Kistemaker

Thuis » Boeken » Groei en Bloei van de geschiedenis van Andijk » Pagina 5

Voorwoord

Na het overlijden van mijn vader Piet Kistemaker op 14 juli 1994 troffen wij in zijn nalatenschap ondermeer het concept van een boek aan, als vervolg op ‘Met sprongen door de Andijker historie’, dat destijds door hem in 1946 werd uitgegeven. Dit nieuwe boek was bedoeld als aanvulling en verdieping van de in ‘Sprongen’ behandelde onderwerpen.

Het concept bestond uit een serie chronologische opstellen. Hoewel niet voltooid en compleet, hebben wij toch gemeend, het werk zoals aangetroffen, te moeten uitgeven. Ook hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt artikelen, die in deze context historische onderwerpen behandelen, die eerder zijn verschenen, in te passen. Er is voor deze opzet gekozen om een zo compleet mogelijk overzicht van het historisch speurwerk te krijgen.

Het pretendeert niet een wetenschappelijk werk te zijn, bronvermeldingen zijn er dan ook nauwelijks. Dit valt te betreuren, omdat nu niet meer is na te gaan waar deze autodidact, in zijn lange leven, zijn kennis vandaan haalde. Het beoogt wel een monument te zijn voor de inzet en toewijding, waarmee hij getracht heeft de wordingsgeschiedenis van ons Westfriesland voor een ieder, die er in geïnteresseerd is, te doen herleven.

Moge het voor komende generaties een aansporing zijn tot verdere studie en speurwerk.

Andijk, maart 1997.

Namens de familie,
Jan Kistemaker


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap