Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1917 - 1918

1917 - 1918

22-10-1917
Discussie over het wegenplan. Groot of klein, De heer Groot zegt dat zijn opinie natuurlijk niet is voor 't grote plan, maar voor een spoor langs de dijk, we krijgen daar een mooie weg; zoals uit de stemmingen onlangs is gebleken was het overgrote deel van de gemeente tegen het grote plan. De thuisblijvers kunnen in genen dele tot de voorstemmers worden gerekend, eerder tot de tegenstemmers. Tegen de stemmingen in wordt toch op het grote plan doorgehamerd .... De heer K. Tensen zou willen vragen waar de rails gelegd moeten worden op plaatsen waar de huizen niet weggaan. De heer Groot zegt dat we toch in elk geval een brede rijweg krijgen; hierover kunnen de rails worden gelegd .... De heer Molen stelt zich voor dat zo'n plan langs de dijk ontzettend kostbaar zal zijn; waar men voor de kosten van het grote plan al haast terugdeinst, zal men zulks voor de kosten van een plan langs de dijk helemaal doen. De heer Groot, zegt dat bij doorvoering van het grote plan de gemeente uitelkaar zal komen te liggen.
De voorzitter zegt dat een annuïteit van ± ƒ 2400,- de gemeentefinanciën toch erg zal drukken, bovendien vraagt straks de banne hogere lasten en alles moet toch door de ingezetenen betaald worden! .... De heer Molen gelooft ook wel dat de overgrote meerderheid van de gemeente tegen het grote plan is, maar daarom  is het nog niet bewezen dat het niet goed is. Indien het plan uitgevoerd is zal alles blijken mee te vallen. Men past zich vanzelf weer bij de omstandigheden aan. De voorzitter zegt nogmaals dat we toch in elk geval rekening dienen te houden met de belastingschuldigen! (banne Andijk acc; banne Gr.br. - polder ƒ 5000,-; gem. Bovenk. - gem. Gr.br. - )
Besloten wordt tot het grote wegenplan waarvoor de raad ƒ 40.000,- beschikbaar stelt. De banne Andijk zal om een bijdrage van ƒ 60.000,-, de gemeente Grootebroek om een bijdrage van ƒ 6.000,-, de banne Grootebroek om een bijdrage van ƒ 4.000,- de polder Het Grootslag om een bijdrage van ƒ 20.000,- en Drechterland om een bijdrage van ƒ 80.000,- worden gevraagd. Totaal ƒ 220.000,- terwijl de rest, begroot op ƒ 180.000,- gevraagd zal moeten worden van Rijk en Provincie.
Er zijn wat problemen met de voorziening in de wethoudersvacature. In meerdere vergaderingen moet er gestemd worden. De benoemden bedanken telkens .... Op een vraag van de voorzitter, of de heer Tensen Dzn., thans bereid is de benoeming aan te nemen verklaart deze dat hij hiertoe wel bereid is onder voorwaarde dat er om de week of veertien dagen vergadering van B&W is; spreker herinnert dat B&W slechts zelden vergaderen en waar een wethouder toch ook de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen het College aan de Raad voorstelt, zou spreker van een en ander ook gaarne meer willen weten. De voorzitter zegt hieraan met genoegen te willen voldoen; spreker heeft, om het de heren gemakkelijk te maken, het college niet te dikwijls bijelkaar geroepen, omdat de vergaderzaal nu juist niet zo erg gelegen ligt. Spreker dankt de heer Tensen voorts voor zijn bereidwilligheid en hoopt dat deze de betrekking nog enige jaren met genoegen mag vervullen en dat zulks mag strekken tot het heil der gemeente. N.B. De heer Tensen was eerder als wethouder afgetreden.
De heer Tensen zegt laatst te Winkel gezien te hebben, dat men daar een tonnenstelsel heeft. Waar er hier nu al zo velen zijn, die niet weten waar ze met de faecaliën heen moeten, zou het volgens spreker misschien wel goed zijn hier aanstonds een proef te nemen met een tonnenstelsel. Besloten wordt te Winkel inlichtingen in te winnen.

3-12-1917
Het bestuur van de Witte Kruisafdeling te Winkel bericht inzake de werking van het tonnenstelsel. Waar alles zo verbazend duur is, wordt besloten vooralsnog niet tot invoering van een tonnenstel over te gaan.

20-12-1917
Ged. Staten willen de burgemeester met 22 dienstjaren een jaarwedde van ƒ 1900,-, de secretaris met 1 dienstjaar een wedde van ƒ 1400,- met aftrek van ƒ 100,- voor vrije woning en de ontvanger voor nog geen een dienstjaar een wedde van ƒ 700,- in het vooruitzicht stellen. De heer Brouwer vindt, dat volgens deze regeling bitter oude mensen toch nog hoog beloond worden; spreker zou liever willen belonen naar werken. Op de voorgestelde manier zou b.v. een stokoude secretaris toch nog aanblijven .... Het advies wordt: B. ƒ 1500,-, secretaris ƒ 1400,- en de ontvanger ƒ 575,-.

3-01-1918
Beschikbaarstelling bouwterrein a/d Oosterdijk. De voorzitter gelooft dat het de bedoeling van de raad was dit adres aan te houden totdat bekend was hoe het met het grote wegenplan zou aflopen. Nu blijkt dat dit plan van de baan is, kan het adres worden behandeld. De uitvoering van het plan ware aan adressanten over te laten, zodat de gemeente er buiten kan blijven. De heer K. Tensen had juist gedacht dat de gemeente het plan zou uitvoeren anders zou het weleens een beetje primitief kunnen worden; indien de gemeente het doet komt alles beter tot zijn recht.
N.B. de commissie had een strook grond van ± 1800 roeden aangeboden tegen de prijs van ƒ 17.000,-, zulks t.b.v. de aanleg van een weg vanaf de Horn tot de Klampsloot en verder langs deze tot over Kleingouw enz., aan welke weg grond voor hofsteden beschikbaar zal zijn. De voorzitter acht aankoop voor de gemeente een speculatie omdat de grond ook weer verkocht moet worden. Besloten wordt nog geen beslissing te nemen, maar Drechterland te verzoeken de gemeente te berichten waar de nieuwe gracht komt te liggen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk