Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1960 - 1962

1960 - 1962

3-06-1960
De raad besluit tot het vervangen van het bovengrondse laagspanningsnet door kabels en de verbetering van de straatverlichting, waarmee een telkens terugkerende vraag bij de begrotingsbehandeling is beantwoord. Knelpunt is nog of G.S. de uitgaaf gelet op de moeilijke financiële positie der gemeente zullen goedkeuren.

9-09-1960
Het verenigingsleven in het centrum en oosten van de gemeente kan niet tot normale ontplooiing komen, omdat er een geschikte vergadergelegenheid ontbreekt. Geruime tijd bestaan er plannen voor de bouw van een dorpshuis, waartoe een stichting in het leven is geroepen. Een bijzonder punt van het schetsplan vormde de combinatie vergaderzaal-gymnastiekzaal. In de uitgestrekte gemeente is nl. geen enkele gelegenheid waar gymnastiek kan worden beoefend de primitieve gelegenheid in de Oosterschool buiten beschouwing gelaten. Diverse subsidies zijn aangevraagd. De bevolking heeft binnen een week een bedrag van rond ƒ 80.000,- toegezegd. waarvan ƒ 13.000,- afkomstig van de jeugd. Geraamde bouwkosten ƒ 284.450,-. Totaal aan subsidies ƒ 172.950,-. De nog te sluiten geldlening wordt door de gemeente gegarandeerd. Niet ggk. Te duur plan.

10-10-1960
De vereiste goedkeuring op de bouw van het raadhuis is d.d. heden afgekomen, de financieringsmiddelen zullen worden verstrekt en nog dit jaar moet met de bouw worden begonnen Op 28-5-37 besloot de raad reeds over te gaan tot de bouw van een nieuw raadhuis. De oorlog verhinderde spoedige uitvoering, daarna de financiële positie van de gemeente, en in 1957 gooide de bestedingsbeperking roet in het eten. N.b. het bij rbs van 23-9-55 uitgetrokken krediet van ƒ 300.000,- werd op 10-4-57 ggk.

12-05-1961
De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Andijk-Oost heeft 2 kerkgebouwen in eigendom, nl. de Oosterkerk aan het Kerkepad en de kapel aan de Middenweg. De kapel wordt slechts enkele keren per jaar gebruikt. Het onderhouden van 2 kerkgebouwen is een te zware last voor een zo kleine gemeente, zodat besloten is de kapel van de hand te doen. Het gebouw lijkt voor de gemeente geschikt als brandweerkazerne. Nieuwbouw is gelet op de precaire financiële positie van de gemeente vrijwel niet te verwezenlijken. Aankoop voor ƒ 14,000,-. De kerkelijke gemeente betrekt noodgeb. (a/d Horn).

14-07-1961
In de vergadering wordt melding gemaakt van het overlijden van oud-burgemeester P. Groot, op de leeftijd van 81 jaar. "Herdacht wordt een man, die onafscheidelijk verbonden zal blijven aan de geschiedenis van Andijk. In een periode waarin geweld en malaise vele jaren sterke remmingen waren voor een succesvol, op het belang van de bevolking gericht beleid, heeft de oud-voorzitter van uw college met krachtige hand en gesteund door uw voorgangers-raadsleden vorm gegeven aan tal van plannen ten algemenen nutte."

13-03-1962
De stierenvereniging te Andijk-West heeft in een in de maand februari 1962 gehouden vergadering besloten tot ontbinding van de vereniging over te gaan.  Van de baten gaat naar: NH kerk 40%, RK kerk 40% en Geref. kerk 20%.
Reeds meerdere keren is in de raad de zwemgelegenheid een onderwerp van bespreking geweest. Er was een plan voor een zwemgelegenheid in de Koopmanspolder, welk plan echter op moeilijkheden is gestuit, waarvan de voornaamste de grote financiële opzet was. Voor de jeugd in dit waterrijke gebied is het een gebiedende eis, dat z.s.m. wordt begonnen me het geven van klassikaal onderwijs. Voorlopig blijft het bij de aanleg van een instructiebad, dat in de winter niet geleegd behoeft te worden. Een zuiveringsinstallatie zal het geheel completeren. Kosten in totaliteit ƒ 20.000,-. Hopelijk zal met subsidie t.z.t. het zwembad met een dieper bassin kunnen worden uitgebreid.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk