Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1929 - 1930

1929 - 1930

10-01-1929
Ongeveer 3950 inwoners. I.v.m. een wijziging van de inwonerklassen van de gemeenten wordt het salaris van de burg. van ƒ 3000,- op ƒ 3600,-, dat van de secretaris van ƒ 2700,- op ƒ 3300,- en dat van de ontvanger van ƒ 1450,- op ƒ 1950,- gebracht. In verband met de aan het laatste ambt verbonden werkzaamheden wordt de jaarwedde van ƒ 1450,- reeds meer dan voldoende geacht.
In de loop van de volgende maand zal de nieuwe middenschool in gebruik kunnen worden genomen. De naai- en breischool wordt ook hierin ondergebracht.

18-01-1929
De gemeente heeft thans geen werkverschaffing, zodat de gemeente diegene te werk kan stellen die zij wenst. Als iemand bij de gemeente komt om werk en deze persoon kan geen slootwerk verrichten, dan zal deze niet te werk kunnen worden gesteld. Zolang de gemeente niet tot werkverschaffing heeft besloten, bestaat er geen verplichting ieder aan te nemen. 29-1 d.a.v. 10 personen werkeloos, waarvan 8 te werk gesteld.

22-02-1929
Gezien de nood welke in vele arbeidersgezinnen is ontstaan door werkloosheid en de langdurige vorstperiode wordt besloten de steunverlening van gemeente wege te laten plaatsvinden, waartoe een commissie wordt benoemd, ter advisering aan B&W. Steunverlening is geen eigenlijke armenzorg welke door de diaconiën wordt behartigd. Het raadslid Ruiter meent dat nood en gebrek in deze gemeente niet mag worden geleden, doch dat de gemeente in de allerlaatste plaats steun mag geven, aangezien vóór de gemeente gaan: familie, vrienden en de diaconie.

23-04-1929
M.i.v. 1-08 zal de bepaling in de bouwverordening inzake de verplichte aansluiting op de waterleiding worden gehandhaafd, behalve voor wie ver van de waterleiding af woont.

15-6-1929
De oude middenschool kan op de publieke veiling niet meer dan ƒ 1410,- opbrengen, voor welk bedrag B&W deze verkoop hebben opgehouden. Het gevoelen is dat de afbraakwaarde minstens ƒ 2000,- is. Er is behoefte aan puin voor de wegverbreding. Daarom wordt besloten de school niet te verkopen, maar voor eigen risico te slopen laten door eventuele werklozen.
Aan W. Peetoom wordt vergunning verleend om t.b.v. de radiodistributie over de gemeente-eigendommen draden te spannen. De P.T.T. heeft hiertegen geen bezwaar. (8-8-29)

8-08-1929
Besloten wordt de voormalige middenschool te verhuren aan de heer Daalder, aannemer van onderhoudswerken van de Proefpolderdijk, t.b.v. de huisvesting van polderwerkers tegen ƒ 30,- p.w.

27-12-1929
De burgemeester heeft de opvoering van het stuk "Allerzielen" van Heijermans verboden en wordt dien ten gevolge door het raadslid Brouwer gekapitteld. Het bekoort de burgemeester zeer weinig in de raad over politiezaken een debat te houden, In Berkhout hebben zich bij de opvoering van dit stuk zeer ernstige en onaangename incidenten voorgedaan; het stuk is voor Katholieken grievend en kwetsend.

20-03-1930
Twistgesprekken in de raad over de verleende medewerking aan het bestuur van de school met de Bijbel voor de nieuwbouw van een school, te situeren ten oosten van de Schoolweg. I.v.m. de inzending van een bezwaarschrift door het raadslid van Rossum is het raadsbesluit van 8-8-1929 op formele gronden vernietigd; er was sprake van ongenoegzaamheid der bescheiden. Het verzuim is goedgemaakt. Besloten wordt tot medewerking aan een nieuwe school met vier lokalen, plaatsbiedende aan 192 leerlingen. Het college wordt beticht van een gochelpartij met cijfers w.b. het kindertal. Het leerlingental is nu 140. Van Rossum wil aanbouw aan de bestaande school. .... Het spijt de voorzitter dat het in de raad deze kant op gaat. Steeds werden de onderwijszaken gemoedelijk behandeld en getracht twistgesprekken te voorkomen, Tot op heden werd bij onderwijs aangelegenheden de meest loyale houding aangenomen. Meende links dat voor het openbaar onderwijs wat moest gebeuren en wanneer rechts gelden moest hebben voor bijzondere onderwijsdoeleinden, dan stelde iedere partij vertrouwen in de anders en werd steeds het gevraagde beschikbaar gesteld, B&W hebben met de wet in de hand het meest voordelige aan de raad voorgelegd. ....De voorzitter hoopt dat dit de eerste en de laatste keer is dat dergelijke twistgesprekken in de raad plaatshebben.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk