Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1919 - 1920

1919 - 1920

8-08-1919
De voorzitter betuigt zijn leedwezen dat de oud-burgemeester nog steeds de vergaderingen niet kan bijwonen, doch hoopt, dat de gezondheidstoestand het nog mag toelaten dat hij voor zijn aftreden als lid van de raad nog de vergadering zal kunnen bijwonen. De raad bepaalt het vastrecht voor lichtpunten; is ƒ 1,-, meerdere ƒ 0,10 p.s., alles p.m.
Besloten wordt tot het aangaan van een geldlening van ƒ 85.000,- voor een op te richten gemeentelijk electriciteitsbedrijf.
.... De heer Groot merkt op dat de aanleg van het eerste lichtpunt opgedragen is aan de gezamenlijke smeden, doch tot op heden heeft hij niet een van hen bij de aanleg gezien, terwijl alleen werklieden van de fa. Scholten en Pijper bezig zijn. De smeden moeten mee helpen aanleggen om zelf zodoende ook enige bekwaamheid te krijgen.

26-08-1919
Breedte bruggen is bepaald op 4 m. Dit lijkt de voorzitter wat overdreven. Volgens hem zou 3,25 binnenwerks voldoende zijn. Nader onderzoek: 3 m.
Wijziging bouwverordening. Op verschillende plaatsen in de gemeente wordt grond onteigend die op zich nog wel dienst als bouwterrein kan doen. Doch dan komen de huizen die ten zuiden van de gracht staan, opnieuw achter de te bouwen huizen, hetgeen niet gewenst wordt geacht.
Omdat Drechterland ook liever zo weinig mogelijk huizen langs de dijk ziet, wordt besloten de bouwverordening te wijzigen; in bijzondere gevallen kan vrijstelling worden verleend. Op 9-09-1919 wordt besloten de wijziging niet door te voeren.
Afscheid vertrekkende raadsleden w.o. de oud-burgemeester, die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Alle vier raadsleden houden op de 1e dinsdag in september op.

2-09-1919
De voorzitter opent de vergadering zeggende, dat de nieuwe raad de belangen der gemeente voor vier jaar moet behartigen. Installatie nieuw-benoemde raad en verkiezing 2 wethouders. Met de verkiezing van de beide wethouders is de evenredige vertegenwoordiging ook doorgevoerd.
Rondvraag. De heer Brouwer vraagt of het niet mogelijk is dat de raadsleden alle voorstellen van B&W thuis krijgen, terwijl alle stukken minstens 1 uur voor de vergadering in de raadszaal aanwezig zijn. De voorzitter zegt dat dit al gebeurt wat betreft de gewichtige voorstellen. Met de laatste opmerking zal rekening worden gehouden. Verder zullen op de uitnodigingen alIe te behandelen punten worden vermeld.
Het presentiegeld voor raadsleden wordt per vergadering uitgekeerd en gebracht op ƒ 2,-.

26-09-1919
De kosten van het wegenplan worden bijgesteld tot ƒ 700.000,-. Het gemeentebestuur van Enkhuizen was niet bereid de weg door te trekken tot Enkhuizen, zulks gerekend vanaf de gemeentegrens.

14-10-1919
Aanbiedingen Drechterland inzake onteigening van gemeente-eigendommen w.o. stukjes erf, schoolwoning Middenschool, brandspuithuisjes, de Westerschool met schoolwoning, de Oosterschool met onderwijzerswoning.

30-10-1919
Medegedeeld wordt dat het maken van de bruggen is gegund aan de heer J. Beemster te Midwoud. Doorvaarthoogte 1,55 i.v.m. steilte oprit.

19-11-1919
Nadat als situering van de te bouwen Oosterschool de lokatie van de Oude kaasfabriek ten westen van het Kerkepad was afgewezen, wordt besloten op het land van Koolhaas aan het pad een school te bouwen.

2-12-1919
Plaatsbepaling beide hulp-postkantoren: één aan de viersprong bij Kleingouw en de ander op het terrein ten oosten bij K. Kooiman. Er zijn veertien lokaliteiten in de gemeente waar sterke drank kan worden verkregen. Sommige raadsleden achten het nu de gelegenheid om het aantal vergunningen te verminderen door te bepalen dat aan de nieuwe wegen geen vergunningen worden verleend. Men vindt geen misbruik in de grote gelegenheden, maar juist in de zogenaamde kroegjes. Langs de dijk zullen zeker 4 vergunningslokaliteiten niet weer worden opgebouwd. Bij het gehouden volkspetitionnement stemde 90% van de ingezetenen voor gehele drooglegging van het rijk. Besloten wordt het maximum te stellen op vijf, w.o. drie in de Bangert, één geheel oost en één in het middengedeelte (met vergaderlokaliteit).
Kanalisatie Westfriesland. Andijk zou het meest gebaat zijn met een zijkanaal ter hoogte van de Reinderhoeksloot. Kanaalvereniging opgericht.

20-01-1920
Naamgeving wegen. Besloten wordt de nieuwe weg over het land van R. Kaal tot aan het Kerkepad te noemen Oosterweg, het Kerkepad blijft, de naam Knokkel wordt gegeven aan de weg van het Kerkepad tot Kl. Kooiman, het pad van Koolhaas zal worden genoemd Schoolweg, het pad langs de Oosterbegraafplaats wordt genoemd de Weet, het Hornpad blijft, idem de Horn, terwijl deze wordt doorgetrokken tot aan Kleingouw, de te maken weg bij de Geref. kerk wordt genoemd Kerkweg, de weg van Kerkweg langs Kleingouw tot Kl. Singer wordt genoemd Klein Gouw, de weg langs de Hoekslaat wordt genoemd Hoekslaat, de weg langs de Molensloot wordt genoemd Malenweg, de weg van Kl. Singer naar de Dijksweg de Stormweg. 12-3-20 Kerkweg wordt Noodweg, 29/7 Hoekweg, Middenweg.
Voorschot uit de gemeentekas aan de Andijker Woningbouw- vereniging, waarvan de administratie ten gemeentehuize door de secretaris wordt gevoerd, (ƒ 60.625,-) voor de bouw van vijf dubbele arbsiderswoningen e.e.a. ingevolge de Landarbeiderswet. Ook de administratie van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf gaat naar de secretaris.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk