Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1923 - 1925

1923 - 1925

28-12-1923
Het P.W.N. benadert de gemeente met het verzoek om op de duinwaterleiding aan te sluiten. De raad overweegt dat nog niet zo lang geleden de bouwverordening is aangepast, zodat iedere woning moet zijn voorzien van een regenwaterbak met een inhoud van 5 m³. Het watergebrek is dus niet zo groot als voorheen, terwijl aansluiting een storm van verzet zal veroorzaken. Alle nieuwgebouwde huizen (een kleine 200) hebben een grote regenwaterbak. Het wordt niet de tijd geacht voor een geschikte aansluiting.

6-02-1924
Vaststelling van een verordening op de ophaaldienst; in werkingtreding op een nader door B&W te bepalen tijdstip.
N.B. Ophalen gelden versch. aan gem.
Ten aanzien van de werkverschaffing wordt opgemerkt dat op 22-01 het molmrijden is aangevangen. Er wordt gewerkt in aangenomen werk. Verdiensten per dag: ma. ƒ 1,40, di. ƒ 1,24, wo. ƒ 0,99, do. niet gewerkt, vr. ƒ 1,-, i.v.m. deze uitkomsten wensten ongeveer 10 arbeiders zaterdag geen geld te ontvangen, welke personen bij bespreking verre van plezierig waren. Betaling per kar van ƒ 0,40 blijft gehandhaafd. Een raadslid dat een kijkje heeft genomen, heeft niet bespeurd dat er geluierd wordt. Bij het molmrijden is een dodelijk ongeluk te betreuren. Staking.

28-02-1924
Provinciale Waterstaat heeft bericht bezwaar te maken tegen het weghalen van molm uit de zogenaamde molmhoek, aangezien tengevolge hiervan de dijk zou verzwakken. Naar aanleiding hiervan is het molmrijden gestaakt en de transportvoorziening opgebroken. Het motief van de dijkverzwakking wordt betwijfeld. N.B. Het dodelijk ongeval vond plaats bij de transportvoorziening.

20-03-1924
Aangezien op het ogenblik door de werkverschaffing werken worden verricht die niet improductief zijn, wordt op voorstel van B&W besloten m.i.v. 28 maart a.s. de werkverschaffing te beëindigen. Voor een week terug waren er nog 30 tot 35 werkelozen bij de werkverschaffing. Dit aantal is verminderd en het werk dat nu verricht wordt, moet ook anders gebeuren.

9-10-1924
De klok in de toren van de kerk op 't Buurtje wijst zeer zelden de juiste tijd aan, ofschoon het uurwerk telken jaren een uitgaaf van ƒ 30,- vordert. Het uurwerk in de toren en de toren zelf van de kerk aan de Oosterdijk zijn slecht ten gevolge waarvan het kerkbestuur zich grote uitgaven heeft te getroosten. In de gemeente zijn nu drie verschillende tijden; behalve de beide genoemde klokken is er nog de klok van het raadhuis, en hoe zal het worden als het bestuur van de Gereformeerde kerk ook een klok aanschaft. In verband met een en ander wordt het wenselijk geacht op het raadhuis een motorsirene aan te brengen, die enkele keren per dag de tijd aangeeft. (6 u v.m., 12 u mid., 6 u n.m.) Het geluid van de sirene moet zodanig zijn dat het zich over de gehele gemeente verspreidt. Eenheid van tijd wordt zeer nuttig geacht. Kostenraming ongeveer ƒ 800,-- gebracht op begroting 1925.
De subsidie voor de personenautodienst, die al eerder van ƒ 100,- naar ƒ 75,- p.m. was verlaagd, wordt voor 1925 geraamd op ƒ 40,-. Een enkel raadslid is van oordeel dat de dienst geen subsidie behoeft; de diensten elders ontvangen ook geen subsidie meer en het gaat de dienst in deze gemeente blijkbaar goed. Teneinde een vinger in de pap te houden wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Overigens blijken de autobussen niet aan alle billijke eisen te voldoen. Binnenkort zullen deze aan een provinciale keuring moeten worden onderworpen.

11-12-1924
Rondvraag. ...In dit jaar zijn er niet zoveel vergaderingen gehouden als vorige jaren. hetgeen getuigt dat de normale toestand in deze gemeente is teruggekeerd. Indertijd werd gezegd dat het woord werkverschaffing een vast onderwerp op de raadsagenda ging worden, doch gelukkig is dit de laatste tijd niet het geval geweest, waaruit weer blijkt dat de toestand in de gemeente zeer bevredigend is te noemen..... Inwonertal 1-1-25: 3454.

25-02-1925
Toestand ter secretarie w.b. de personeelsbezetting genormaliseerd. Twee ambtenaren. Op zaterdag wordt ook gewerkt, terwijl elders een vrije zaterdagmiddag reeds is ingevoerd. De secretarie maakt met het aantal werkkrachten nog een gunstig figuur bij de anderen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk