Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1959 - 1960

1959 - 1960

9-01-1959
Afscheid van burgemeester drs. J.A. Bakker . .... Ik had vier jaar geleden verwacht dat een van mijn voornaamste taken wel verband zou houden met de op handen zijnde ruilverkaveling. De plannen van Andijk waren immers bijna gereed en zouden in de winter van 1955 op 1956 in stemming gebracht worden, maar daar is niets van terecht gekomen. En het uitzicht om van de vaar- een rijpolder te maken is wellicht somberder dan ooit. ....Van de 26 in de hoofdwegen gelegen bruggen die Andijk rijk is (en die ons arm maken) zijn er de laatste vier jaar 4 vernieuwd en de vijfde is gisteren juist aanbesteed en gegund terwijl 14 nog op vervanging wachten. Als met deze vervanging regelmatige vorderingen gemaakt worden en als Drechterland dan de weg langs het Kleingouw op de gewenste breedte brengt en het P.E.N. zijn toezegging gestand doet door het volgend jaar onze gehele wegverlichting te vernieuwen dan kunnen we over een paar jaar met recht weer zeggen dat Andijk weer mooier is geworden.

24-04-1959
Nu mevr. H. Mantel-Mintjes i.v.m. haar gezondheidstoestand -na meer dan 31 jaar,de functie van gemeentelijk vroedvrouw te hebben vervuld- ontslag heeft gevraagd, en het uit medisch oogpunt niet noodzakelijk is een vroedvrouw te hebben omdat de beide plaatselijke geneesheren van mening zijn dat hun praktijk het wel toelaat dat zij de bevallingen in de gemeente verrichten, wordt besloten de functie op te heffen. Temeer omdat het aantal daarvoor beschikbare krachten gering is en Andijk uitgestrekt is; mevr. Mantel-Mintjes was ook de enige sollicitant.

29-05-1959
Aankoop fotokopieerapparaat t.b.v, de gemeentssecretarie.

18-06-1959
Installatie burgemeester IJ.H. de Zeeuw in de bovenhal van "Huize Sorghvliet". Het gesprokene wordt op "de band" opgenomen, door H. de Boer, technisch-ambtenaar.

7-08-1959
Treffen van voorzieningen bij de stortplaats voor huisvuil (zogenaamde Westerput). De put doet thans ruim zeven jaar dienst als stortplaats voor huisvuil. Klachten waren over het algemeen niet van ernstige aard Hoewel bij het passeren van de stortplaats het reukorgaan doorgaans niet bijzonder aangenaam wordt getroffen, is het nu door de gestarte uien wel erg bar. De storting vond niet onder toezicht plaats.

11-12-1959
Bespreking van het rapport "Om werk en welvaart", uitgebracht door het Gereformeerd Sociologisch Instituut. "...In het grondgebruik heeft zich min of meer een revolutie voorgedaan. Bestond nog omstreeks 1850 de cultuurgrond voor meer dan 80% uit grasland, rond 1930 was dit percentage grasland gedaald tot 5. Tengevolge van de krachtige intensivering van het grondgebruik steeg het aantal inwoners in de periode 1950 - 1935 met ruim 2000, terwijl alleen al van 1910 - 1930 de agrarische beroepsbevolking met 300 personen toenam. De krachtige ontwikkeling der bollenteelt en de gunstige financiële bedrijfsresultaten lagen daaraan ten grondslag. Op het hoogtepunt trad de crisis in, der dertiger jaren, en het is opmerkelijk dat vanaf die jaren het vertrek de vestiging overtreft. Dat feit doet zich reeds 25 jaar voor en dien ten gevolge blijft het inwonertal steken op 4300. Thans werkt 60% van de beroepsbevolking in het agrarisch bedrijf. Rapporteurs stellen, dat wil Andijk een plaats in het agrarisch leven blijven innemen, de ruilverkaveling op sociaal-economische gronden een gebiedende eis is. Het merendeel der tuinders ziet thans in de verkaveling geen middel tot opheffing van de bestaande moeilijkheden." Pool: Het rapport is hem niet meegevallen. Het wemelt van de vreemde woorden, waar we niets aan hebben. Links kan het rapport maar matig waarderen, maar ook de rechter vleugel in de raad heeft z'n scepsis of het allemaal het geld wel waard is geweest en of er nog nieuwe zaken ter tafel zijn gekomen. Ook worden slagen om de arm gehouden in het rapport, zoals "industrievestiging in Andijk is mogelijk, maar de kans daarop is niet erg groot."

25-03-1960
Nu het lijkt dat de in samenwerking met de gemeente Wervershoof ontworpen zwembadplannen, te situeren in de Koopmanspolder, voorlopig niet zullen worden uitgevoerd, en in de zomer 1959 het warme en zonnige weer aanlokte tot het zwemmen op de daarvoor geschikte plaatsen in het IJsselmeer, is het gewenst dat er eenvoudige kleedgelegenheden komen t.w. bij Andijk-West ter hoogte van de R.K. kerk, op Andijk-Midden op het zgn. Bergerveld op Andijk-Oost, aan de Oosterdijk op het grondgebied van Enkhuizen, staat reeds een kleedgelegenheid.
Het is de bedoeling dat de exploitatie en het toezicht op de kleedgelegenheden zal plaatsvinden door de zwemverenigingen. Op Andijk-Midden moet een dergelijke vereniging worden opgericht, terwijl op Andijk-West de bestaande vereniging "De Stroom" nieuw leven moet worden ingeblazen.
Een lang gekoesterde wens schijnt eindelijk in vervulling te zullen gaan. Na vele besprekingen, waarvan de eerste reeds in 1955 plaats vond, is het nu mogelijk een centraal postkantoor in de gemeente te bouwen. De vraag is gerezen, of door de bouw van een centraal postkantoor de service aan de ingezetenen van de vrij uitgestrekte gemeente niet behoorlijk zal lijden. Buiten een straal van 1,8 km zullen d.t.v. de bestellers de postzaken aan huis kunnen worden afgedaan, aldus de toezegging van de P.T.T.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk