Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1856 - 1861

1856 - 1861

18-11-1856
Aan het beroepen van een vroedmeester wordt de voorkeur gegeven boven een vroedvrouw, voornamelijk omdat het van tijd tot tijd gebleken is dat één geneesheer voor de uitgestrekte gemeente onvoldoende was. Beloning ƒ 400,- zonder, of ƒ 300,- met woning. Taak: verloskundige hulp aan allen in de gemeente die zulks verlangen, genees- en verloskundige hulp aan alle door het gemeentebestuur verklaarde behoeftigen in de gemeente zonder enige aanspraak op de levering der benodigde medicijnen en verder tot het verrichten van alle vaccinaties aan de kinderen van de zoëven genoemde behoeftigen, zonder daarvoor enige andere beloning dan de jaarwedde. Standplaats in het midden der gemeente. d.i. aan de dijk want andere wegen waren er toen nog niet.

15-04-1857
Op verzoek van de kerkeraad van de Hervormde gemeente verbod van de kermis op zondag, zulks m.i.v. het jaar 1856. Oosterkermis op maandag en dinsdag volgende op de eerste zondag in juni en de Westerkermis op maandag en dinsdag volgende op de eerste zondag in juli.

21-12-1857
Jan Abbekerk heeft bedankt voor de betrekking van nachtwachter aldus de voorzitter. Klaas Meester is ook bij hem ontboden, aan wie is voorgesteld vanwege zijn hoge leeftijd ontslag te vragen. K.M. verklaarde de post te willen behouden en beloofde die goed en in eigen persoon te zullen (blijven) vervullen.

18-06-1858
Bestek en tekening van een nieuw te bouwen derde school op het oosteinde van de gemeente worden goedgekeurd. Geraamde kosten ƒ 2000,-.

28-09-1859
Burgemeester D. Groot deelt aan de raad mede voornemens te zijn Z.M. te verzoeken hem ontslag te verlenen. De raadsleden worden gevraagd of er onder hen ook zijn, die genegen zijn hem op te volgen. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, stelt hij voor de secretaris R. Kooijman te verzoeken zich voor die functie beschikbaar te stellen. Deze heeft hiertegen enige bezwaren, w.o. financiële. Hij zou als burgemeester/secretaris slechts ƒ 400,- ontvangen, terwijl hij als gemeente-ontvanger/secretaris ƒ 500,- krijgt. Het salaris van ontvanger wordt met ƒ 100,- verlaagd en dat van secretaris met een zelfde bedrag verhoogd.

3-04-1660
De brandschouw wordt dit jaar niet door de raad maar door de veldwachter zal worden gedaan. 1862 weer door de raad in loco.

12-06-1860
Raadslid Jb. Kooiman stelt voor om aan de Oosterdijk ongeveer bij de Kathoek een gemeentebord voor mededelingen te plaatsen aangezien het aanplakken aan zijn woning enig ongemak baart.

15-08-1860
Hondenbelasting ingevoerd. Door vele raadsleden de aanmerking gemaakt dat het getal der honden in de gemeente te groot is, en dat het wenselijk is het aantal van deze nutteloze dieren die zo dikwijls schade, verdriet en last van anderen verstrekken te verminderen. Op 4 september wordt de verordening vastgesteld.

25-01-1861
De plaatselijke vroedvrouw is bij de burgemeester geweest om met mei aanstaande in het raadhuis, dat naar zij meende voor haar als woning was bestemd, te mogen wonen. De vergadering besluit de vrouw uit te nodigen om voor alsnog het raadhuis niet te betrekken, ofschoon zij daartoe gerechtigd wordt geacht, teneinde de veldwachter Jan Rol niet in verlegenheid te brengen.

3-04-1861
Jaarlijks verslag van b&w aan de raad over de toestand der gemeente wordt voorgelezen.

27-05-1861
Jaarlijks in de maand mei moeten de strafverordeningen die van kracht zijn opnieuw en bij voortduiring van kracht verklaard worden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk