Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1948 - 1950

1948 - 1950

2-04-1948
De raad besluit opnieuw tot de bouw van een nieuw raadhuis, hoewel naar alle waarschijnlijkheid de eerste jaren de beschikking wel niet zal worden verkregen over de benodigde materialen. Daarom kan het bepalen van de plaats van de bouw ook gevoeglijk naar de toekomst worden verschoven. De gemeentefinanciën zullen dankzij voorstellen van de regering zeer ten gunste van de gemeenten worden veranderd, waardoor verwacht mag worden dat G.S. dan geen bezwaar meer zullen hebben, immers het verbeterd zijn van de financiële toestand was een conditio sine qua non. Als meest gewenste plaats wordt geacht de hoek Middenweg-Kleingouw, tegenover Oranje Nassauhoeve. Inzake een ambtswoning voor de burgemeester zegt de voorzitter dat daaraan zeker behoefte bestaat, doch i.v.m. z'n verschillende verhuizingen gevoelt hij er niet voor reeds thans hiertoe ta besluiten. Enkele nieuwe raadhuizen in gemeenten van ca. 5000 inwoners zullen worden bezichtigd. 5-07-48 plaatsbepaling door de raad, conform eerdere gedachte.

26-08-1949
Subsidiëring kleuteronderwijs. Er zijn drie kleuterscholen t.w. het neutrale kleuteronderwijs te Andijk-west, het R.K. onderwijs en het protestants (christelijk) onderwijs. Laatste vergadering in driejarige zittingsperiode, wat sedert de in werkingtreding van de gemeentewet van 1851 een unicum is. De reden is bekend.

6-09-1949
Wethoudereverkiezing:1 P.v.d.A., 1 R.K. welke partijen 39% van de stemmen op zich verenigd hadden. De A.R. met 41% staat buitenspel, Nierop (A.R.) belooft dat dit een deining zal geven die verder dan de raadzaal gaat. "Is het dan zo dat de A.R.-partij dan niets is, dat zij de klop van de tijd niet verstaat." Bij de wethoudersverkiezing van 1935 was er een vrijzinnige burgemeester. In dat jaar had de A.R. practisch de benoeming van wethouders in haar macht. Niettegenstaande dat, behoorde naar haar opvatting één der wethouders vrijzinnig te zijn. Betreurd wordt dat de R.K. en de P.v.d.A. elkaar m.b.t. de sociale bijstandscommissie en de woningpolitiek hebben gevonden. De heer Pool meent dat met een A.R.-burg., en een P.v.d.A.- en een R.K.-wethouder alle partijen in het college vertegenwoordigd zijn. De P.v.d.A. wijst nog naar de voor haar krenkende ervaring m.b.t. de vorige wethoudersverkiezing (van Rossum). Formeel spreken de leden tegen de voorzitter, maar in deze vergadering ging het meer tussen de leden onderling, aldus de notulist.

28-10-1949
Garandering geldelijke verplichtingen voortvloeiende uit geldlening, aan te gaan door de afd. Andijk van de Noord-Hollandse Ver. "Het Witte Kruis" t.b.v. de stichting van een kruisgebouw met badhuis. Het bestaande gebouwtje is onvoldoende en ongeschikt. Vervangen bij besl. 20-1-51.
Bij de behandeling van de begroting voor 1950 wordt gewezen op toename van het aantal t.b.c.-gevallen, weshalve op grote schaal doorlichting noodzakelijk zou zijn. "Het Witte Kruis" behartigt de t.b.c.-bestrijding.

16-12-1949
Oprichting van een ophaaldienst voor huisvuil en haardas. Tot de huidige dag moet iedere inwoner zelf zorgen voor verwijdering van deze stoffen. b.v. door het gooien in de bij de woning gelegen zijnde sloot. Het komt ook voor dat vuil op de buitenkant van de dijk wordt gestort. Stortplaats wordt de Westerput, die voor minstens15 jaar gelegenheid biedt. Gemiddelde diepte van de put ca. 1.50 meter. Aanschaffing vuilnisemmers door particulieren noodzakelijk.

31-03-1950
Voorstel van B&W tot het vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor de gemeente. Er is op bepaalde punten in de gemeente bouwterreinschaarste. De raad ziet het uitbreidingsplan niet zitten. De noodzaak ontbreekt, en er zijn bezwaarschriften die niet zo maar opzij gelegd kunnen worden. De lintbebouwing langs bestaande wegen is voor deze gemeente de enig juiste verantwoorde bebouwing. Daarbij behoort echter de mogelijkheid van doorbraak te blijven, alhoewel deze niet van betekenis wordt geacht (K. Nierop). De bevolking ziet het plan ook niet zitten (G. de Vries). Het plan wordt verworpen met één stem tegen en aan B.&W. wordt verzocht met een nieuw plan te komen, voorziende in uitbreiding langs bestaande wegen met de mogelijkheid tot toekomstige doorbraak indien in de toekomst noodzakelijk. Voor het westelijk deel der gemeente (ten westen van het pad Kleingouw/Krimpen) wordt bebouwing wél urgent geacht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk