Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1914 - 1916

1914 - 1916

1-09-1914
De eerste wereldoorlog is uitgebroken. Handel en nijverheid kwijnen. Werkloosheid neemt toe.

22-10-1914
Op verzoek van de afd. Andijk van het Ned. Onderwijzersgenoot- schap wordt aan de onderwijzers en onderwijzeressen vrijstelling verleend van het aanleggen van kachels en van het schoonhouden en vullen van lampen. Dit zal voortaan van gemeentewege door de schoolschoonmaaksters worden gedaan.
De Andijker Middenstandsvereniging verzoekt maatregelen te willen nemen tot uitbreiding van het aantal standplaatsen voor rij- en voertuigen aan de benedendijkspaden en tot verbetering der reeds bestaande. De vergadering erkent dat het wel eens lastig zal zijn als pl. ver van elkaar zijn gelegen, doch ook moet worden gewezen op de grote hinder die voetgangers vroeger ondervonden van de versperring door broodwagens enz. op de paden, die toch in hoofdzaak voor voetgangers zijn aangelegd. Met het oog op de tijdsomstandigheden wordt 280 hectoliter tarwe aangekocht en de nodige hoeveelheid zakken om deze te bergen.

 - - 
Met het oog op de tijdsomstandigheden worden kermissen uitgesteld.

19-04-1915
De herbergiers J. Singer en C. Smits klimmen, in verband met het uitstellen van de kermis aan de Broekoord, in de pen, echter zonder succes. De voorzitter vraagt het gevoelen van de raad omtrent evt. Invoering van een visafslag of anders regeling van visverkoop in de gemeente. Uit de besprekingen blijkt dat men wegens de uitgestrektheid der gemeente van een afslag weinig resultaat verwacht.

21-05-1915
Vastgesteld wordt een verordening houdende verbod tot het voederen van vee met rogge of roggebrood.

30-08-1915
Besloten wordt tot de bouw van privaten en urinoirs met bijkomende werken aan de openbare scholen.

7-09-1915
Bij de rondvraag wijst de heer Tensen erop, dat enige tijd geleden door B&W de heer Raat aan de secretaris werd toegevoegd, als tijdelijke hulp wegens de enorme drukte die als gevolg van de bijzondere tijdsomstandigheden ter secretarie heerst. Onderwijl is Raat benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Wervershoof, zodat de secretaris alleen de administratie gevoerd heeft .....

13-1-1916
STORMNACHT

6-03-1916
Verzoek van de vereniging "De Hoop", tot onderlinge vergoeding van brandschade, om van gemeentewege een motorspuit aan te schaffen. De raad meent dat aan een dergelijke spuit bezwaren kleven. Ze wegen 3000 pond, met als gevolg dat men niet overal kan komen en de spuit voorts moeilijk te vervoeren is, Men zou steeds in de onmiddellijke nabijheid een paard ter beschikking dienen te hebben. De tegenwoordige spuiten bevinden zich nog in goede toestand. Vooral de nieuwe spuit is heel licht en kan desnoods over de bruggen worden gedragen.

1-05-1916
Ingekomen is het verzoek van het gemeentebestuur van Nieuwleusen om adhesie te betuigen aan het door de raad van die gemeente aan H.M. de Koningin gerichte adres betreffende voorkoming van de vele mutaties in het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen. Wordt v.k.a.
De ingestelde commissie naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot plaatsing van publieke spreekcellen van de telefoon doet verslag.
ƒ Beets en P. Aker zijn bereid de telefoon in hun woning voor het publiek open te stellen tegen een vergoeding van ƒ 20,- waarbij voor Aker nog bij komt de kosten van verplaatsing van het toestel voor ƒ 10,-. Aan de Oosterdijk was niemand bereid hun toestel verplichtend open te stellen.

28-07-1916
Bij de rondvraag vraagt de heer K. Tensen of het geen overweging zou verdienen om i.v.m. de plannen tot verzwaring van de zeedijk waardoor een belangrijk aantal woningen zou moeten worden afgebroken, nú reeds van gemeentewege maatregelen te treffen ter bevordering van een regelmatige bebouwing. De voorzitter merkt op, dat de plannen nog niet officieel behandeld zijn en acht het dus beter, afgezien van de vraag of een en ander ligt op de weg van de gemeente, deze aangelegenheid voorlopig aan te houden. Aldus wordt besloten.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk