Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1925 - 1926

1925 - 1926

19-05-1925
De gemeentelijke ophaaldienst noteert op de vijf maanden van 1924 dat zij in bedrijf is geweest een verlies van ƒ 352,68½. Aanvang 1-08-1924. Momenteel zijn er ongeveer 430 aangeslotenen. Het is niet onwaarschijnlijk dat na enige tijd de dienst zich zelf kan bedruipen.
Het gemeentebestuur van Bovenkarspel heeft bezwaar tegen de kanalisatie plannen in Westfriesland, voor zover betreft het plan tot aanleg van een kanaal Zwaag-Enkhuizen met zijkanalen Grontebroek-Andijk. Wordt v.k.a.
Geen beroepszuiderzeevissers in de gemeente aanwezig.
Na 1-01-1926 geen privaten meer boven sloten.

28-06-1925
Staande aan de dijk, zijn er nog verschillende huizen die afgebroken moeten worden, tengevolge waarvan een 20-tal personen dakloos wordt, omdat er momenteel geen woningen beschikbaar zijn. Geen woningbouw met overheidssteun door de woningbouwvereniging. Het spaarbankbestuur is bereid ten hoogste 90% van de kosten van aankoop van de grond en het daarop te stichten woonhuis te lenen, mits de gemeente de hypotheek garandeert. Acc.
De gemeente-opzichter maakt gratis bestek, tekening en begroting, zal aanbesteding houden en toezicht tijdens de bouw. Hierdoor zal de gemeente geen kosten hebben. Twee geldleningen worden gegarandeerd resp. ƒ 2790,- en ƒ 3240,-.

25-09-1925
De gemeente raakt weer in betere doen. De rekening over 1924 gaf een batig saldo van ruim ƒ 31.000,- te zien. Ter besparing van drukkosten mag ter secretarie een Edis0n Dick worden aangeschaft.
De toestand in de gemeente is dusdanig dat er niet de minste reden is op de gemeentebegroting gelden t.b.v. een eventuele werkverschaffing uit te trekken.
In beginsel wordt besloten (met acht tegen drie stemmen) tot aansluiting op de waterleiding. De tijden zijn beter geworden, het slootwater is ongeschikt niet alleen voor menselijk gebruik maar voor vele doeleinden, er is de laatste tijd nogal eens gebrek aan water ondanks de gebouwde regenbakken, en er moeten in de gemeente nog vele woningen worden gebouwd (dit getal wordt voor het eerste jaar op vijftig geschat).
Ook de besmettelijke ziekten zouden worden bevorderd door het gebruik van water uit de sloot zo luidt het oordeel van de raad.

16-12-1925
De kosten van de waterleiding worden geschat op ƒ 20.000,-. Langs de Middenweg zal een waterleidinghoofdleiding worden gelegd.
Op de begroting voor 1926 is voor de malariabestrijding een bedrag van ƒ 150,- uit getrokken. Subsidietoekenning van 1 cent per inwoner aan de Commissie voor malariabestrijding in Noordholland; zodoende behoeft de gemeente niet zelf tot muggenverdelging over te gaan. De Zuiderzee is oorzaak..
De plaatsjes ingevolge de Landarbeiderswet steken ook de kop weer op.
Conversie van leningen aangegaan t.b.v. de bouw van raadhuis, scholen en onderwijzerswoningen i.v.m. lagere rente.
Aantal vergaderingen dit jaar: zes.

28-05-1926
De bouwverordening wordt op het punt van de eisen aan te bouwen woningen te stellen flink aangepast. Ook verplichte aansluiting op de waterleiding, iedere bedstee moet in rechtstreekse verbinding met de buitenlucht staan, minimale woningoppervlakte 35 m² (was 25m²) later gew. in 30 m².
Het kan voorkomen dat iemand om bepaalde redenen uit zijn huis moet en van de woningbouwvereniging of particulieren geen woning kan krijgen. Voor voorkomende gevallen zal een noodwoning worden gebouwd, waarvan de inrichting zo primitief mogelijk moet zijn. Kosten maximaal ƒ 800,-. Aanbesteed voor ƒ 474,-. Bouwplaats: op de zandkuil bij de Kathoek.

26-08-1926
De middenschool verkeert in een niet erg beste staat. Er zal heel wat aan moeten gebeuren. Het leerlingtal loopt terug. Tegen opheffing bestaat geen bezwaar.

7-10-1926
Aangezien langzamerhand het onderhoud aan het oude raadhuis grote uitgaven vordert wordt besloten de verkoop daarvan -waartoe de raad zich al op 29-10-1920 uitsprak- deze winter te doen plaatsvinden.

30-11-1926
Medegedeeld wordt dat het oude raadhuis op de veiling ƒ 1974,75 heeft opgebracht. Gemeente ¾ deel, de banne ¼. (raad 6-2-'24)
Een eigen gasfabriek wordt, na bezoek aan een drietal gasfabrieken te Winkel, Schagen en Warmenhuizen, voor Andijk niet rendabel geacht. De enige manier is het betrekken van gas van elders. Misschien is er in combinatie met Wervershoof iets op dit punt te bereiken. In W. zijn al plannen aanhangig.
Op de Kleingouw is bijna geen bouwterrein meer, zodat de mensen op de toewegen zijn aangewezen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk