Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1917

1917

25-06-1917
Het wordt verplicht gesteld de winkels, met uitzondering van de barbierszaken, om 8 uur 's avonds te sluiten; mocht er op dat uur nog publiek in de zaak zijn dan zal dit tot half negen mogen worden geholpen. 's Zaterdags tot 8½ uur; in beide gevallen 's avonds.
Bureau-uren secretarie. De voorzitter stelt aan de orde de wenselijkheid tot het instellen van uren, waarop de secretarie voor publiek geopend zal zijn. Tot nog toe komen de mensen van 's morgens acht uur tot 's avonds half tien, zodat het secretariepersoneel nooit rust heeft.
De uren worden gesteld op 9.00 - 17.00 uur.

23-07-1917
Wegenplan. Blijkens het rapport van "Vooruitgang" schijnt de meerderheid der inwoners tegen het zgn. grote plan te zijn. Een tram kan niet alleen bestaan van personenvervoer; zij kan alleen bestaan in een plaats waar welvaart heerst en dat zou hier in de toekomst het geval kunnen zijn door groentenvervoer; het ware dan beter de tram te leggen langs vaarten .... De heer J. Tensen meent dat de mensen zich het denkbeeld van een tram langs de dijk uit hun hoofd moeten zetten, aangezien dit nooit kan renderen, dat hebben we aan de auto wel gezien. Spr. is er voor een weg langs Kleingouw te maken; de mensen zijn er vrij in daar al of niet te gaan wonen .... De heer Groot meent, dat indien de gemeente verbrokkelt, de kosten van electriciteit, waterleiding en tonnenstelsel aanmerkelijk hoger zullen worden .... De voorzitter zegt, indien op de steun van de provincie gerekend kan worden, de kosten voor de gemeente en de polder samen ƒ 80.000,- zullen bedragen, waaronder begrepen de kosten voor het leggen van de toepaden. De grond voor bouwterrein is er niet onder begrepen, hetgeen indien de mensen de gronden niet willen hebben een gevaarlijke speculatie is .... Als de weg langs Klein Gouw gelegd wordt, dan komt van de bouwerij langs de dijk niets terecht; er is geen ruimte en dan worden er maar wat krotten gebouwd. 't Is voor Andijk van verstrekkende betekenis dat een goede verkeersweg wordt gelegd; de opzet is dat 't land bij huis blijft en wanneer men een meer intensieve cultuur wil beoefenen moeten we betere middelen van vervoer hebben, De gelegenheid is er nu om de grondslag te leggen voor de oprichting van een nieuw Andijk; spreker twijfelt er geen ogenblik aan of over 10 jaar is 't aan Klein Gouw bebouwd .... De heer Groot vraagt zich af waarom steeds naar het grote plan wordt gekeken en waarom niet te kijken naar de overgeschoten gronden; heel veel huisjes kunnen achteruit .... Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld die zich zal richten op het "grote plan".

14-09-1917
Motordienstregeling ingesteld. Naar Enkhuizen op ma, wo en vr., naar Hoogkarspel op di, do en zat. Tarieven resp. 60 en 40 ct.; later voor beide ƒ 0,60 enkele reis, gerekend vanaf de Bakkershoek.

4-09-1917
De voorzitter die ter vorige vergadering is benoemd in de commissie tot onderzoek der kosten van het grote wegenplan en deze benoeming bereids had aangenomen, deelt mee dat hij na rijpe overweging tot de gedachte is gekomen, toch maar weer voor de benoeming te moeten bedanken. Achtereenvolgens worden ter voorziening in de vacature benoemd de heren Groot, Imming en Brouwer; eerstgenoemden verklaren zich echter niet bereid de benoeming aan te nemen. Verder bestaat de commissie uit de al eerder verkozen K. Tensen en D. Molen Jzn. Ondanks zijn hoge ouderdom neemt Jb. Tensen de wethoudersbenoeming aan.
Voorz. herben. als raadslid.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk