Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1845 - 1856

1845 - 1856

Tot ver na de helft van de 19e eeuw veel gratificaties aan gemeentepersoneel wgs. bijzondere bewezen diensten, zulks ter aanvulling op het niet te hoge salaris.

20-12-1845
De burgemeester stelt voor om de bedelarij te keer te gaan door het stellen van een wacht.

2-11-1849
Gemeente en polderbesturen van zowel Andijk als Wervershoof ontvangen van de waarschappij van Drechterland tezamen ƒ 4000,-. Andijk 3/5 ad ƒ 2400,-. Hiervan 1/3 gemeente (ƒ 800,-) 2/3 polder/banne. De gemeente besteedt haar deel voor aankoop gedeelte polderhuis (raadskamer en woonhuis vroedvrouw).

23-04-1850
Verordening op het richtig bijhouden der bevolking vastgesteld. 5 art.
Aangifteplicht bij vestiging en verhuizing binnen de gemeente.

1851
Gemeentewet, regelende de samenstelling, inrichting en de bevoegdheden der gemeentebesturen. Bij tussentijdse vac. telkens verkiezingen.

1-10-1851
Eerste vergadering nieuw benoemde gemeenteraad. Onderzoek geloofsbrieven. De burgemeester, D. Groot, is tevens raadslid B. en W.

4-11-1851
Reglement van orde vastgesteld. Rooster van aftreden, ieder jaar één derde te beginnen in 1853. Voortaan schr. stemming over personen. Secretaris-ontvanger. Jaarwedde burgemeester ƒ 200,-, secretaris ƒ 150,-, ontvanger 5% van de werkelijke ontvangsten.

27-11-1851
Twee ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd.

15-11-1852
Keur van politie vastgesteld. Broodzetting geheel afgeschaft.

2-11-1852
Besloten tot aanschaffing van een onderscheidingsteken voor de burgemeester. G.S. vinden een verordening op kwaliteit, gewicht en verkoop van brood gewenst.

16-12-1852
Nieuwe keur van policie, ter vervanging van die d.d. 15-11-1852 wgs bezwaren van Ged. St.

17-01-1853
De gemeentsbesluit de gemeentelijke eigendommen tegen brandschade te verzekeren. Het raad en polderhuis voor ƒ 2000,-, westerschool en woonhuis ƒ 1800,-, oosterschool ƒ 1800,-, woonhuis van de onderwijzer ƒ 1200,-.

23-01-1854
De raad wordt geconfronteerd met een verzoekschrift, dat om bericht en raad wordt gezonden, inhoudende het verzoek om aan dijk of over het water een huis te mogen bouwen. Besloten wordt het bouwen aan de dijk zoveel mogelijk te keer te gaan.

09-10-1854
Bij het dijksbestuur van Westfriesland zijn verzoeken ingekomen tot het bouwen van woonhuisjes aan de dijk onder deze gemeente; het dijksbestuur ziet er geen bezwaar in, mits het gemeentebestuur ook z'n toestemming geeft. Het gemeentebestuur is met algemene stemmen daartoe nu en in de toekomst niet bereid omdat de arbeiders uit deze en naburige gemeenten daar een gretig gebruik van zouden maken en hun getal dat in deze gemeente reeds aanzienlijk is zou dan misschien tot een bedenkelijk getal aangroeien.
Het drogen van wier op de dijk is soms voor de passage van rijtuigen gevaarlijk.

15-02-1855
Vastgesteld een verordening op het huns ondanks binnentreden van woningen en een verordening wegens het toezicht op het broeien van hooi.

11-12-1855
Vaststelling van een verordening tot maximissie van de onderstand. Gedetailleerde regelgeving van de uit te keren bedragen (p.w.) in gezonde toestand en bij ziekte naar elf categorieën.
Oprichting van een burgerlijk Armbestuur en vaststelling van een reglement. Raadsnotulen enige jaren eerst klad, daarna def. versie.

13-11-1856
Voorzien dient te worden in de door overlijden opengevallen vacature van vroedvrouw. De heel- en vroedmeester B. Imming biedt aan, tegen het genot van het tractement van de vroedvrouw. Verder stelt hij voor om "uit aanmerking van zijn menigvuldige en belangrijke diensten voor de gemeente bewezen, door gedurende 27 jaren een groot deel van de behoeftige klasse gratis te hebben geholpen, in het vervolg aan hem een jaarwedde van ƒ 50,- toe te kennen en de te beroepen vroedvrouw slechts ƒ 125,- toe te staan." In ruil hiervoor biedt hij zich aan om aan gealimenteerden en dagloners binnen de gemeente woonachtig bij afwezigheid of ziekte van de vroedvrouw verloskundige hulp te verlenen benevens alle dienstmatige verlossingen bij zodanige behoeftige te verrichten. Het eerste punt wordt aangenomen, het tweede punt verworpen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk