Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1903 - 1907

1903 - 1907

2-01-1903
Jaarwedde secretaris ƒ 450,-, vrije inwoning geschat op f, 150,-. Voor het schoonhouden der secretarie krijgt de secretaris ƒ 50,- p.j.

29-01-1903
Raming kosten nieuwbouw secretarie en secretariswoning ƒ 5300,- Gegund aan C. Botman te Wervershoof voor ƒ 4360,-.

30-07-1903
Afschaffing van het gebruik dat door de gemeenteveldwachter aan de ingezetenen tegen betaling van zekere vergoeding Enkhuizer Almanakken worden aangeboden, onder toekenning van een personele toelage uit de gemeentekas. De jaarlijkse inkomst was ƒ 40,-.

20-11-1903
Op voorstel van de burgemeester wordt in overeenstemming met het denkbeeld in de vorige vergadering van de heer K. Tensen, in de verordening regelende de onderwijzersjaarwedden een regeling opgenomen betreffende inhouding van jaarwedde ingeval van ziekte, in dier voege dat de jaarwedde het eerste halfjaar geheel zal worden uitbetaald, het tweede halfjaar half en daarna in het geheel niet. De instructie voor het onderwijzend personeel wordt aan gevuld met een voorschrift tot verzekering.

3-06-1904
Vervolgens wordt aan de orde gesteld de benoeming, met ingang van 1-7 van ambtenaren van de burgerlijke stand overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de gemeentewet. Benoemd worden voor het in de regel voltrekken van huwelijken de burgemeester en wethouder Veer en tot ambtenaar belast met het bureauwerk: de secretaris. Verdeling gem. in 2 stemdistricten (minder tijdverlies bij het ter stemming gaan.

22-04-1904
Vaststelling van een bouw- en woningverordening.

25-11-1904
Uitbreiding van de wagendienst, met 's woensdags (op de marktdag) te Enkhuizen) een extra dienst-, vertrekkende om 8.30 van het Buurtje naar Enkhuizen en ongeveer om half twee weer terug. Enkhuizen draagt ƒ 25,- bij. Het is een proef voor het jaar 1905. De raad besluit tot handhaving van de in de bouw- en woningverordening voorkomende bepaling dat ook in nieuwe stallen één slaapplaats zal mogen zijn. Ged. Staten hadden n.l. hiertegen bezwaar. Wordt in 1906 geschrapt.

24-08-1905
Besloten wordt om bij elk der openbare lagere scholen een regenwatertbak te maken ten behoeve van het publiek zodat bij langdurige droogte kan worden voorzien in de behoefte aan drinkwater. Elk der bakken krijgt een inhoud van 40 m³. De eerste bak wordt bij wijze van proef bij de Middenschool geplaatst.

11-01-1906
Met het oog op het toezicht op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening wordt een deskundige benoemd aan wie tevens wordt opgedragen het nagaan van de toestand der gemeentewerken en eigendommen en het jaarlijks onderzoek naar de toestand der schoorstenen en andere rookgeleidingen.
De wagendienst van van Baar blijkt inmiddels te zijn gestopt nu deze de pin op de neus had gezet gekregen om voor ƒ 400,- subsidie ook nog 's maandags en vrijdags naar Enkhuizen te rijden. Van Baar vroeg later ten minste ƒ 500,-, waarop het schip strandde. Vanuit de gemeente wordt een handtekeningenactie gevoerd (547) om herstel van de dagelijkse dienst naar het station van Hoogkarspel. Hiertoe wordt besloten en voorts om 2x p.w. langs de dijk naar Enkhuizen te rijden.

23-10-1906
Brief van de afd. Enkhuizen van de Ned. Bond van Onderwijzers. De salariëring van de onderwijzers bij het openbaar onderwijs is te laag, zowel het minimum als het maximum om te voldoen aan wat een onderwijzer met een gezin noodzakelijk behoeft.

29-01-1907
Bij de rondvraag vestigt de heer Tensen de aandacht op de vele huizen in de gemeente die ingeval van brand niet met de brandspuit kunnen worden benaderd wegens de smalle bruggen die toegang tot deze percelen geven.

19-04-1907
Inwonertal per 1-1: 2828. Bezoldiging van de opzichter van gemeentewerken ƒ 100,- p.j.

21-10-1907
Besloten wordt de opbrengst van de regenwaterbak bij de Middenschool te verpachten voor drie achtereenvolgende jaren. De prijs van het water wordt bepaald op 1 cent per emmer.
B&W 30-12-07 1 inschr. (A. Koen) voor ƒ 5,- p.j.

27-12-1907
Verzoek van R. van Baar te Medemblik om voor de wagendienst die na 1-1 alleen op woensdags en zaterdags zal worden voortgezet een subsidie van ƒ 200,- te verlenen. De raad acht het niet gewenst om onder de tegenwoordige omstandigheden subsidie te verlenen; er is nóg een wagendienst en het is moeilijk de één te subsidiëren en de ander niet.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk