Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1920

1920

20-02-1920
Woningbouwplan komt ter tafel, Tevens vestigt de voorzitter er de aandacht op dat in de toekomst langs het Klein Gouw een trambaan kan worden gemaakt, welke baan een hoogte van 2,35 moet krijgen, gerekend vanaf het wateroppervlak, ten gevolge waarvan alle huizen welke aan de noordkant worden gebouwd achter een dijkje komen te liggen. Voorts is het doel de wegen met bomen te beplanten, terwijl in overweging wordt gegeven tussen de bomenrij een heg te planten. Besloten wordt te publiceren dat bouwterrein beschikbaar wordt gesteld; voorts om de wegen met bomen te beplanten.

12-03-1920
B&W delen mee dat bij niet-storing de ingezetenen op 26 maart a.s. het electrisch licht in de huizen kunnen aanzetten. Dank aan het P.E.N. Het plaatsen van het hoogspanningsnet was verbazend moeilijk door de vele sloten in de polder, terwijl het laagspanningsnet moest worden gebouwd op plaatsen waar nog een weg moest worden aangelegd. Om de laatste omstandigheid moesten later meermalen palen weer worden verplaatst.

16-04-1920
Voorschot voor 20 landarbeiderswoningen. De woningen worden uiterlijk niet mooi geacht en niet erg doelmatig. Er is geheel geen zolderruimte aanwezig waarop b.v. aardappelen e.a. veldproducten kunnen worden bewaard. Schuurtje 12 m², waardoor het voor een klein bouwbedrijf beter is aan te bevelen dan de onlangs aanbestede woningen.
De electrificatie van de Oosterdijk o/d Enkhuizen zal worden onderzocht. Beharding van de wegen in eigen beheer aangezien gebleken is dat aanbesteding niet mogelijk is. (basalt)

18-06-1920
Besloten wordt om de te vervangen Westerschool niet van de hand te doen aan de Bakkersvereniging te Andijk, omdat de gemeentelijke gebouwen misschien geschikt zijn om daarvan een raadhuis in het midden van de gemeente te bouwen. Er is immers een drang om het raadhuis naar het midden te verplaatsen. Een raadslid voelt hier niet voor, omdat de gedachte van de burgerij zal zijn dat het nu reeds welletjes is en dat de gemeentehuishouding voldoende kost. De gemeente-architect zal een globale begroting opmaken, uitgaande van materiaal afkomstig van gemeentelijke gebouwen.

14-07-1920
Drie dubbele arbeiderswoningen a/d Oosterweg.

16-09-1920
De kosten van een nieuw raadhuis worden begroot op ƒ 15.823,-, benevens ƒ 1.000,- voor de grond. Exclusief schuurtje voor de concierge. De Middenstandsvereniging ziet het niet zitten en verzoekt in de tegenwoordige tijd niet tot de bouw van een raadhuis over te gaan. (Raadhuis nu achter Buurtjeskerk.) Omtrent de bestaande toestand wordt het volgende opgemerkt. Het raadhuis met de conciergewoning is het eigendom der gemeente, terwijl de vooringang, het voorportaal, de trap en het bovenpartaal het eigendom van de banne is, zodat de gemeenteraad, wil hij in de raadzaal vergaderen, steeds gebruik moet maken van de welwillendheid van het bannebestuur. Over drie jaar zal de raad met vier leden worden vermeerderd en gezien de beschikbare ruimte in de vergaderzaal is het bij de winterdag niet mogelijk om ieder lid een behoorlijke zitplaats te geven.
De secretarie die in de secretariswoning is (zie 15-12-02 e.v.) bevat één kamer welke voor de omvang van de werkzaamheden en de aanwezigheid van twee ambtenaren te klein is. Daarbij zijn bij de besprekingen van alle zaken van de burgemeester en de secretaris altijd de ambtenaren en het publiek dat op de secretarie aanwezig is, tegenwoordig. Mocht de burgemeester toevallig ter secretarie zijn en iemand verwacht hem te spreken in afzondering, dan is de aangewezen plaats, zowel bij zomer- als winterdag de openbare straat. De zaak dient nu onder ogen te worden gezien.
Ten overvloede wellicht is de gemeente-opzichter gevraagd een begroting te maken van vergroting van de raadzaal, indien de Kerk een stukje grond aan de gemeente wenst te verkopen. De kosten zullen dan ± ƒ 8000,- bedragen. Een deel van de raad wil uitstel, omdat ook de ingezetenen alles wat enigszins mogelijk is uitstellen. Voorlopig gaat het wel en na vermeerdering van het aantal raadsleden kan wel weer gezien worden. Er bestaat de vrees dat de begroting overschreden zal worden. Beslissing: overleg met het bannebestuur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk