Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1816 - 1817

1816 - 1817

8-11-1816
"Wierd besloten om voortaan het geene in de vergaderingen van het gemeentebestuur wordt behandeld, bij wijze van Notulen aan te tekenen, ten welken einde dit Boek is aangelegd."
Autorisatie door de heer gouverneur der provincie tot het benoemen van een commissie tot inzameling van middelen om In de waarschijnlijke aanstaande nood van de behoeftigen, wegens de duurte der levensmiddelen te voorzien.
Twee commissies worden ingesteld, een voor de Gereformeerde gemeente van Andijk en een voor de R.K. gemeente van Wervershoof/De Bangert.
De straatweg door Wervershoof, heeft aan de tegenwoordige gemeente van Andijk of aan Andijk en Wervershoof in de jaren 1787 en 1788 de aanmerkelijke som van ƒ 14.000,- gekost. Het onderhoud kost jaarlijks ƒ 300,-. Het Medemblikker Tolhek te Hoogkarspel kost de gemeente jaarlijks ƒ 360,-. Dit is weliswaar veel, maar gelet op de tegenwoordige bloei van de landbouw in de gemeente is de verbinding per as naar de markt te Hoorn onontbeerlijk, en derhalve is de tol minder hinderlijk. De Tolweg met het daarop geplaatste hek zijn in 1724 gemaakt. De raad is van oordeel dat er al zolang tol is geheven, dat de hoofdsom, de interest en de kosten van onderhoud van weg en hek eruit zijn. De bijdrage aan het Medemblikker Tolhek wordt daarom als onbillijk beschouwd, weshalve aan G.S. zal worden verzocht hiervan verschoond te mogen blijven. Eigen straatonderhoud kost óók! De notulen eindigen met het : "Waarna de vergadering in der minne is gescheiden." Fungerend secretaris P. Smit.

19-12-1816
In verband met de zedeloosheid in sommige gemeenten welke bij de verhuizingen der dienstboden wordt gepleegd, heeft de gouverneur gelast om voortaan de verhuizing te doen plaats hebben op de derde dinsdag op welke dagen het verboden zal zijn om in de herbergen te spelen of na tien uur te tappen. Ook mogen ter vervanging van de vrolijkheid in herbergen geen gezelschappen samenkomen in particuliere huizen wanneer daarbij sterke drank wordt gebruikt. De missive wordt afgelezen van de leerstoelen in de kerken en bij advertentie op de gewone plaatsen aan de ingezetenen bekendgemaakt.

17-03-1817
Vaststelling van een Reglement wegens het bestuur der Bullen te Andijk, luidende artikel 1: Er zullen te Andijk altijd bestaan twee Bullevoogden. Artikel 6: Zij zullen zich behoren toe te leggen op de rigtige verzorging en in staathouding der bullen, zo ten nutte en voordele van dezelve, als van de koeien der ingezetenen. N.B. Blijkens de notulen van 8-11-1816 is de landbouw het enige middel van bestaan te Andijk.

4-04-1817
Op verzoek van de kerkmeesteren van de Gereformeerde gemeente te Andijk wordt een reglement tot het hebben van een doodgraver en de regeling van diens werkzaamheden vastgesteld. Art. 1 Er zal te Andijk bestaan een doodgraver, welke door de kerkmeesteren benoemd en aangesteld zal worden.

21-04-1817
De borgtocht van de gemeente-ontvanger kan nog niet vastgesteld worden, omdat de reeds bekend zijnde benoeming, en kort aanstaande installatie van het nieuwe georganiseerde bestuur, en daaruit voortvloeiende scheiding met Wervershoof een aanmerkelijke zwarigheid te weeg brengt. De huidige gemeente-ontvanger woont te Twisk. Gelet op de grote afstand tussen de woonplaats van de ontvanger en deze gemeente (drie en een half uur) is de raad zo vrij aan Gedeputeerde Staten te verzoeken zelf een ontvanger te mogen hebben; de vrijheid gaat zo ver dat de fungerend secretaris Pieter Smit als zodanig wordt voorgesteld.
De fungerend burgemeester is P. Kooijman, tevens raadslid. De anders raadsleden zijn: K. Kooiman, J.W. Groot, J. Jonker, P. Kuiper, Jb. Mol en Corn. de Boer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk