Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1932 - 1935

1932 - 1935

14-12-1932
De voorzitter deelt mee dat de lonen in de werkverschaffing of de uitkering volgens de steunregeling t.a.v. verschillende gezinnen niet voldoende zijn om het hoog nodige aan te schaffen. In verband hiermee is een comité opgericht, dat zich belast met het ophalen van kledingstukken en levensmiddelen, welke dan voor die gezinnen op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld. Het bestuur van de naai- en breischool heeft toezegging gedaan de beschikbaar gestelde kledingstukken te verstellen en pasklaar te maken. Hierop komen kosten waarvoor het comité geen middelen heeft. De raad besluit de nodige uitgaven voor gemeenterekening te nemen.

8-02-1933
B&W zijn van gevoelen de werkzaamheden van het grondbedrijf (i.c. het slootgraven) stop te zetten en alle arbeiders op te nemen in de rijkswerkverschaffing en wel omdat er nog veel diepspitten is, waarmee meer haast is als met slootgraven. Er zijn verschillende gevallen van paratyphus geconstateerd in verband waarmee het noodzakelijk is afweermaatregelen te nemen.

9-03-1933
Nu geen korting kan worden toegepast op de salarissen van de burgemeester de secretaris en de ontvanger wordt het onbillijk geoordeeld de jaarwedden van de verschillende ambtenaren tijdelijk te verlagen. Intrekking van het besluit met terugwerkende kracht tot 1-1-1932. Een enkel raadslid acht het niet-korten van het gemeentepersoneel onbillijk, nu de inkomsten van bijna ieder met minstens 1/3 zijn verlaagd.
Aangezien de regering niet de helpende hand reikt aan de noodlijdende tuinders besluit de gemeente dat te doen door te werkstelling van volwassen zoons bij de werkverschaffing, door steun-uitkering aan tuinbouwers die geen kinderen hebben, door het verstrekken van tuinderskredieten en het garanderen van hypotheken op woningen. Deze gemeente is wel één van de zwaarst getroffenen, Thans werken er reeds enige weken ruim 300 werklozen aan de werkverschaffing. Steunuitkering max. ƒ 5,- p.w.

1-12-1933
Gedwongen verkoop woning, gebouwd ingevolge de Landarbeiderswet, nu de aflossingsverplichtingen niet worden voldaan ondanks herhaalde aanmaning.
Op verschillende posten in de begroting voor 1934 worden bezuinigingen aangebracht (presentiegelden, gratificaties, subsidies). De Westfriese kanaalvereniging blijkt niet meer te bestaan.

1-03-1934
Schrijven van het gemeentebestuur van Grootebroek betreffende de aanleg van een weg en vaart van Andijk naar Grootebroek. De voorzitter deelt mee dat het gemeentebestuur moest uitzien naar een werkobject voor de werklozen Het onderhavige plan is vroeger reeds tweemaal onder de aandacht genomen. De vraag is hoe het werk gefinancierd moet worden nu Grootebroek niet voor de helft der kosten wil opkomen. Alleen met rijks- en provinciale hulp in de kosten van grondaankoop en materialen zal uitvoering mogelijk zijn. Deze weg en vaart is voor Andijk van betekenis met het oog op de groenten- en bloembollenveiling, Het college wordt gemachtigd een kostenbegroting op te maken.

29-11-1934
De salarisschalen van de burgemeester, de secretaris en de ontvanger worden teruggebracht m.i.v. 1.10, aldus schrijven Ged. Staten.

29-03-1935
Geïnformeerd wordt naar de plannen voor de weg en vaart naar Grootebroek. De voorzitter deelt mee dat het plan in bewerking is en dat het eindresultaat wel zo zal worden dat het graven van de vaart in werkverschaffing zal geschieden terwijl Andijk en Grootebroek de benodigde grond voor vaart en weg kopen, waarvoor door het werkfonds de middelen op billijke voorwaarden zullen worden uitgeleend. Over het verharden van de weg moet later nog worden beslist.

31-05-1935
Korting op salarissen personen in gemeentedienst. Verlaging woninghuren. Regeling voor tewerkstelling van werklozen in de tuinbouw met bijslag op het loon. Er is gebrek aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, ondanks de werkloosheid.

3-09-1935
Nu de S.D.A.P. na de A.R.-partij het grootste aantal stemmen op haar lijst heeft verenigd, heeft de afdeling Andijk van die partij besloten de verantwoordelijkheid voor een wethouderszetel te aanvaarden; wordt Tj. Groot.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk