Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 26-32

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (8/8)

25 Juli 1929 werd door den voorzitter van den kerkeraad, Ds. H. Steen, de eerste steen gelegd en ingemetseld een looden koker met oorkonde. 3 September 1930 kon de Bouwcommissie de kerk overdragen aan den kerkeraad. Ook werd toen door de Orgel- en Klokcommissie de klok en het orgel overgedragen. De heer Crevecoeur van Enkhuizen gaf daarna eene orgelbespeling.
4 September 1930 was voor de gemeente de feestdag. Des avonds 7 uur werd haar nieuwe kerk in gebruik genomen. Ds. H. Steen hield eene predikatie over Psalm 45 : 11-16, waarin hij wees op de voorrechten der gemeente, de eischen haar gesteld, de beloften haar geschonken.
't Was een plechtige ure. Een ure, waarin de gemeente haar God naderde om Hem te danken voor zoo groote zegeningen. De grondtoon was: hoe groot is Gods genade, Die ons, onwaardigen, zoo rijkelijk beweldadigt. Wat zullen wij, met Gods gunsten overlâan, dien trouwen Heer voor Zijn gena vergelden? Want terwijl in dezen tijd in Rusland christenen worden vervolgd en kerken gesloten en gesloopt, mochten wij uit de hand van onzen God dit kerkgebouw ontvangen.
Geen trots op menschenwerk vervulle het hart, doch de dank worde gelegd aan de voeten van Hem, Die dit heeft geschonken, van Hem, den Oppersten Kunstenaar en Bouwmeester.
En nu blijke de dank niet alleen in woorden. En niet alleen in een ure van blijdschap. Maar alle de dagen des levens. Maar op alle terrein. De gemeente zij als een stad boven op een berg.
En dien avond klonk de slotzang der gemeente als een plechtige gelofte:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhêen,
Zijn waarheid t' allen tijd vermelden door mijn rêen.
En dat niet omdat wij zoo trouw zullen zijn, maar wij weten
hoe 't vast gebouw van Zijne gunstbewijzen.
Naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen.
Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken.
Zoo min zal Zijne trouw ooit wank'len of bezwijken.

Kerkeraad en diakenen
Kerkeraad en diakenen

Kerkeraad en diakenen.
Zittend van links naar rechts: J. Sluijs Kzn.; J. Kort; G. Prins Jbzn., vice voorzitter; Ds. H. Steen; J. Groot K.Pmzn., scriba „breede” kerkeraad; M. Zee, scriba „smalle” kerkeraad; G. Ruiter Hzn.

Staande van links naar rechts: K. Vriend; G. Prins; W. Bloemendaal; P. Ruiter; J. Groot; P. Groot; J. Brouwer; C. Mantel; C. Gorter.

Bouwcommissie met aannemer en opzichter
Bouwcommissie met aannemer en opzichter

Bouwcommissie, aannemer en opzichter.
Zittend van links naar rechts: P. Groot; W. Kooiman, penningmeester; Ds. H. Steen, adviseerend lid; J. Sluijs Kzn., voorzitter; J. Kort, secretaris.

Staande van links naar rechts: P. Ruiter; J. H. v. Westreenen, aannemer; G. Ruiter Hzn., vice-voorzitter; J. Hendriks, dagel. opzichter.

Klok- en orgelcommissie
Klok- en orgelcommissie

Klok- en Orgelcommissie.
Van links naar rechts: Jb. Baas; Jan Vriend; Ds. H. Steen, voorzitter; J. Groot K.Pmzn., secretaris.


De foto's ten behoeve van dit album zijn, op een viertal na, vervaardigd door de firma M. Meijer, fotograaf en fotohandel, Groote Noord 40, Hoorn. Telefoon no. 229.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk