Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1954 - 1957

1954 - 1957

10-10-1954
Afscheid burg. Douma. Heeft één grote desillusie t.w. de gespletenheid van samenwonen. De situatie is nog als 8½ jr. terug; het kath. gedeelte leeft een eigen leven. De Westopper kent de Oostopper niet en omgekeerd.

24-06-1955
Deelneming van de gemeente aan de op te richten Stichting "Bejaardencentrum Andijk", nu gebleken is dat de praktische mogelijkheid tot samenwerking van de verschillende overtuigingen in de gemeente, te verwezenlijken is. ƒ 75,- wordt voor dit doel afgezonderd uit het vermogen van de gemeente.
De gemeente besluit tot het garanderen van de rente en aflossing van een door de Ver. voor chr. kleuteronderwijs te Andijk aan te gane geldlening voor de bouw van een kleuterschool. Ingetr. 23-3-1956.

23-09-1955
Aanschaffing van vuilnisemmers voor de ophaaldienst (krediet).
Uitbreiding van de lagere tuinbouwschool met één lokaal in de hand- en vak vaardigheid. Onderricht door G. Scholtens alhier, timmerman/aannemer. Sept. '55 Pius X-school in gebruik genomen.
De raad besluit tot de bouw van een raadhuis naar het bouwplan van de architecten Jos en Leo de Jonge te Rotterdam. Globale kostenbegroting ƒ 300.000,-. Ged. Staten staan inmiddels ook positief.

13-01-1956
Uitbreiding van de Westerbegraafplaats omdat het aantal beschikbare grafruimten gering is. De R.K.-bevolking in deze gemeente heeft een eigen parochie gekregen en is, wat kerkelijke diensten betreft niet meer op de parochie Wervershoof, waartoe zij voorheen behoorde, aangewezen. Overleden katholieken werden tot dusver te Wervershoof ter aarde besteld. Nu is verzocht op deze algemene begraafplaats over een afgescheiden gedeelte te mogen beschikken. (130 van de 275 grafruimten).
Op 1 september 1954 werd de nieuwe landbouwhuishoudschool in gebruik genomen.
Vernieuwen twee bruggen. De doorvaartwijdte is groter geprojecteerd dan van de vorige.

29-02-1956
Sinds 1952 heeft de visvereniging "De Dobber" het visrecht gepacht van de Westerput voor ƒ 1,- p.j. Vervanging bruggen 8 en 10.

23-03-1956
Nu de Kleuteronderwijswet in werking is getreden prefereert het bestuur van de Vereniging voor chr. kleuteronderwijs het tot standbrengen van de school onder de werkingssfeer van de nieuwe wet. Het verzoek om medewerking wordt ingewilligd.

7-05-1956
Aankoop woning Middenweg 11 (nu nr. 7) t.b.v. de gemeente-architect Wessels die op 1 mei j.l. in dienst is getreden. Voor ambtenaren die benoemd worden is het beschikbaar zijn van woonruimte essentieel. De verkoper emigreert.

22-02-1957
Aanschaffing costuum ambtenaar in algemene dienst (bode). Het wordt gewenst geacht dat bij de waarneming van deze functie een passend costuum wordt gedragen. Verkoop voorm. secretarie a/d Geuzenbuurt: ƒ 5.000,-.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk