Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1944 - 1945

1944 - 1945

Besluit E 60
In dit Besluit tijdelijke bestuursvoorziening van 31-7-1944 wordt zeer algemeen bepaald: "Door Ons worden nadere regelen vastgesteld omtrent de voorlopige voorziening in de vertegenwoordigende lichamen van rijk, provincie en gemeente, vanaf het tijdstip der bevrijding."

Besluit E 86
Besluit tijdelijke voorziening bestuur provincie en gemeente van 5-9-1944. Inzake de gemeenten wordt bepaald dat in het algemeen de burgemeester is, hij die op 10 mei 1940 die functie uitoefende. Voor het college van B&W geldt ongeveer het zelfde, alleen kan door de Commissaris der Koningin nog anders personen worden benoemd. Verder heeft de commissaris der Koningin de bevoegdheid zowel ten aanzien van de burgemeester, als t.a.v. de leden van het college van burgemeester en wethouders, die personen uit te sluiten, die naar zijn oordeel op grond van hun houding tijdens de bezetting niet geacht kunnen worden het vertrouwen van de ingezetenen te hebben. Over de raad wordt bepaald dat B&W, van dit college voorlopig de bevoegdheden uitoefenen.

Besluit F 45
In dit derde K.B. d.d. 12-04-45 van het besluit tijdelijke bestuursvoorziening worden concreet nieuwe raden in het vooruitzicht gesteld. Artikel 1 zegt: "Tot het tijdstip waarop de gemeenteraden weder op de bij de wet voorgeschreven wijze zullen zijn samengesteld, oefenen tijdelijke gemeenteraden waarvan de samenstelling en inrichting in de volgende artikelen zijn omschreven, de bevoegdheid uit als in die artikelen bepaald. De leden van de nieuwe raad worden gekozen door het kiescollege uit hen, die geacht worden het vertrouwen van de inwoners der gemeente tijdens de vijandelijke bezetting te hebben behouden of verkregen. Het besluit geeft dan uitvoerige voorschriften hoe tot het gestelde doel te geraken. De bevoegdheden van de raad alsbedoeld in de artikelen 170, 178, 181 en 183 der gemeentewet gaan tijdelijk naar B&W. N.B. Raadsverkiezingen 22-10-1945.

16-05-1945
Komt de commissie van advies samen, door de waarnemend burgemeester Hespels van Enkhuizen ook aangeduid als een commissie bestaande uit leden der verzetsbeweging. Lid waren de heren D.H. Uitterdijk, G. Ruiter, P. Pool, F. Lieuwen en P. Blom, J. Breg en G. de Vries. Zoals de naam reeds aanduidt had dit college alleen een adviserende taak. In zijn installatierede merkt de voorzitter op dat door hem een commissie is samengesteld uit leden van de verzetsbeweging, bij welke samenstelling rekening is gehouden met de wenselijkheid dat elke groep ingezetenen via de commissie haar stem kan laten horen. Hoe lang deze commissie haar werkzaamheden zal kunnen verrichten is niet bekend. De bedoeling van de regering is, zodra de tijd daarvoor geschikt is, verkiezingen te doen houden voor de vorming van de gemeenteraad. Als voorbeeld welke onderwerpen ter tafel zullen worden gebracht in het adviescollege noemt voorzitter Haspels bepaalde maatregelen t.a.v. het openbaar lager-onderwijs, beheer der gemeente-eigendommen, gemeentafinanciën en ook hetgeen de leden nodig achten ter bespreking te brengen.

6-07-1945
Bespreking van de commissie van advies over de voorbereidende werkzaamheden verbonden aan de benoeming van een tijdelijke gemeenteraad. De commissieleden brengen advies uit over de samenstelling van de tijdelijke gemeenteraad, dit in de bijeenkomst van 30-07.

30-07-1945
Ruiter acht het betrekkelijke K.B. ondemocratisch en zelfs in strijd met de wet. Spreker concludeert dat alle adviezen er op neer komen dat de stromingen zich sinds 1939 niet veel hebben gewijzigd en gelooft dat de "Waarheid"vrienden in aantal zijn toegenomen, doch niet in die mate als de heer de Vries zich dat voorstelt. Net zo min als de "Trouw"-lezers alle tot de rechterzijde behoren, kunnen alle lezers van "De Waarheid" worden aangemerkt als communisten. De heer Uitterdijk is het hiermee eens. De voorzitter is van oordeel dat in de zich voordoende buitengewone omstandigheden de genomen maatregel geen onwettige daad is. De heer Blom is het met Ruiter eens. Vlgs. het advies van de heer de Vries bedraagt het aantal lezers van "De Waarheid" ± 350 en het aantal leden van de waarheidsbeweging 200. Waar het lezersaantal geen maatstaf kan zijn en het aantal leden niet veel meer dan eenmaal de kiesdeler (190) bedraagt hebben de communisten, zo is het oordeel van de andere aanwezigen, vooral geen recht op drie zetels, doch hoogstens op 2, wat nog geflatteerd zou zijn. Ook andere ingangen bevestigen deze visie.

De Vries wil: 4 AR 2 RK 3 COMM 1 SDAP 1 VD
het wordt: 4 AR 2 RK 1 COMM 2 SDAP 2 GEMEENTEBEL.

waarmee in de verhouding der partijen in de raad zoals die in 1939 was, geen wijziging komt. Per partij zullen drie kandidaten voor elke zetel worden gekozen. Uit deze voordracht zal de commissaris der Koningin benoemen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk