Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1920 - 1921

1920 - 1921

8-10-1920
Het bestuur van de banne heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen bij de bouw van het raadhuis, door haar eigendom, verbonden aan het raadhuis te verkopen. Bij gehele verkoop zal het gebouw getaxeerd worden om uit te maken welk deel van de koopsom elk der beide partijen krijgt. Voorts is de banne bereid in het nieuwe raadhuis een kamer te huren voor ƒ 200,- p.j. waarin begrepen een vergoeding voor de bedieningen tijdens de vergadering. Nu wordt daarvoor ongeveer ƒ 35,- uitgegeven. Ter sprake komt de 2e vroedvrouw (in het oostelijk deel der gemeente) of de nieuwbouw van het raad huis. De voorzitter meent dat in de eerste jaren nog met 1 vroedvrouw kan worden volstaan. Een raadslid vermoedt dat het gebouw binnen enkele jaren zeer in waarde zal zijn gedaald wegens vermindering der prijzen. Zal de drukte op de secretarie binnen enkele jaren niet verminderen? De voorzitter antwoordt dat daarvan geen sprake zal zijn, omdat van overheidswege steeds meer van de gemeentebesturen wordt verlangd. Het is niet mogelijk de secretarie te vergroten, zulks wegens het gebrek aan ruimte. Besloten wordt tot nieuwbouw met 6 tegen 1 stem. Vervolgens wordt besloten tot aankoop van de twee scholen met 3 onderwijzerswoningen waarvan goed materiaal in het raadhuis zal worden gebruikt. E.e.a. was onteigend door Drechterland.

29-10-1920
Plaatsbepaling raadhuis. Het bannebestuur is om de mening gevraagd. 4 raadsleden voor: het zuideinde van de Hoekweg op het Smal, 2 leden voor: het noordeinde van de Hoekweg en de overige twee leden voor: Aaf Nannes. Aaf Nannes wordt voor de verst afwonenden het dichtst bij geacht; Besloten wordt aan de nieuwe weg te bouwen, op het land van Jan Kistemaker, in het midden van de gemeente. Later is de nieuwe weg Klein Gouw genoemd.
De voorzitter deelt mede dat deze winter veel arbeiders die inwoners van de gemeente zijn, bij de gemeente werk zullen kunnen krijgen aan de verharding der wegen. Besloten wordt het uurloon voorlopig te bepalen op ƒ 0,50.

18-11-1920
Een plaatsje ingevolge de Landarbeiderswet moet qua grootte dusdanig zijn dat een arbeider er voor zich en zijn gezin de nodige levensmiddelen kan telen. ..... Opgemerkt i.v.m. de behandeling van een verzoek.
De banne is niet blij met negering van haar advies inzake de plaatsbepaling van het raadhuis. I.v.m. een goede samenwerking wordt in overweging gegeven op het genomen besluit terug te komen. De raad meent dat het de banne niet uitmaakte. Met de banne zal een conferentie worden gehouden.

28-12-1920
De voorzitter deelt mee dat er een beweging gaande is om een lokaal telefoonnet te verkrijgen tussen Enkhuizen en Hoogkarspel, terwijl het alleszins wenselijk is dat Andijk ook hierop wordt aangesloten. De verbindingen zijn dan ook gemakkelijker te krijgen aangezien Hoorn vervalt. Het aantal gesprekken is nog niet voldoende voor aansluiting maar de telling vindt ook in een slappe tijd plaats.
Besloten wordt het raadhuis te bouwen op het land Aaf Nannes.
Tengevolge van de di,ikverzwaring moeten nog 75 gezinnen worden gehuisvest. Twintig woningen zijn in aanbouw, voor 40 woningen is door de woningbouwvereniging reeds aangevraagd, zodat voor 15 gezinnen nog geen woning disponibel komt. Het blijkt dat de woningen die gebouwd zijn of in aanbouw zijn een nadelig saldo opleveren, dat niet voor 's Rijks rekening wordt genomen. Nu zal aan de provincie worden gevraagd het nadelige saldo voor haar rekening te nemen, immers de dijkverzwaring is een algemeen belang. Ook de provincie ziet geen aanleiding. Immers de gemeente is in goede doen en het is billijk dat zij in die omstandigheid p.j. per woning ± f. 60,- erop toelegt, zulks i.v.m. de verbeterde woontoestanden. De bouw mag niet worden gestaakt want dan zal 10% van de bouwkosten moeten worden betaald, Het ambacht West-Friesland zal nu verzoek worden gedaan. (8 april 1921)

20-10-1921
De raming voor het nieuwe raadhuis wordt verhoogd tot ƒ 20.000,-, hetgeen veroorzaakt wordt door een nieuw plan dat aan alles meer ruimte biedt dan het oorspronkelijke. Enkele vertrekken moesten groter. Een plan naar het idee van raadslid Schaar zal nader worden uitgewerkt.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk