Medemblik, 26 man aangeworven tegen de watergeuzen.
Te Medemblik verordening op busschieters. De hele actie mislukte.
(Speelwagen I, 228.)

28.11.1568
De hele uitrusting van de gevoerde actie in het openbaar verkocht.
(Oud-Westfriesland XIV, 179.)
(Speelwagen I, 229.)

Sept. 1569
Van Medemblik tot Kolhorn alles in staat van verdediging tegen de watergeuzen.
(Oud-Westfriesland XIV, 180.)

24.9.1569
400 Spaanse (Lombardise) soldaten te Hoorn ingekwartierd voor 1 nacht

25.9.1569
vertrokken zij smorgens naar Medemblik om wacht te houden tegen de watergeuzen, na 5 tot 6 dagen weer naar Alkmaar, 11 Oktober.
(Velius, 173.)

27.9.1569
Bossu te Medemblik.
(Oud-Westfriesland XIV, 180.)

1570
Medemblik heet in de geheimtaal der Gereformeerden "Castor".
(Brandt, 137.)

1/2.11.1570
Allerheiligenvloed! 'Bijcans alle Zeedijken liepen over of braken deur, voornamelijck den Hoogendijk (op vier plaatsen) bij Medemblik.
Zware N. W. stormen en verbolgen onweer.
(D. Burger, 14.)
(Velius, 175.)

"dies alle het platte land rontomme niet dan een gladde Zee was, of scheen te wezen, daar over de Schuyten recht toe, regt aan voere, van d'eene plaatse op dander ende veele Menschen en Vee allenthalve verdronken.
(D. Burger, 14.)

"hoogen dijk" beoosten de stad doorgebroken.
(D. Burger, 220.)

"Incarnatievers":
Geen VVaternoot Men hIer VoortIIts zaCh
dan oCh LaCI op den aLderzIeLen daCh".
(D. Burger, 220.)
(MCCCCLLLVVVIIIII = 1570)

3.12.1570
Placaat van Filips II tot herstel van de dijken: machtiging om alle schepen en schuiten, die heemraden etc. nodig mochten hebben, "aan te tasten" d.i. te vorderen. Tevens: op alle buitengorzen en aanwassen, wien ook toebehorende, de nodige zoden te doen steken, waar hun zulks het beste zou voegen, tegen betaling van een schachtgeld van 2 groten Vlaams voor elke 3 roeden, makende 5 Caroliguldens het gemet, onder deze enige voorwaarde, dat geen zoden gestoken zouden worden binnen 25 roeden van enige dijk of binnen 4 roeden van enige kade.
(Gr. Placcaatboek II, 1817.)

Het Hof van Holland doet uitspraak in de zaak van Anna Vrericx, die in verzet is gekomen tegen een vonnis van Cornelis van Rijswijk, kastelein en schout van Medemblik, waarbij zij is veroordeeld wegens het veroorzaken van den brand der kerk in 1555.
(Gonnet, Inv. 138.)

Mrt. 1571
Watergeuzen voor Medemblik…… en aan de Noorderdijk, alle maanden seker geldt tot brandschattinge.
(Velius, 176.)
(Oud-Westfriesland XIV, 183/185.)

9.4.1571
Door Alva aan Mr. Moens en W. van Berendrecht de taak opgedragen om de dijken van het Hondsbos van Petten, Schoorl, Geestmerambacht, Drechterland, benevens den Huygendijk, e.a. in ogenschouw te nemen en te beramen wat tot herstelling behoorde te worden verricht. "op de plaatsen zelve".
(6e Mem. v.B. Ernst., fo. 12.)
(5e Mem. v.B. Ernst., fo. 281.)

5.5.1571
Bossu geeft Medemblik bevel tot zware versterkingen.
(Oud-Westfriesland XIV, 186.)

Juni 1571
Garnizoen onder Meynert Egbertsz. en Burryt van Saven, kosten in Juni en Juli: fl. 384.08.08. Hoofdman Joost Fredericx en luitenant Claes Pietersz. (Pietalis Ouynen?)

9.8.1571
Ordonnantie van het Hof van Holland op versterkng van den ouden Vriesendijk, etc.
(6e Mem. v.B. Ernst., fo. 41.)

Sep. 1571
Inspectie door Mr. Reinier van Duyn.

4.10.1571
Strenge bevelen van Bossu.

1.12.1571
Strenge bevelen van Bossu.
(Oud-Westfriesland XIV, 187.)

9.2.1572
Strenge bevelen van Bossu. (F. Vogels)
(Oud-Westfriesland XIV, 188.)

20.4.1572
Sonoy stadhouder van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Waterland. Per brief van Willem van Oranje, dus voorl. alleen in naam! Sonoy zendt vanuit Enkhuizen de hopluiden Jacob Kabeljauw en Claes Ruykhaver met Dirk Jansz. Brouwer e.a. naar Medemblik om tot Oranje over te gaan, maar de kastelein Jonker Cornelis van Rijswijk heeft deze handeling verhindert. Kort daarna 2 vendels Enkhuizer burgers onder Klaas Kroes en Jacob Cornelisz. in 't Hof en twee onder Ruykhaver en Cabeljau naar Medemblik … de stad verrast "heymelijk ingenomen", Jonker Jacob Cabeljau "gouveneur".
(Brandt, 175.)
(D. Burger, 15.)
(Bor, 274.)
(Hooft 6, 238.)
(van. Meteren 4, 756.)

28.5.1572
de burgers meest op het slot gevlucht vrouwen en kinderen
(Brandt, 164.)

11.6.1572
schanskorven? (borstwering) Medemblik ingenomen.
(Gonnet, Inv.)

27.6.1572
Ruyckhaver te Wervershoof eist Medemblik op.
(Historia 1938, 142.)

28.6.1572
Boschuysen met zijn vloot bij de Ven….
(Velius, 189.)

Diederik Sonoy geboren te Calcar in het Gulikse.
(Libbe III9, 270.) Begraven in Pietersburen.

12.7.1572
Wybe Sjoerds, hopman, wegens plundering door Sonoy te Medemblik opgehangen.
(Historia 1938, 209.)

Juli 1572
Medemblik brengt 1 "galey" in zee tegen Boschuysen…… die naar Amsterdam vlucht….
(Velius, 191.)

19.7.1572
12 Hollandse steden in Dordrecht bijeen voor Medemblik.
(Trouw 1947.)

16.11.1572
Rooms verzet. Bij absentie van Sonoy als admiraal van de vloot te Amsterdam. Oploop te Medemblik, tussen Jacob Cabeljau en zijn soldaten en de burgers van Medemblik, die de soldaten meest de stad uitjagen en de overigen hun geweer (=sabel of stok) afnemen.
De Capitein salveerde hem op het stadhuis… en zijn predikant Jan Michielsz. in een huis daar bezijden tot Willem Cornelisz. De burgers dwongen de Capiteyn alle overige soldaten het slot uit te laten en de burgers er in; hetwelk geschiedde. Braken de kamer van de Capiteyn in en roofden enkele dingen. Zijne Exc. (Oranje) zond onmiddellijk Mr. Herman van der Meer en Hopman Nicolaes Ruykhaver om het oproer te stillen. (Ruykhaver lag een uur in de stad).
Een burgerszoon uit Medemblik werd gevangene wegens oorzaak van de oploop. De gevangene werd door Cabeljau "ontweldicht".
De orde werd "gestilt" bij acte van 21 Nov. 1572, getekend door Cabeljau en Ruykhaver.
(Historia 1938, 211.)

1572
T misbruyck In Godes Kerck Allengske Ingecomen
Is Alhier Wederom Anno 1572 Afgenomen.
(snijwerk op fries van koorhek Bonifaciuskerk Medemblik, ca. 1600.
(v. Arkel & Weismann, 47.)

Dec. 1572
Graanschepen uit de Oostzee moeten door invallende vorst te Medemblik en te Enkhuizen binnenlopen.
(Velius, 196.)

Schepen bij Pampus ingevroren. Pieter Florist. van Hoorn en Cornelis van Rijswijk van Medemblik als commissarissen erheen gezonden.
(Velius, 197.)

1573
Medemblik geeft o.a. oude schepen om daarmede Amsterdam af te sluiten middels zinkers, "aan de eygenaers bij taxatie betaalt".
(Velius, 211.)

20.6.1573
Medemblik moet 300 gulden opbrengen voor kosten van schepen en soldaten. Hoorn 2000, Enkhuizen 2000, Alkmaar 1200, Edam 400, Monnikendam 300.
(Velius, 214.)
(Brandt, 194.)

13.7.1573
Haarlem valt.

12.8.1573
Beleg van Alkmaar met 16.000 man.

Aug. 1573 of '72?
Bossu schrijft aan Cornelis van Rijswijk om overgave van stad en slot. Leiden was ontzet en Bossu zou in ‘t Noorderkwartier vatten etc. Rijswijk was in Enkhuizen en de bode was vertrokken toen hij in Medemblik terug kwam, "anders zoude hij hem vastgezet hebben", scheef hij aan Sonoy, om alle suspicie van hem te weren".
(D. Burger, 18.)

6.10.1573
Zeeslag op de Zuiderzee. Taems Frederiksz. ("Geltsack") van Medemblik en Jacob Til van Enkhuizen klampen de Spaanse schepen aan. Maer Taems scheyden weder af, 40 man verloren!, "also hij een onversaegt man was ".
(Velius, 219.)

8.10.1573
Victorie van Alkmaar!

Dec. 1573
Verdeling van de garnizoenen, o.a. Medemblik ook 2 vendels van 300 man.
(Velius, 231.)

3.1.1574
Tekort aan lonten. O.a. moet Medemblik 2000 pond leveren.
(Velius, 234.)

1574
…… of men Bossu naer Medemblik of na Suythollant verbrengen soude of niet?
(Velius, 237.)

22.2.1574
Jacob Cabeljau overleden.

19.7.1574
Schepen tot assistentie van Zeeland, o.a. Taems Frederiksz. "Geltsack" van Medemblik.
(Velius, 243.)

7.1.1575
9 tot 11 "drijvers" aan de Noorderdijk.
(Brandt, 213.)

Feb. 1575
Toerusting te zee; Medemblik 1 convooischip en 1 boot.
(Brandt, 213.)

1575
Sybout Jansz. van Medemblik als Roomse beschuldigd, etc.
(Velius, 247.)

1.10.1575
Secularisatie van geestelijke goederen; Willem van Oranje schenkt, op verzoek van de regering van Medemblik, de goederen en fabrieken der twee beggijnhoven aldaar aan de arme weeskinderen, mits de beggijnen door haar tot haar dood worden onderhouden.
(Gonnet, Inv., 139.)

25.4.1576
Holland en Zeeland verenigd. Verdrag o.a. getekend door gecommitteerde van Medemblik.
(Vaderl. Hist. XXV, 94.)

Midz. 1576
Prins Willem van Oranje komt te Alkmaar en Medemblik, vandaar naar Hoorn en Enkhuizen.
(Velius, 254.)

Ca. 1576
Weeshuis gebouwd.

Voor 1580
Remmet Klaasz. van Medemblik, hoofdman van het 1e kwartier van het dijkvak "bewesten Almersdorp" geheten, ruilt percelen dijksonderhoud met de Vier Noorder Koggen.
(G. de Vries Az., 156.)

29.2.1580
Overleden te Medemblik: Wigger Allertsz. (van Egmond?) v.d. Wolff? geboren 1503 te Enkhuizen, eerst gehuwd met Suster Meynerts Semeyn, daarna met Maartje Cornelis' die overleed 25.11.1600.
Was dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen vanaf 1535, burgemeester van Medemblik o.a. 1566. Gaf in 1541 advies in dijkkwestie op Wieringen.
Een van de drie dijkgraven in 1561 v.v. belast met bedijking in de Zijpe. 1562 landeigenaar in de "Vrijheit van Medemblik".
1.9.1566 in het gevolg van Hendrik van Brederode en Amalia van Nieuwenaar. Volgt: Jelle Adriaensz. Wines.
(Treslong IV, 99.)
(Speelwagen 1952, 157.)

11.12.1582
Stijl van't Jaer verset en de tijdt thien dagen vervroegt, 14 dagen voor Kersttijdt.
(Velius, 257.)

20.3.1584
Door de Magistraten van de Steden en de Gedeputeerden in hunne, te Hoorn gehouden vergadering, besloten dat de geestelijke goederen uit het Noorderkwartier, waaronder die van de abdij van Egmond de voornaamste plaats besloegen, zouden afgedeeld worden in 7 parken en dan verloot tussen de 7 steden van het kwartier.
Dit vond plaats in Juni 1584. Medemblik ontvangt 1/7 deel van de dijk van Petten naar Krabbendam in onderhoud, landen van de abdij van Egmond.
(Gonnet, Inv., 276.)
(G. de Vries Az., 121.)

1584
Grafelijkheid aan de Prins van Oranje opgedragen, was voorheen Filips II. "Renveraal" o.a. getekend door Medemblik.
(Vaderl. Hist. XXVIII, 513.)

12.9.1584
Maria van Malsem, uxore Sonoy, sterft te Enkhuizen. Lijk vervoerd naar Dijksterhuis, Groningen.

1584
Sonoy. Verschil van mening met de Vroedschap over predikant tegen de wil van de kerkeraad. Staten leggen geschil bij.

16.10.1586
Sonoy opvolger van Cornelis van Rijswijk als kastelein van Medemblik.

1586
Enkhuizen, Hoorn en Medemblik besluiten tot het slaan van een eigen West-Friese munt.
(Oud-Westfriesland II, 106.)
Pogingen om van Westfriesland een afzonderlijke provincie te maken.

24.1.1587
Acte tot samenwerking van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Voor Medemblik getekend door J. Pietersz., secretaris dier Stede.
(Oud-Westfriesland II, 110.)

1587
"Medemblik tussen twee vuren" art. van Kr(oeskop) in de Synode te Alkmaar, o.a. Christianus Sinapius van Medemblik.
(Speelwagen 1950, 41.)
(Oud-Westfriesland XV, 171.)

Paas 1587
Maerten Wolfswinkel, hopman van Sonoy, wapent "gepeupel" … belooft af te laten en na(ar) Medemblik bij zijn volck te trecken.
(Velius, 263.)

1587
(Bij (D. Burger per abuis 1985) Sonoy, die van Leicester een nieuwe commissie heeft gekregen, weigert de eed aan Maurits te doen. Enige dagen feest op het kasteel.
(Gonnet, Inv.)

Weigering na het verraad van Deventer en Zutfen.
"dit spel door den Heer van Bochorst, ambassadeur van Elizabeth geslist". Maurits zendt een jonker Aart van Duivenvoorde naar Medemblik, maar deze wordt "door enig mistrouwen" niet in de stad genomen, maar moest buiten blijven. Daarna Maurits zelf met de graaf van Hohenlohe met haar Hofgezin naar Medemblik, maar zij wierden daar mede buitengesloten!

27.2.1588
Maurits trekt naar Medemblik om Sonoy tot gehoorzaamheid te dwingen.
Beleg van Medemblik. Maurits logeert te Twisk.
Met Sonoy 550 soldaten (D. Burger, 600). Beleg van 7 weken!
29 April overgave. Sonoy (tijdelijk) naar Engeland. In ongenade bij Maurits
(Velius, 269.)

Het geschil werd bijgeleit, mits dat Sonoy zelver zeyde hem leet te wezen ..... 600 Soldaten van Sonoy te Medemblik muiteneren gedurig en wilden niet vertrekken, voordat zij 72 maanden (= 6 jaar!) soldij afrekening hadden.
Zij namen de Burgerij haar geweer en wapenen af en dwongen ze alzoo verder weekelijk haar zoldij te geven. Dit quaet exempel maakte ook muiterij in andere steden. Den Oversten Gouveneur Sonoy kwam hem (=zich) tot Alkmaar excuseren … (zware gang).
(D. Burger, 19.)
(Velius, 262.)
(Brandt, 235.)

22.12.1587
"Oudwaarschappen" ingesteld.
(G. de Vries Az., 64.)

1588
Medemblik tegen Diederik Sonoy, over vergoeding der schade, geleden door de burgers, bij het beleg der stad. Rekening der gelden, den burgers door de soldaten in 1588 afgedwongen, maar door de Staten terugbetaald.
(Gonnet, Inv. 136.)

7.7.1588
Leicester bezoekt Hoorn, maar wordt te Enkhuizen geweigerd. Na een nacht in de Streek, trekt hij naar Medemblik.
(Velius, 264.)

1588
Volk van Sonoy te Medemblik gaat muiten! "want wilden nergens naar horen".
(Velius, 264.)

1588
Sonoy "tevreden gestelt" met lijfrente van fl. 1.000,=
(Brandt, 249.)
Dreiging van de "Armada".

1589
Nieuwe haven gegraven. Nu de Oosterhaven.
(D. Burger, 23.)

1589
Geschil over de beroeping van Taco Sybrantsz.
(Brandt, 255.)

31.1.1590
Overleden te Medemblik: Jelle Adriaensz. Wines (Wijnsz.) gehuwd met Jacobje Jans' van Ravenstein, hertrouwd met "de weduwe van Adriaen Jansz. alias Bouff tot Schagen".
(D. Burger, 177.)

Jelle Adriaensz. Wines was notaris 1578 tot 1606, dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen 1580 tot ??. Speelde een belangrijke rol in de gebeurtenissen te Medemblik in 1588. Was deskundige bij de bedijking van de Zijpe, uitvinder van de "krebbingen", "om haar grote onkosten bij de Burgers zeer wel bekent....." dewelke ordineerde dat men den groten Wierdijk moste inhalen ...... waarover hij prijs behaalde ……
(D. Burger, 177.)
(Treslong IV, 101/102.)

1592
Geschil van de Westfriese steden met de stad Dordrecht over de stapel van Noors eikenhout. 1598/1599 toezeggingen van Dordrecht over sluizen.
(Gonnet, Inv. 126.)

Barend Eriksz. van Enkhuizen op reis van Hamburg naar Brazilie wegens stormschade gedwongen te blijven op Ilha do Principe (Prinseneiland). Bemanning gevangengenomen door de Portugezen van Sant Thome. In 1593 schepen van Hoorn en Medemblik naar de Goudkust Guinee en naar Angola. Aanleiding tot drukke vaart op de Goudkust. In 1598 we120 tot 25 schepen.
(van Balen-Ned.Voorh., 213.)

1593
Cornelis Freeksz. Vrijer, schipper uit Medemblik, eerste uit Angola, Goudkust, Guinee.
(D. Burger, 19.) Bagijnestraat aangelegd.
Sonoy neemt ontslag uit Staatsen dienst. Vertrok 1594 naar Dijksterhuis, Pieterburen Gron. Stierf 2 Juni 1597 aan een beroerte en werd te Pieterburen begraven bij zijn vrouw. Grafschriften:
"Anno 1584 de 12 Septembris starff de edel. eere t.riche iuffrov Maria van Malsem des oversten eheliche husfrow wiens gebeente van Enckhuisen ghebracht ende is alhyr begraven". "Anno 1597 den 2 iunij starft de Edele Gestrenge Manhaffte Diderich Sonoy Governoer van Nordt Hollandt Overste ende is alhier begraven".
Met 8 kwartieren: Sonoy, Paue van Darthuisen, Drakenborch, Sasse, Broekhuysen van Boerelam, Achte(r)velt, Hamersvelt, Coman. Van zijn vrouw:
Van Makers, Camp, Pol, Blesvick, Polanen, Teuncke(Teylingen?), Hemert en Ameyde. Hun dochter Emmerentiana trouwde 1e Luurt Hayosz. Manninga, die stierf voor 1600, 2e Tammo Coenders, die stierf voor 1625. Haar zoon Hayo Uco Manninga stierf in 1652, zijn oudste zoon Luurt Manninga bleef ongehuwd. De 2e zoon was Doedo en de dochter Bele Manninga. Emmerentiana stierf in 1625. Zij liet in 1613 de rouwkas met de wapens, voor haar ouders maken.

1598/1599
Allerheiligenbaai leeggehaald! Eskader onder Broer Jansz. van Medemblik in de Bahia de Todos os Santos (Allerheiligenbaai). Was smaldeel van sterke vloot onder Pieter van der Does uitgezonden (73 schepen) om onze belangen aan de kust van Guinee en elders te behartigen. Broer Jansz. acht zich niet sterk genoeg om de stad Bahia aan te vallen.
Capitein Laurens Bicker van de "Gulden Werelt" bevrijd.
(van Balen-Ned.Voorh., 139/214.)

1599
Oudste kaart van Medemblik door Paulus Utenwaal.
(Huizinga, 7.)

1599
"Nieuwe haven", nu Oosterhaven gegraven.
Oude haven aan het Noordeinde van de stad voor het stadhuis langs (smalle sloot). Grotere haven nodig voor grotere schepen.
1e bebouwing aan weerszijden van de oude haven en daarna aan weerszijden van de "Nieuwe straat", Nieuwstraat. Daarom heen en ten Zuiden alles nog gras.
Noortsvaarders gingen naar Noorwegen voor hout.
Oostvaarders naar de Oostzee door de Sont.
Van de schepen door de Sont;


1562-
1581-
Medemblik:
13%
10%
Hoorn:
9%
9%
Enkhuizen:
9%
13%

1600
Veel "Carvielschepen" beslagen tot de tocht van Zijne Excellentie Maurits naar Vlaanderen (Nieuwpoort). Medemblik ca. 25 schepen.
(Velius, 276.)

ca. 1600
Koorhek Bonifaciuskerk. Zie ook onder 1572.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk