Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1938 - 1940

1938 - 1940

8-04-1938
De gemeente besluit tot het in werkverschaffing in cultuur brengen van de Koopmanspolder, in verband waarmee zij deze polder voor de duur van 50 jaar van het hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier in erfpacht krijgt tegen een canon van ƒ 1,-. Het in cultuur brengen zal een uitgaaf vorderen van ƒ 125.000,-, te vermeerderen met de bijkomende kosten ad. ƒ 23.000,-. Dit laatste bedrag komt voor rekening der gemeente en zal moeten worden gefinancierd. Jaarlijkse kosten ƒ 1511,58. Er wordt 15.28.50 ha. cultuurgrond verkregen. Huur ƒ 75,- par ha weshalve de jaaropbrangst wordt geraamd op ƒ 11.46,37. Het exploitatietekort zal door de loop der tijd verminderen, zodat over de gehele erfpachtstijd gerekend de gemeente meer zal ontvangen dan betalen.
Thans wordt de polder niet gebruikt; ze is min of meer aan verwaarlozing prijs gegeven. Als gevolg hiervan en mede i.v.m. het lager worden van het peil en het niet meer aanwezig zijn van eb en vloed zijn enkele gedeelten van de polder drassig en vormen broedplaatsen voor muggen. Verder vormen de zaadverspreidende onkruiden een bron van overlast voor de tuinders in de omgeving. Datum ingang erfpacht 1-1-1938.

30-06-1938
Afscheid van V. Veer die sinds 1 juli 1917 (dus 21 jaar lang) gemeenteontvanger is geweest. Deze vertelt uit zijn loopbaan: "Toen ik in 1917 in functie kwam, moest ik op de 1e en 15e van de maand zitdag houden in het raadhuis en kon ik ook het werk op mijn boerderij wel af. Enige jaren later moest ik meer op het raadhuis zitten. Sinds februari 1937 houd ik iedere dag zitting in de polderkamer. Per week krijg ik boven de 100 bezoekers op mijn kantoor. Toen ik de boeken overnam was de begroting ƒ 35.000,-, dit liep zo op tot ƒ 60.000,- en ƒ 80.000,-. In 1929 en 1930 tot ƒ 200.000,-. Vanaf 1931 is het ongeveer ƒ 250.000,-. Van de kapitaaldienst was de stijging nog groter. In 1920, na stichting van het grondbedrijf, was het een rekordjaar: ƒ 1.100.00,-. Op een gegeven ogenblik had ik ƒ 350.000,- in huis, maar in die nacht heb ik niet lekker geslapen. Ik was blij dat ik het geld weer kwijt was.
De werkzaamheden in de Koopmanspolder zullen zeer binnenkort aanvangen.

22-09-1938
Bij KB van 17-7-1938 zijn de gemeenten Andijk en Wervershoof aangewezen als gemeenten waar de bediening van ontvanger door dezelfde persoon wordt bekleed. De ontvanger der gemeente Wervershoof, de heer A. Bakker, wordt ook in Andijk tot ontvanger aangesteld, zulks m.i.v. 1.10.1938. N.B. De regeling is niet de keus van de raad; die had liever een eigen ontvanger danwel de combinatie secretaris/ontvanger. (zie 24-8-1951)

24-02-1939
De raad besluit tot de oprichting van een landbouwhuishoudschool, nu blijkt dat de naai- en breischool die alhier sedert vele jaren in één van de lokalen van de middenschool wordt gehouden, niet in de gehele behoefte voorziet. De naai- en breischool werd in 1921 opgericht.

16-06-1939
Van het ministerie van Soc. Zaken is de mededeling ontvangen dat met de aanleg van de weg en vaart naar Grootebroek kan worden begonnen. Zes jaar lang zijn pogingen in het werk gesteld om zo ver te komen. De stuwende kracht achter alles was burgemeester P. Groot.

30-11-1939
Gesignaleerd wordt dat de financiële toestand van de tuinders met de dag kritieker wordt. Zeer vele ontvangsten zijn te laag.

19-01-1940
De Oosterschool heeft te weinig leerlingen om in stand gehouden te kunnen worden. De raad neemt het besluit dat de instandhouding der school ingevolge art. 19 der L.O.-wet 1920 wordt gevorderd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk