Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1923 (1)

1923 (1)

28-02-1923
Het schagtmodderen (baggeren) valt tegen. Gedacht was eerst aan zeker 20.000 schuiten, doch tot heden zijn er een 6.000tal gevraagd, en bij degenen die bagger hebben genomen zijn er die het alleen hebben gedaan ter wille van de goede zaak. Aan deze goedkope meststof is dus weinig behoefte. Ook kleine bouwers worden bij deze vorm van werkverschaffing tewerk gesteld; indien een bouwerman modderen kan behoeft hij niet zoveel andere meststoffen aan te schaffen, terwijl hij nog enig geld verdient om van te leven zodat het bedrijf in stand kan worden gehouden en zulks is van groot belang. Voorzien wordt dat als er volgende winter weer zoveel werkelozen zijn, de gemeente niet bij machte zal zijn allen aan werk te helpen.

22-03-1923
Naast de trappen van gewapend beton op de dijk zullen geen leuningen worden gemaakt in verband waarmee de aanneemsom met ƒ 1615,- wordt verminderd aldus mededeling van Drechterland.
De werkverschaffing wordt een bedenkelijke toestand aangezien niet verwacht werd dat met april nog een hondertal mensen aan de werkverschaffing zouden zijn. Hierdoor zal er niet tot juni nog voldoende werk zijn. Modderen voor werkverschaffing lijkt de enige mogelijkheid maar de bouwers moeten dan wel voldoende afnemen. Besloten wordt de beste put van Brouwer dan maar droog te maken en in het uiterste geval geschikt te maken tot bouwland.
Bij de coöp. boerenleenbank zijn 40 verzoeken van noodlijdende tuinbouwers om een krediet te mogen ontvangen, binnengekomen. De gemeente zal zich borg stellen.

19-04-1923
Voor de werkelozen is nog voor ruim 1 week werk, terwijl de baggeraars nog enige tijd kunnen werken. Het drogen van veen voor brandstof wordt veel te duur. Het dichten van de gaten in de spoorbaan wordt ook te duur. Besloten wordt tot steunverlening tot maximaal 70% van het loon en toeslag, voor alle dagen waarop niet gewerkt wordt.
Op dinsdag- en vrijdagavend zal de secretarie van half acht tot acht uur geopend zijn.

1-06-1923
Besloten wordt aan Op 't Land een perceel bouwterrein te verkopen, liggende aan het Klein Gouw, groot ± 1200 m², tegen de prijs van ƒ 1,- per m².
Momenteel zijn er 20 werkelozen die steun ontvangen tot een totaal bedrag van ƒ 164,68 p.w. Deze wekelijkse betaling kan de gemeente niet betalen. N.B. de kosten van de steunregeling welke in de vergadering van 19 april werd ingesteld bedroegen tot 26 mei j.l. ± f. 1600,-, waarop bij de vaststelling van de begroting niet werd gerekend. Ofschoon de overtuiging bestaat dat de huidige uitkering alleen toestaat in het allernoodzakelijkste van een gezin te voorzien, ziet het gemeentebestuur zich -gezien de financiële toestand van de gemeente- genoodzaakt ingaande 11 juni de steunregeling te bepalen op 50% van het loon of verhoogd loon dat het laatst bij de werkverschaffing werd verdiend. Een raadslid merkt op dat er tegenwoordig voldoende werk is, zelfs zo dat vanuit andere gemeenten werkkrachten worden genomen, terwijl de gesteunden worden gepasseerd. Langzamerhand zijn de beste krachten uit de werkelozen gezocht. Verschillende landbouwers hebben te kennen gegeven dat van de werkelozen enkelen in geen geval bij hun werk zullen krijgen. De heer Kooiman merkt op dat z.i. nog wel aan meerdere werkkrachten arbeid kan worden verstrekt, indien de bouwers werk, in plaats van machines of paarden te gebruiken, aan arbeiders geven. Hierop ontstaat er tussen twee raadsleden een woordenwisseling omdat de een meent dat de ander hem persoonlijk heeft bedoeld. Het voorstel wordt aangenomen met vijf tegen 2 stemmen t.w. Kool en Brouwer.
Rondvraag. De heer Kool zegt vernomen te hebben dat bij het dagelijks afstempelen van de steunkaarten ter secretaris de mensen verplicht worden hun hoeden of petten af te zetten. Hij spreekt hierover zijn afkeuring uit, noemt het een onbillijke dwang en zegt dat het afnemen van petten en stempelen, afzonderlijke zaken zijn. De voorzitter antwoordt hierop dat een motie van afkeuring hem niet aangenaam zal zijn, doch geeft bij voorbaat de verzekering hierin geen verandering te zullen brengen. Op de secretaris is elk met ongedekt hoofd aanwezig en dit wordt ook van anderen geëist. Door verschillenden wordt de wellevendheid niet in achtgenomen, terwijl sommigen zelfs zeer onbeschoft en brutaal optraden en zich op verzoek niet wensten te verwijderen. Het was soms zo erg dat de burgemeester zich verschillende keren genoodzaakt zag dusdanige elementen persoonlijk de deur uit te gooien.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk