Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1940 - 1941

1940 - 1941

12-07-1940
De voorzitter herdenkt dat bij de verdediging van het vaderland ook een Andijker is gevallen. Vaststelling uitbreidingsplan in hoofdzaken.

27-08-1940
Het C.P. raadslid van Beek is niet aanwezig, zulks op grond van een aanschrijving van de Commissaris der provincie Noord-Holland d.d. 27-07-40.

20-11-1940
I.v.m. een voorstel m.b.t. de jaarwedde wegwerken grondbedrijf merkt het raadslid Monsma op: Wel zijn de collectieve lonen niet verhoogd, maar vele werkgevers keeren hogere lonen uit.

24-01-1941
Reeds een aantal jaren wordt met het P.E.N. onderhandeld over overname vann het gemeentelijk electriciteitsbedrijf. De regering heeft besloten te bevorderen (1938) dat rechtstreekse stroomlevering door het P.E.N. spoedig wordt ingevoerd. Geschilpunt was dat slechts een aflopende vergoeding, geen schadeloosstelling het vooruitzicht werd gesteld. De kwestie zou ter beslissing aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd als een "test-case". Nu: In verband met de nood van brandstoffen voor het bereiden van warme maaltijden, hebben wij ons tot het P.E.N. gericht met het verzoek ons op de stroominkoop een zodanige reductie te verlenen dat het ons mogelijk zal zijn aan die ingezetenen, die daarvoor in de gelegenheid wensen te worden gesteld, stroom tegen zodanige prijs te verstrekken, dat voor kookdoeleinden niet meer verschuldigd is als door het P.E.N. aan eigen gebruikers in rekening wordt gebracht. Van het P.E.N. ontvingen wij daarop bericht dat een zodanige regeling niet is te maken, doch dat de enige mogelijkheid is gelegen in overname van het G.E.B. De aangeboden verkoopovereenkomst is niet onredelijk te noemen en door de nood gedwongen is er geen anders mogelijkheid om de ingezetenen van dienst te zijn, zo beslist de raad. M.i.v. 1-12-1940 worden de salarissen van alle personen in gemeentedienst -overeenkomstig maatregelen voor het rijkspersoneel- met bruto 6% verhoogd.

28-04-1941
Opheffing ophaaldienst belastingen, ingesteld bij raadsbesluit van 6-2-24. De dienst werd ingesteld teneinde het de ingezetenen mogelijk te maken hun belastingen door het doen van periodieke stortingen, in kleine gedeelten te voldoen. De behoefte aan deze dienst is thans komen te vervallen.

21-07-1941
Laatste raadsvergadering tijdens de bezettingsjaren.
De burgemeester waarnemende de taak van de raad der gemeente, besluit op 23 september 1941 de notulen der vergadering goed te keuren.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk