Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1922 (3)

1922 (3)

27-07-1922
Vaststelling rekening 1921. Ontvangsten ƒ 581.110,32½ en een uitgaaf van ƒ 517.589,79, alzo met een batig saldo van ƒ 63.520,53 w.v. ƒ 48.530,15 buitengewoon.
Besproken wordt de werkvoorziening, nu binnen enkele weken de werken aan de dijksverzwaring zullen zijn afgelopen. Hierdoor zal een zeer groot aantal mensen zonder werk zijn. De weg en vaart naar de Streek vergt nog veel voorbereiding en financieel is het ook nog een open vraag. Daarom is gekeken naar een kleiner productief werk, waarbij de aandacht is gevestigd op het droogmaken van de percelen van Drechterland, welke t.b.v. de dijksverzwaring zijn ontgraven. Een commissie van onderzoek wordt ingesteld. Het gaat om de kadastrale percelen B 1524, groot 2.96.80 ha en B 177, groot 3.36.30 ha, bekend als de "putten van Brouwer".

11-08-1922
Eerste raadsvergadering waarvan de notulen getypt zijn.
Verlaging van de lonen van arbeiders in gemeentedienst. Het droogmaken van de putten van Brouwer en het gereedmaken daarvan tot goed bouwland is financieel niet haalbaar indien de lonen van arbeiders in gemeentedienst blijven bepaald op plus minus ƒ 0,47 p.u. Het voorstel is daarom ƒ 0,30 per uur bij een 48-urige werkweek, terwijl waar nodig bekeken zal worden in hoeverre steunverlening nodig is. Het voorstel wordt z.h.s. aangenomen.

14-09-1922
De gehele afwerking van het weger-annex woningbouwplan zal ƒ 728.000,- vergen. Het rijk draagt ƒ 664.000,- bij, de gemeente en de banne ƒ 36.000,-, dus is er nog een bedrag van ƒ 28.000,- nodig weshalve het rijk zal worden gevraagd om verhoging van het voorschot.
I.v.m. de malaise stelt de meerderheid van het college voor de wethouderssalarissen te verlagen van ƒ 150,- tot ƒ 100,-. Wordt aangenomen. Ook het presentiegeld van de raad wordt teruggebracht van ƒ 2,- tot ƒ 1,50. per vergadering.

3-10-1922
I.v.m. de malaise in de landbouw is van rijkswege de mogelijkheid geopend om aan alle tuinbouwers die in financieel moeilijkheden geraken crediet te verlenen tot zodanig bedrag dat zij de gekochte meststoffen kunnen betalen, het loon dat door hen betaald moet worden kunnen betalen en de huishoudelijke uitgaven tot de hoogstnodige kunnen voldoen. Blijkens de krantenberichten heerst er een ontzettende nood.

8-11-1922
Drechterland biedt de gemeente aan op zich te nemen het in werkverschaffing maken van 19 betontrappen tegen een bedrag van ƒ 6110,-. Wordt aanvaard.

14-12-1922
Vermelding partijnamen in notulen; voor het eerst.
Besloten wordt pogingen te ondernemen de motorboot t.b.v. de gemeentelijke passagiersdienst te verkopen, aangezien de personenautodienst goed rendeert.
De raad beoordeelt de instelling van een ophaaldienst instemmend, Een onderzoek naar de hoegrootheid van deelname zal worden ingesteld.
De regeling van tewerkstelling was de vorige zaterdag moeilijker dan anders. De burgemeester werd uitgemaakt voor schoft en hem werd verzocht mee naar buiten te gaan, waar met hem zou worden afgerekend. Betrokkene heeft zijn excuses aangeboden, in B&W. Als productieve werkvoorziening zal men de werkelozen m.i.v. half februari laten bultmodderen. De modder zal aan de bouwers worden verkocht. De bouwers voor wie wordt gebaggerd moeten voor een schuit zorgen.
Op verzoek van de Andijker woningbouwvereniging wordt besloten de huren te verlagen en wel bij een gezinsinkomen t/m ƒ 800,- ƒ 2,50 en voor iedere ƒ 100,- meer inkomen ƒ 0,25 per week meer.

27-12-1922
De banne verklaart zich bereid de putten van Brouwer van Drechterland aan te kopen en de kanten met rietschokken te beschoeien. Hiervoor is ƒ 2500,- beschikbaar. Uitvoering in het kader van de werkverschaffing. De raad kan zich hierin vinden.
De kermis. Vroeger was de kermis werkelijk een tijd van ontspanning omdat er toen geen fietsen waren, zodat de mensen zich bijna niet konden verplaatsen. Nu is het anders. Het ene feest wordt door het andere gevolgd. De kermis is voor de werkgever, omdat hij zomers wordt gehouden een grote plaag. Juist in de drukste tijd is er kermis, De kermis is op sterven na dood, maar het sterven duurt bijzonder lang. De kermis Andijk-Oost is al ontaard in een kinderfeest. Niet alleen de caféhouders, maar ook de winkeliers, slagers enz. hebben belang bij instandhouding. Met vier tegen drie stemmen worden de kermissen en de jaarmarkten afgeschaft.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk