Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1951 - 1952

1951 - 1952

30-03-1951
Medewerking voor de bouw van een R.K.-school in de Bangert, Redenen de grote afstand die de kinderen dagelijks moeten afleggen naar de R.K.- school te Wervershoof, de overbevolking van de jongensschool te Wervershoof en de snelle groei van de bevolking van Wervershoof en het R.K.-gedeelte in Andijk, waardoor binnenkort in W. voor de Andijker kinderen geen plaats meer zal zijn.

24-08-1951
Gedeputeerde Staten leggen aan de gemeente de verplichting op tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor de hele gemeente, nu de raad uit vrije wil hier niet toe bereid is. Tuinderswoningen zoveel mogelijk te bouwen op de bijbehorende grond. M.b.t. tot het argument van de raad, dat het economisch alleen verantwoord is, dat aan bestaande wegen wordt gebouwd, waar voldoende bouwterrein ligt, merken G.S. op dat het wegennet van Andijk zo wijd is, dat bebouwing van bestaande wegen niet tot kernvorming ken leiden en slechts voortschrijdende lintbebouwing ten gevolge zou hebben, hetgeen ook economisch gezien, in beginsel niet verantwoord is. De ruilverkaveling verkeert nog in een beginstadium van voorbereiding. Alvorens de plannen hun beslag zullen hebben gekregen, kan veel bedorven zijn, indien niet tijdig een uitbreidingsplan wordt vastgesteld. Aan het verzoek wordt gevolg gegeven, zij het dat de zin er van wordt betwijfeld omdat de gemeente geen bestaanszekerheid aan meerdere ingezetenen kan bieden en de emigratie eerder in stijgende dan in dalende lijn gaat. Voorts wordt aan 's raads visie getwijfeld. Dit doet de achting voor G.S. niet toenemen. Gem.ontv. Bakker overleden (med.)

9-11-1951
Aanschaf van een rijwiel met hulpmotor t.b.v. de gemeente-architect. De "buitendienst" wordt thans per rijwiel verricht, maar vraagt teveel tijd. Het voorstel wordt verworpen. De architect kan wel fietsen.

1-02-1952
Raadsbesluit tot vervanging van de eerste bruggen. Per 1/1 weer eigen gem.ontv.

17-07-1952
Door de ernstige ziekte van wethouder Minnes moet een tijdelijk wethouder worden benoemd. De R.K.-fractie acht zich nu niet meer gebonden aan de indertijd tussen de R.K.- en de P.v.d.A.-fractie gemaakte afspraak inzake het stemmen op elkanders kandidaten. Bij vooraanstaande kiezers van het R.K.-volksdeel bleken hiertegen bezwaren te bestaan. De A.R.- kandidaat Nierop wordt gekozen. Ongenoegen bij de linkse partijen.
De raad besluit tot vaststelling van het door G.S. noodzakelijk geachte uitbreidingsplan in onderdelen, zij het bijzonder ongaarne. De voorzitter moet er nog nadrukkelijk op wijzen dat G.S. de eis hebben gesteld dat "uiterlijk morgen een plan in Haarlem aanwezig is, dat aan bepaalde minimum eisen voldoet." Stemmenverhouding 6 tegen 4. Vóór KVP/ARP.

7-11-1952
Besluit tot de bouw van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester, die eerst voor nood in de pastorie van de Westerkerk was gehuisvest en vervolgens aan de Middenweg in een woning, "bescheiden van aanzien en omvang, niet aan te merken als een woning geschikt voor de burgemeester."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk