Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1958

1958

27-06-1958
Raadsvoorstel 16 begint: Teneinde te kunnen nagaan of het mogelijk is de sociaal-economische structuur van deze gemeente te verbreden, verdient het aanbeveling te beschikken over wetenschappelijke gegevens. De in de laatste tijd toenemende werkloosheid en de moeilijkheden waarin verschillende kleine zelfstandigen zich bevinden hebben aangetoond, dat het noodzakelijk is de bestaansbasis in deze gemeente zo mogelijk te verruimen."
Andijk is een uitgesproken agrarische gemeente, waar de tuinbouw in sterke mate overheerst. Niet-agrarische, of niet van de land- en tuinbouw afhankelijke bedrijven komen zeer weinig voor en de personen die in anders bedrijven of beroepen werkzaam zijn, vinden hun werk voornamelijk buiten Andijk, nl. in de omliggende plaatsen, de Zaanstreek en Amsterdam-Noord. De laatste tijd vertoont Andijk een zeer sterk vertrekoverschot. Van 1950 tot 1956 daalde de bevolking met 4,36%, terwijl die van het gebied Noordelijk Noord-Holland en Westfriesland steeg met 8,96% en die van Nederland met 9,28%. Deze daling van de bevolking is vooral veroorzaakt door de emigratie die in Andijk relatief zeer omvangrijk is geweest, maar ook de migratie binnen Nederland leverde haar aandeel. Dit vertrek moet in verband gebracht worden met de -naar het gevoel van de vertrekkenden- te geringe sociaal-economische toekomst in Andijk. Neven gevolg is tevens een verschuiving in de godsdienstige samenstelling van de bevolking. Het zijn vooral de gereformeerden (in 1947: + 45%) die een onevenredig groot aandeel in de emigratie hebben gehad, terwijl er van de rooms-katholieken slechts zeer weinigen zijn vertrokken. Integendeel, er hebben zich wel roomskatholieken In Andijk gevestigd (vooral afkomstig uit Wervershoof en verdere omgeving) zodat hun aandeel op de totale bevolking stijgt (1947: 16,8%, in 1958: 22,6%). De moeilijkheden in de tuinbouw zijn vele. De voornaamste teelten zijn: aardappel-, bollen- en zaadteelt. De zaadteelt wordt steeds minder rendabel en schijnt in omvang iets af te nemen. Er is een grote kans dat in de zeer nabije toekomst i.v.m. de aardappelmoeheid de omvang van de aardappelteelt beperkt zal moeten worden. De bloembollenteelt is een zeer winstgevende, maar door het stelsel van teeltvergunningen is deze culture practisch niet uit te breiden. Er wordt wel gezegd dat de bollenteelt de kurk is waarop Andijk drijft en men beseft dan tevens de grote kwetsbaarheid van dit gebied. De polder waarin Andïjk ligt (polder Het Grootslag) is een vaarpolder; de percelen grond liggen vaak verspreid en veelal niet bij de woningen, terwijl mensen en goederen met de schuit vervoerd moeten worden. Ruilverkaveling zou hier een oplossing kunnen zijn, maar dit is waarschijnlijk voorlopig nog niet te realiseren. Tot zover enige uitkomsten van het vooronderzoek. Pool: "...kom ik tot de conclusie dat dit rapport voor ons van weinig waarde zal zijn en ik meen mijn stem er dan ook niet aan te kunnen geven. De vraag, mij vanmorgen door een kweker gedaan: "binnen jullie bai de gemeente je geld louf" leek mij dan ook niet zo verwonderlijk. Een plaatselijke bespreking op bredere basis is van veel meer belang dan onderzoek door een sociaal instituut, en dan nog een gereformeerd." Met hem ook anderen. Met 7 tegen 4 (links) wordt het voorstel aangenomen.

29-09-1958
Bijeenkomst ten gemeentshuize met de Comm. der Koningin. ....Vormt de woningnood voor vrijwel iedere gemeente een probleem, voor Andijk is dit probleem deste groter, omdat het aantal beschikbare woningen kwalitatief bijzonder slecht is. Sedert 1945 werden er in de gemeente reeds 40 woningen onbewoonbaar verklaard, waarvan een gedeelte inmiddels is gesloopt. Vooral in het westelijk gedeelte der gemeente, de Bangert, laten verschillende woontoestanden zeer te wensen over. Het aantal t.b.c.-gevallen daar, de laatste jaren, is schrikbarend hoog. Het is niet meer verantwoord dat deze woningen langer worden bewoond. In het te saneren gebied zijn reeds 54 woningen aangekocht. Helaas worden nog verschillende hiervan -wegens gebrek aan betere woonruimte- bewoond.

19-12-1958
Besluit tot het in principe aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Wervershoof voor het maken van een zwembad met bijbehorende voorzieningen in de Koopmanspolder. Later bezwaar wgs. hoogte bedijking, twijfels m.b.t. realiseerbaarheid (geen subs.en fin.pos.Andijk 0. '63.
Verder valt het besluit tot het inrichten van een tennisbaan op het in de onmiddellijke nabijheid van het bejaardencentrum aan te leggen sportveld, onder voorwaarde dat op het moment waarop met de aanleg wordt begonnen, van particuliere zijde een bijdrage ineens van ƒ 5.000,- in de gemeentekas wordt gestort. De gemeente trekt zelf een bedrag van ƒ 5403,- uit.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk