Kistemaker

Thuis » Diversen » Medemblik: Jaartallen » 1701-1750

Medemblik: Jaartallen 1701-1750

1703
De klok op "Radboud". "Temporis.Extremitum.Memor.Esto.Tui.Claes Noorden.et.Jan Albert(sz).de.Grave.me.fecit.Amstelodami.Ao. 1703.
(Voorl. Lijst, 243.)
(van Arkel & Weismann, 49.)

22.12.1708
Is dien grooten Booswigt, genaamt Jurriaan Gerritsz. Geboortig van Uitregt, om zijn menigvuldige Schelmstukken, Huisbraak en Diefstallen tot Medemblik opgehangen, blijvende hartnekkig tot de laatste uure van zijn dood, zonder eenig teeken van berouw.
(D. Burger, 242.)

plm. 1708
Gravenregister in de kerk van Medemblik incompleet.
(Gonnet, Inv.)

28.9.1709
Overleden te Medemblik: Mr. Pieter Hals, Staten-Capiteyn ter Zee, geboren anno 1647.
(Treslong IV.)

19.2.1710
Overleden te Medemblik: Jan Dircksz. Spiegelmaker, Secretaris van de Vier Noorder Koggen 1690,
schepen in 1676, 1678, 1680, 1682, 1685;
vroedschap 1685-1699.
Burgemeester in 1692, 1693 en 1696
(Treslong IV, 98.)

22.3.1710
Bij octrooi der Staten van Holland en Westfriesland wordt het aantal vroedschappen van 16 tot 14 ingekrompen.

1714/1715
Guillot de Marcilly bezoekt Westfriesland en maakt een "dijkdoorbraak" mee?
(Oud-Westfriesland IV, 53.)

15.9.1719
Overleden te Medemblik: Jan Kuyper Maartensz., Raad, Oud-burgemeester, Capiteyn ter Zee voor Westfriesland en het Noorder-Quartier.
(Treslong IV, 117.)

1720
Actie-Handel, zeer levendig te Hoorn.
Oprigtinge van een Compagnie van Commercie en Navigatie binnen de Stad Medemblik met Consent van de Heeren Burgemeesteren en Regeerders der zelven Stad.
(D. Burger, 311.)

Kapitaal; fl. 16.000.000,= verdeeld in 8.000 Actien, ieder van fl. 2.000,= kapitaal. Windhandel!

1724
Bij het maken van een glooiing aan de Medemblikker dijk bij Almerdorp geraamten gevonden en een zeer groote steenen kist, waarin een geraamte van een byzonder groot mens.
(D. Burger, 456.)

Nieuwe schelpweg aangelegd over de dijk naar Hoogkarspel. Dagelijks heen en terug, postwagen naar Hoorn.

25.4.1725
Overleden te Medemblik: Jacob Blocker, Raad, Oudt-Burgemeester, Secretaris, Capiteyn op 's Lands Uytlegger "d' Orangiespruyt", etc.
(Treslong IV, 120.)

1728
Verschenen te Hoorn: D. Burger van Schoorl: Chronijk van de stad Medemblik, mitsgaders van het casteleynschap. Beneffens een beschrijving van de verwonderlijke hoogte en swaarte van der selver wierdijken. Als ook beschrijving van vele geschiedenissen in Noorthollant voorgevallen. Deze druk verm(eerdert). (Dus niet de eerste?) Hoorn, J. Duyn. Klein 80. Met houtsneetitel.
Bijgebonden: D.B. v. Sch. Chronijk van de gantsche oude heerlijkheydt van het dorp Schagen.
In 1767 Herdruk van hetzelfde werk. Mitsgaders beschrijving van alle eilanden onder dit Noorderquartier sorterende. Met aanhangzel, inhoudende behalve stukken tot Dregterland en Grootebroek behoorende, een beschrijving van de brand te Lutjebroek. Hoorn, J. Duyn. 1767 in 40 meyt plattegrond, gezicht op de stad en 1 plaat. Bijgebonden: D.B.v.Sch. Chronijk van Schagen.

1731
Burgemeesters en Regenten van Hoogkarspel verkopen aan idem van Medemblik het Tolhuis te Hoogkarspel voor 90 gulden!
(Gonnet, Inv, 127.)

In dit Tolhuis een gebeeldhouwde steen (1729) met het wapen van Medemblik en geslachtswapens.
Collecte voor de Waldenzen: Medemblik fl. 802,=, Enkhuizen fl. 3.873,75, Hoorn fl. 5.766,65, Alkmaar fl. 1.867,15 (Katholiek).
(D. Burger, 399.)
(Abbing, 241/242.)

Paalworm aan de Noorderdijk ontdekt.
(D. Burger, 266,vv.)
(Abbing, 242.)

29.2.1732
Verbaal in verband met paalworm, getekend te Medemblik, Dijkgraaf Dirk Houttuyn. Kosten van de steenglooiing 400 gulden per roe.
Totale kosten van de steenglooiing aan de Noorderdijk fl. 338.750,=
Totale kosten van alle steenglooiingen fl. 1.787.500,=
(D. Burger, 391.)

Inventarisatie van het aantal woningen:


Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Alkmaar
Purmerend
1632
3.895
2.715
815
2.795
457
1732   
2.605
2.817
711
2.581
630
verschil:
-1.290 terugloop
102 groei
-104 terugloop
-214 terugloop
173 groei

Hoorn is nu de grootste stad. Bij Medemblik staan nog 6 molens.
(D. Burger, 453.)
(Abbing, 246.)
(Huizinga, 11.)

1733
Jan Spanjaard te Medemblik betaalt de steen voor de glooiing. Stormen na de paalworm; de steenglooiing houdt het. Sept. 1733, 8 Nov. 1734 en 9 Jan. 1735.
(D. Burger, 393.)

1733/1734
Geding van enige Rotterdamse en Amsterdamse reders over goederen uit hun gestrande schepen, welke goederen Medemblik niet wil uitleveren.
(Gonnet, Inv, 135.)

1734
Ds. N.R. de Graaf overlijdt. Hij was geboren in 1708. Er wordt geen derde predikant meer aangesteld.
Ridderzaal van het kasteel nu aan de krijgsraad. Tot nu toe werd deze zaal als kerk gebruikt.
(Gonnet, Inv.)

28.2.1738
Overleden te Medemblik: Claas Oostwouder, oud 65 jaar, geboren in 1672. Readt, President Burgemeester, Convoymeester deser Stadt. Hij was gehuwd met Agatha Houttuyn. Kinderen: Anna en Geertruyd, die trouwde met Barend van Beek, koopman te Amsterdam. Hun zoon was Dirk van de Beek-Houttuyn.
(Treslong IV.)

1739
Daniel Lambregts maakt plan voor Groenlandse rederij. Walvisvangst. Plan niet uitgevoerd. Wel koopvaartrederij met 32 hoofdparticipanten en 3 boekhouders. Liet voor 1744, 2 koopvaardijschepen bouwen.

1740
Van 5 Jan. tot 15 Maart enorm strenge winter!
(Abbing, 262.)

29.4.1740
Watervloed.
(Abbing, 265.)

1744
Medemblik college met 14 vroedschappen.
Gerecht: 1 Schout, 3 burgemeesters, 7 schepenen, 2 secretarissen (vroedschap en gerecht). Schout aangesteld door de Staten op voordracht van het stadsbestuur. Oudtijds heetten burgemeesters poortmeesters, gekozen door 30 personen, geloot uit 120 rijke poorters. Sinds 1744 burgemeesters gekozen door 30 stemmers geloot uit 60 burgers. Oud zegel scheepje met "13 man".
SIGILLUM BURGENCIUM IN MEDEMBLECK" (Tegenwoordig staat het bij I. Trion, in de Kalverstraat het negende huis van de Dam. Hugo Grotius 1744 ? Met kaart van Medemblik 1743. Medemblik telt ca. 2500 inwoners.

22.6.1744
Overleden te Medemblik: Dirk Dirksz. Houttuyn, oud 85 jaar, gehuwd geweest met Anna Dirks' Schellinger, die overleed 23.12.1696. Dijkgraaf Vier Noorder Koggen sinds 1713, Hoogheemraad Hondsbosse sinds 20.3.1710, wonende aan de Westerhaven.
(Treslong IV, 92.)

1745
Veepest. Medemblik en omliggende dorpen verloren 5.547 beesten.
(Abbing, 276/279.)

1748
Vloot ter zee. O.a. "'t Wapen van Medemblik", kapitein Jan Peereboom met 46 waardgelders, "om de schaarheyt aan matroosen".
(Abbing, 289.)

19.4.1749
Commissarissen van Zijne Hoogheid te Hoorn per jagt vandaar naar Medemblik. Op 19 Mei met de koets van Joan Abbekerk-Crap.
(Abbing, 303, 307.)

13.10.1749
Begrafenis van Meinard Merens Schagen te Hoorn: als no. 37 in de rouwstoet: Commandant Regiment Infanterie van de Generaal Majoor Duyts met de verdere Officieren van het Garnizoen van Medemblik.
(Abbing, 311.)

1749
Te Medemblik vier vroedschappen "gelicentieerd".
(Abbing, 316.)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk