Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het geslacht GROOT (stam Posthumius) » Pagina 3

Het geslacht GROOT (stam Posthumius)

De van Andijk afkomstige en daar nog meest wonende familie GROOT is vrij gemakkelijk in twee groepen te splitsen: de ene groep stamt af van Cornelis Teunisz. "Streetsman" (de naam Groot werd later aangenomen), die op 6 Januari 1697 te Andijk trouwde met Trijn Nannes... en daarna nog drie keer met een ander. "Streetsman" was een zeevaarder, die door "de Straat" (van Gibraltar) voer om rijkdommen te verwerven in de havens langs de Middellandse Zee. Van deze stam is ook de befaamde Nanne Jansz. Groot, de pionier van de zaadhandel, waarvan nu nog nazaten directeuren zijn van de firma SLUIS & GROOT te Enkhuizen.

Wij willen ons echter bepalen tot een andere groep: "POSTHUMlUS". Als stamvader nemen we aan de schoolmeester Willem Willemsz. Posthumius. Was hij werkelijk een posthumus, dwz. een kind, dat na de dood van de vader geboren is? Zijn vader zou kunnen zijn: Willem Willemsz., van wien op 1 December 1648 te Grootebroek een zoon Willem gedoopt werd. De oudste doopboeken vermelden geen vrouwennamen. Andijk had vóór 1666 geen eigen kerk, dus werd er te Wervershoof of te Grootebroek gedoopt, maar in Wervershoof is Willem "posthumius" niet te vinden. In Grootebroek is Willem de laatste van de drie kinderen van Willem Willemsz., dus het zou kunnen zijn dat de vader in 1648 ("het eeuwig vredejaar") overleden is... Maar in een boedelscheiding op 21 Mei 1696 voor notaris Jacob Roosekrans te Wervershoof worden als broeders van Willem Willemsz. Posthumius genoemd: Wigger Willemsz., gehuwd met Dieuwer Pouwels' van Midwoud en Jan Willemsz. Langedijk van Zwaag. Was de familienaam dus Langedijk?? Er zullen altijd vragen blijven. Alleen een diepgaand onderzoek in notarieele en rechterlijke archieven zou de oplossing kunnen brengen.
Maar dat vraagt enorm veel tijd! We bepalen ons dus tot wat zekerheid bekend is...

I, 1.
Willem Willemsz.
ws. gedoopt te Grootebroek 01-12-1648, schoolmeester, begraven te Andijk 26-07-1694 als "meester Willem Posthumij", trouwt te Andijk 15-11-1676: Trijn Pieters'... "jongedogter van Munckey", die op 14-11-1677 belijdenis deed als "huysvrou van Mr. Willem op Broeckoort".
Van haar zijn geen datums van doop of overlijden bekend.
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Willem, gedoopt 07-07-1677, jong overleden.
b. Geeridt, gedoopt 28-05-1679, volgt II, 2.
c. Willem, gedoopt 23-08-1682, volgt IIl, 3.
Kind gedoopt te Wervershoof:
d. Marij, gedoopt 29-12-1680, "van Mr. Willem van Broeckoort".

Willem Willemsz. hertrouwt te Andijk 30-05-1688: Cornelisje Pilles', (belijdenis 01-11-1676, van de "Bangaert", verder geen datums bekend, weduwe van Heertje Nansz.).
Kind gedoopt te Andijk:
e. Geert(je), gedoopt 16-10-1689.

II, 2.
Gerrit Willemsz. Posthumius, gedoopt Andijk 28-05-1679, begraven Andijk 14-07-1738 in no. 40, trouwt te Andijk 23-02-1716: Geert Jans' Dral, gedoopt Andijk 12-12-1688, begraven Andijk 5-9-1742 in no. 40, d.v. Jan Nansz. Dral en Trijn Jans'...
Kind gedoopt te Andijk:
a. Willem, gedoopt 24-08-1727.
Mogelijk meer kinderen, doopboek van 1714 tot 1723 ontbreekt.

II, 3.
Willem Willemsz. Posthumius, zoon van 1, schoolmeester, ged. Andijk 23-08-1682, begr. Andijk 23-08-1728 (46) als: "Mr. Willem Postumus", tr. Andijk 18-01-1705: Geert Jacobs'..., ged. Andijk 17-10-1683, begr. Andijk 20-06-1740 in no. 67. d.v. Jacob Nansz. en Aaf Pieters'. Willem Willemsz. en Geert Jacobs' deden beiden belijdenis op 14-02-1706 "op Munckij".
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Willem, gedoopt 14-08-1707, volgt III, 4.
b. Simon, gedoopt 02-02-1710, volgt III, 5.
c. Pieter, gedoopt 12-03-1713, begr. 31-05-1742 (29) in no. 88, ongehuwd.
d. Nanne, gedoopt 1714, begr. 26-11-1738 (24) in no. 67, ongehuwd.
e. Trijn, gedoopt 17-06-1725, (mogelijk meer kinderen, doopboek van 1714 tot 1723 ontbreekt.)
Geertje Jacobs' hertrouwt Andijk 01-06-1738: Simon Claasz. Backer, wedn. van Bregt Jans' Prins.
Geen kinderen. 1683-1765.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk