Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1898 - 1902

1898 - 1902

10-03-1898
Verzoekschrift van F. IJpma, A. Warnaar en W. Singer om vestiging van een telefoonkantoor. De raad voelt hier niet voor wegens:
-de uitgestrektheid van de gemeente, de jaarlijkse kosten van ƒ 200,- en omdat door het bijna totale gemis van handel -de bevolking bestaat uit landbouwers en arbeiders, althans in hoofdzaak- dit niet in het algemeen belang is.

17-01-1899
Impeta accepteert voor dit jaar een subsidie van ƒ 250,-, met de verplichting tot Kollis (de veldwachter) te rijden 's morgens en 's avonds en 's morgens om 11 uur op het Buurtje.

3-11-1899
Circulaire van de Commissie voor oprichting van een verzekering van pensioen aan gemeentelijke politie-ambtenaren in Noord-Holland, uitnodigende tot deelneming aan bedoelde pensioenering van ƒ 250,- 's jaars op 65 jarige leeftijd. Gemeente zal helft betalen, de veldwachter de andere helft van de jaarlijkse bijdrage van ƒ 25,-. De veldwachter is 32 jaar oud. In 1905 wordt de bijdrage voor rek. gem. gen.

26-10-1900
Verzoekschrift Commissie voor wegverlichting. Besloten wordt een subsidie toe te kennen voor instandhouding dier zaak.

Ingang in 1902, subsidie ƒ 2,- per lantaarn. Het geld wordt aan de penningmeester der verenigingen tot wegverlichting uitgekeerd, die voor evenredige verdeling der subsidie dient te zorgen. Over 1901 ƒ 144,40 subsidie.

25-01-1901
De vijf personen tellende Commissie tot Wering van Schoolverzuim ingesteld.

22-02-1901
Een verzoekschrift van 45 ingezetenen om de kermissen terstond geheel af te schaffen of te verminderen wordt unaniem afgewezen. O.a. is er de "Boederkermis" en de "Krimpenkermis", de "Oosterdijkkermis". De laatste officieus.

17-06-1901
Aankoop van een brandkast tot bewaring der belangrijke archiefstukken, zoals registers van de burgerlijke stand, contracten enz. Besloten wordt om het beurtelings met de nachtwacht lopen, door mannelijke ingezetenen af te schaffen met ingang van nov. In plaats hiervan een bezoldigde (ƒ 50,- p.j.) nachtwacht die alleen zal lopen.

21-11-1901
Verzoek van R. van Baar te Medemblik om een subsidie voor 1902 tot voortzetting van de wagendienst die bestaat tussen Medemblik en Andik naar het station Hoogkarspel. Opvolging Impeta. Uitbreiding met een zondagsdienst, wat voor 166 burgers aanleiding is de raad te verzoeken om op de wagendienst op de rustdag terug te komen. Hierop wordt afwijzend beschikt. 's Zondags geen middagdienst. Zondagsdienst in 1903 weer vervallen op verzoek exploitant.

31-10-1902
Voor het eerst vermelding tijdstip raadsvergadering: 9½ uur. Geen vast tijdstip blijkens volgende notulen.Notulen vangen aan met: Openbare vergadering.

15-12-1902
Naar aanleiding van een adres van de (per 1-11-1902 nieuw benoemde) secretaris D. Kooiman, wordt met algemene stemmen besloten tot aankoop -zo mogelijk onderhands- van het in openbare veiling aangekondigd perceel van de wed. en erven P. Brander Czn. (overleden gemeentesecretaris) aan de Geuzenbuurt naast de woning van de burgemeester, teneinde daarop te stichten een gebouw bestemd voor gemeentesecretarie, alsmede ter bewoning van de gemeentesecretaris. Vergoeding voor woning ƒ 100,-.
Het raadslid Tensen bespreekt de z.i. minder goede inrichting van de dienst bij het brandwezen en geeft in overweging instelling van een vast korps, van gemeentewege bezoldigd. Men voelt hier in beginsel wel voor. 19-06-03 verordening.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk