Kistemaker

Thuis » Religie » Vijf-en-zeventig-jarig bestaan Gereformeerde Kerk » Pagina 7-8

Voorbericht

W.L.

Daar de gemeente een 75-tal jaren heeft bestaan, dacht het den Kerkeraad niet alleen goed dezen dag als gemeente te herdenken, maar ook dat de Geschiedenis van het begin tot heden geboekt werd.
Het ware te wenschen geweest dat dit reeds 25 jaren eerder gedaan ware, daar het thans een moeilijk werk was, om reden dat de eerste notulenboeken der gemeente zijn verloren gegaan, met een gehouden pleidooi - wat in de geschiedenis zelf blijkt - en verder: dat allen die de oprichting der gemeente mee doorleefd hebben reeds overleden zijn.
Wat thans verhaald wordt, rust voor een deel op mededeelingen van de oudsten der tegenwoordige leden, en van ouden die reeds gestorven zijn. Onder anderen mededeelingen van den Heer P. Dekker thans woonachtig te Workum, die jaren achtereen de gemeente heeft gediend als ouderling, van K. Kistenmaker thans woonachtig te Enkhuizen die ook hier in kerkelijke bediening is geweest en van S. Spoelstra die reeds is overleden, maar van wien we vroeger mededeelingen, betrekking hebbende op onze gemeente, hadden gehoord en aangeteekend, en van nog meer andere personen. Voorts is het grootste deel uit de nog bestaande notulenboeken en andere bescheiden opgespoord. De saamstelling heeft moeite gegeven, ook doordat de opsteller dezes geen historicus of schrijver is.
Moge de verwachting niet te hoog zijn ! en het geheel ons bepalen bij de goedertierenheid en barmhartigheid des Heeren, opdat zijn Naam er door geprezen worde. Zoo zal het doel des werks verkregen zijn.

De opsteller

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk