Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 12-14

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (3/8)

De gemeente breidde zich steeds uit. Telde de gemeente toen ds. F. van Dorp 24 November 1901 intrede deed ongeveer 550 zielen, toen hij 4 December 1927 afscheid nam bestond de gemeente uit ongeveer 1350 zielen.
Vooral de laatste jaren begon zich gebrek aan plaats te doen gevoelen. De paden zaten vol. En steeds meer kwamen onder de verkondiging des Woords. De kerk, voor zooveel menschen niet gebouwd. was veel te klein en veel te laag. Er moest verandering komen.
Zoo werd herfst 1928 door den kerkeraad een commissie benoemd om den kerkeraad van advies te dienen in deze zaak. En spoedig kwam 't rapport. Een tweetal architecten waren uitgenoodigd hun plannen in te dienen. Nu moest de kerkeraad beslissen. Verbouw van d' oude kerk trok velen aan. Achter de kerk stonden nieuwe localen. pas twee jaar oud en ook de pastorie was nog slechts drie en twintig jaren oud. Het vormde samen nog een mooi geheel. En bovendien - men kon zoo moeilijk scheiden van 't oude kerkgebouw. Sinds 1863 was 't in gebruik. Zoo rijke zegeningen waren in dit bedehuis genoten. Van dezen kansel - immers meegenomen uit 't eerste kerkje - was nu reeds negentig jaar het Woord bediend ......
En verbouwen kostte niet zooveel als nieuw-bouw. Dan konden de nieuwe localen en de pastorie nog verder dienst doen. Dan ook kon het orgel blijven. En wel was het een klein orgel, maar 't bezat een prachtigen toon en het binnenwerk was zeer solide ......
Toch waren er ook zeer groote bezwaren. Reeds was in 1905 de kerk vergroot. En nadien was alle ruimte steeds meer benut. Uitbreiding was zeer moeilijk. En de kerk was te laag. Er moest dan ook een nieuwe kap en nieuw plafond gemaakt.
Bij verbouw bleven slechts de oude muren staan. En ook nog slechts gedeeltelijk. Feitelijk werd het toch een nieuwe kerk. Zoo werd na lang wikken en wegen besloten tot een nieuwe kerk met localen, en met pastorie, terwijl daarbij later nog de toren en de kosterswoning werden gevoegd.

25 Juli 1929 werd de eerste steen gelegd
25 Juli 1929 werd de eerste steen gelegd

Tot architect werd gekozen de heer Egb. Reitsma van Groningen, een architect, die als kerkbouwer zijn sporen reeds had verdiend. En deze heeft in Andijk een gebouwencomplex doen verrijzen, dat zeker een kunstwerk mag worden genoemd. Ruw zijn de steenen, grof en lomp, verwrongen en verbrand. Het rood gaat over in diep-blauw of donker-groen en waar het vuur te fel heeft ingewerkt is 't glanzend zwart als van glazuur. Maar aan den muur vertoonen ze een wond're harmonie van kleurenmengeling. Het bouwwerk is geen samenvoeging van doode roode vlakken, afgebroken door kille vlekken der kozijnen, maar alles leeft.

't Front is 62 Meter breed
't Front is 62 Meter breed

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk