Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1922 (1)

1922 (1)

1-02-1922
Eerste vergadering in het nieuwe raadhuis. De raadzaal is nog niet klaar; men vergadert in een hulplokaal. De verwachting wordt uitgesproken, dat de beraadslagingen in het nieuwe gebouw even vriendschappelijk zullen zijn als deze voorheen waren. Het fanfarekorps "Excelsior" verzoekt om een subsidie van ƒ 250,- uit de gemeentekas. De werkeloze arbeiders in de gemeente verzoeken om verstrekking van productief werk, voorts om niet "om de week" maar geregelde werkzaamheden te verrichten en voorts om het loon voor gehuwden en ouden van dagen te brengen op ƒ 0,60 p.u. en voor ongehuwden op ƒ 0,50, én indien geen werk wordt verschaft, de werkelozen een behoorlijke uitkering te verstrekken. De raad: er is reeds enige tijd vorst, daarbij komt nog de buitengewone crisis ten gevolge waarvan velen reeds geruime tijd niets te doen hebben. Tijdelijke werkeloosheid is geen ongewoon verschijnsel. Het valt niet mee van de ƒ 22,50 die per week wordt verdiend 2 weken te leven. Het werk dat de gemeente heeft wordt tot dusver zo goed mogelijk over de meest nodige gezinnen verdeeld. Verschillende inwoners moesten worden teleurgesteld. Van de van afbraak vrijkomende materialen van woningen, zullen een twaalftal nieuwe woningen worden gebouwd; dat verschaft weer werk. Zeer zeker zullen meerdere worden gebouwd. Maar niet iedereen is te helpen. In deze gemeente is nooit werkeloosheid geweest, maar ten gevolge van de dijkswerken zijn in Andijk vele vreemde arbeiders komen wonen, die zich hier hebben gevestigd. Bij eventuele ondersteuning zal rekening moeten worden gehouden met de totale jaarinkomsten. Productief werk is niet te vinden Het gemakkelijkst zou zijn geld te geven. Een commissie zou bonnen voor Ievensmiddelen dienen te verstrekken. De landbouwers gaan bezuinigen op de arbeidskrachten. In plaats van 7 of 5 worden er nu 5 of 3 genomen, terwijl hij die in 1921 een arbeider had zich nu tot maart alleen behelpt en dan een losse arbeidskracht neemt. Voor arbeiders worden gedragen kledingstukken ingezameld. De oorzaak zit hem niet direct in minder werk in de landbouw, maar minder werk bij de dijksverzwaring. Een enkel raadslid (Brouwer) geeft de schuld aan het kapitalistische stelsel, dat de arbeider de dupe maakt van het streven naar winstmaximalisering. Andere raadsleden zien het streven niet gericht op winstmaximalisering maar op beperking van het verlies. Tegenwoordig werkt bij de dijksverzwaring weinig vreemd volk meer; tussen het gemeentebestuur en de aannemers heerst samenwerking. Wat betreft produktief werk kan gedacht worden aan een weg en vaart naar de Streek, maar dit wordt nog belemmerd door formaliteiten die nog vervuld moeten worden. Is het bestrijden van de gladheid op de wegen niet een vorm van werkverschaffing. Besloten wordt een tien man sterke commissie tot het regelen van de ondersteuning in te stellen; de burgemeester is voorzitter. Voorlopig budget ƒ 500,-.
Gesproken wordt over combinatie van een personenautodienst op Enkhuizen en Hoogkarspel met de postautodienst op Hoogkarspel. Zodra deze dienst is ingesteld kan de gemeentelijke motorbootdienst worden opgeheven en de boot worden opgelegd, dit laatste tot gebleken is dat de nieuwe dienst levensvatbaar is. Minstens 3x per dag naar Hoogkarspel en 1x per dag naar Enkhuizen. B&W stellen een subsidie van ƒ 100,- p.m. in het vooruitzicht, zulks gedurende de eerste twaalf maanden, daarna zal verder worden gekeken en rekening worden gehouden met de exploitatie-uitkomsten. Van het Rijk zou tot ƒ 4.000,- steun kunnen worden ontvangen. Aldus besloten.
Verzoek van de IJsclub om de gasbronnen tijdens dicht water duidelijk af te bakenen. In verband hiermee wordt de A.P.V. aangepast.
Besloten wordt de bergplaats van de materialen van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf en het arrestantenlokaal onder één dak te bouwen en hiervoor de uit de afbraak van de voormalige autogarage vrijkomende materialen te gebruiken. Plaats aan het Kleingouw zo dicht mogelijk bij het midden van de gemeente. Het G.E.B. draagt voor ƒ 2000,- bij (= winstbestemming).

22-02-1922
Vijf personen blijken belangstelling te hebben voor de in te stellen personen/postautodienst. Aan de Gebr. Kors te Hoogkarspel wordt de voorkeur gegeven.
Er heerst typhus, in verband waarmee is verordonneerd dat alle melk die verkocht wordt gekookt moet zijn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk