Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1953 - 1954

1953 - 1954

23-02-1953
Nu de pachter van de proefpolder, de heer A. Geertsema, een bedrijf in de Noordoostpolder krijgt, is de gemeente in de gelegenheid ten behoeve van de inwoners van de gemeente deze polder te pachten. De polder is te gebruiken, althans voor een groot gedeelte, als tuinbouwgrond, hetgeen voor verschillende ingezetenen de gelegenheid biedt een tuinbouwbedrijf te stichten of een bestaand bedrijf uit te breiden. Ingangsdatum 1-11-52 (voor het erf zal de pacht ingaan op 1-05-53). In ruil hiervoor moet de pacht van gronden in de Wieringermeer, nu via de gemeente in pacht bij tuinders uit deze gemeente, m.i.v. 1.11.53 niet langer worden verlengd. Dit betreft 2/3 deel der gronden aldaar. Naderhand krabbelt domeinen nog iets verder terug, waardoor nog maar drie onderpachters genoodzaakt zijn hun bedrijf op andere grond voort te zetten. Overigens is niet de gehele polder zo geschikt voor de tuinderij. Bijna 15 ha. grond, voornamelijk gelegen ten zuiden van de maalsloot is van slechte tot matige kwaliteit. Deze gronden bestaan hoofdzakelijk uit gras- en weiland en zijn alleen geschikt voor een veehoudersbedrijfje. De humuslaag van het gras- en weiland is zo gering, dat daaraan de uiterste zorg moet worden besteed door bemesting met stalmest, teneinde de laag dikker te maken.

20-03-1953
Na een advertentie in "De Andijker" blijken er 29 gegadigden voor de grond in de proefpolder te zijn. Er zijn 23 percelen beschikbaar; 9 daarvan zijn tuinbouwgronden, 11 percelen zijn voor de veehouderij.

3-06-1953
Alvorens met de afwerking van de agenda te beginnen, houdt J. de Vries, sprekende namens de A.R.- en R.K.-fractie een betoog naar aanleiding van een h.i. tendentieus en misleidend raadsverkiezingspamflet van de C.P.N. M.b.t. de eis dat communisten tot wethouder verkiesbaar moeten zijn. merkt hij op dat in een democratisch bestel de meerderheid beslist, waarbij de minderheid zich behoort neer te leggen. Wat betreft de tekorten op de begroting wordt gewezen op de afhankelijkheid van het rijk. De woningtoestand is steeds een zorgenkindje van de gemeente geweest; dat niet gebouwd kan worden ligt niet aan de raad. Instelling van een gemeentelijke commissie voor sociale zaken is gelet op het aantal gevallen niet gewenst. Verzorgingshuizen kunnen i.v.m. de samenstelling der gemeente niet van gemeentewege worden opgericht. Als bijzonder grievend wordt de geponeerde stelling ervaren dat het openbaar onderwijs ten achter wordt gesteld bij het bijzonder. Het culturele leven heeft de volle belangstelling van de gemeente. De raad neemt met 6 tegen 4 een motie van afkeuring aan.
I.v.m. de financiële toestand van de gemeente moet het plan voor de bouw van de burgemeesterswoning worden gewijzigd in een kariger plan. De kosten gaan van ƒ 50.000,- naar ƒ 38.600,-.

1-09-1953
Wethoudersverkiezing. A.R. en R.K. hebben een raadsmeerderheid en zij besloten tot samenwerking. De A.R. claimt als grootste partij één wethouderszetel. De P.v.d.A. heeft de grootste vooruitgang geboekt en 40% van het aantal stemmen verkregen. Ook zij verlangt een wethouderszetel, hetgeen door het blok van de christelijke partijen wordt verhinderd.

21-12-1953
Verbreding van het Hornpad, dat een 4 m brede verharding heeft en geen bermen. Er komt 1 m bij. Het gebruik van het pad, dat oorspronkelijk zich bepaalde tot het verkeer met paard en wagen, is in latere tijd meer intensief geworden (vrachtauto's en doorgaand verkeer).
Invoering van een gebed in de vergaderingen van de raad. Iedereen die in God gelooft moet kunnen meebidden. Het gebed behoeft niet meer te bevatten dan een souvereiniteitserkenning Gods over heel het leven. Volstaan zou kunnen worden met een openingsgebed. De tekst van het gebed dient in het Reglement van Orde te worden opgenomen. De linkse oppositie spreekt van misbruik van macht door de raadsmeerderheid, en splijtzwam in de saamhorigheid. 7 - 3 aangenomen. B&W 7 - 3: ln A.R.-kringen gespr over gebed.

4-02-1954
Grondaankoop i.v.m. realisering van de uitbreidingsplannen Horn en Bengert.

26-03-1954
Het bestuur van de polder Het Grootslag heeft zich tot de gemeente gewend met het verzoek tot een bijdrage in de kosten van verbetering van de Oostersluissloot, nodig voor een goede verbinding met de veiling te Bovenkarspel. Kosten ƒ 18.000,-. Grootebroek en Andijk dragen elk ƒ 4.000,- bij, nadat Grootebroek vanwege "oud zeer" m.b.t. niet-doortrekking van de weg en vaart naar Grontebroek tot de Spoorsloot eerst niet wilde meedoen. Het voorstel wordt aangehouden. 25-3-55 acc.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk