Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1962 - 1965

1962 - 1965

15-06-1962
Vernieuwen van 13 bruggen, gebouwd in 1919/1920, die in slechte staat verkeren. Reeds in 1949 bleek tijdens onderzoek dat praktisch alle brugggen in een dusdanige slechte staat verkeerden dat het dringend noodzakelijk was dat z.s.m. tot vernieuwing werd overgegaan. Bovendien was het noodzakelijk door de toeneming van het verkeer tot een verbreding van de bruggen te komen. De vernieuwing van 2 bruggen vond in 1950 plaats, van de 26 overige zijn er in de afgelopen jaren na 1950 dertien vernieuwd. Dertien wachten nog op vervanging, ondanks de uitspraak in 1950 van de vanwege provincie en gemeente ingestelde commissie dat vernieuwing in een periode van enkels jaren moest plaatsvinden (de laatste in 1957). De steeds slechter wordende constructie van de waterovergangen plaatst de gemeente voor directe vernieuwing van alle nog te vervangen bruggen. Knelpunt is de gemeentelijke financiële toestand in verband waarmee een extra uitkering van het Rijk wordt aangevraagd. Gewijzigd 14-6-63.

4-09-1962
Wethoudersverkiezing. Na bijna drie periodes met de A.R. te hebben samen gewerkt wat de wethoudersverkiezingen betreft, wordt de K.V.P. nu bui tenspel gezet. De A.R. heeft afspraken gemaakt met de P.v.d.A. De A.R. acht het democratischer dat de P.v.d.A. met drie raadszetels ook een wet houder levert. Mevr. Boot wordt eerste vr. wethouder. K.V.P. 2 raadszetels.
Minder kostbaar plan voor de stichting van een dorpshuis in Andijk-Centrum. Kosten nu ƒ 155.900,-. De gemeente garandeert de te sluiten geldlening. Betreft deel dorpshuis dat in aanmerking komt voor rijkssubsidie.
Verlegging van de Kleingouw met 1 m. in noordelijke richting plus ver breding met 1 m. De Stormweg ondergaat een zelfde behandeling, Overigens verkeren de wegen in een desolate toestand, wat het wegdek betreft.

21-09-1962
Op 27 juni is het instructiezwembad in gebruik genomen. Thans zijn plan nen ontwikkeld voor een groter bassing kosten ƒ 60.000,- en in mei 1963 te openen. De raad besluit tot stichting en het uittrekken van het beno digde krediet.
Laatste vergadering in het oude raadhuis. 18-10-1962 officiële opening nieuwe raadhuis.

14-09-1964
Gecombineerde vergadering van de raden der gemeenten Grootebroek, Andijk, Bovenkarspel en Hoogkarspel, gehouden in café de Paus te Lutjebroek ter gelegenheid van de viering van het feit dat op 2 augustus 1364 Grote Broec en Boeven Kerspel werden verenigd tot de stad van Broec, zulks on der verlening van stadsrechten.

23-04-1965
Aankoopbesluit van de gemeente betreffende de Proefpolder, in eigendom over te nemen van de Staat der Nederlanden. De gemeente is steeds tussenpersoon bij de verpachtingen. Bij aankoop zullen de belangen van de pachters beter kunnen worden behartigd en een beter beheer van de polder wordt vergemakkelijkt. Inbreng in de ruilverkaveling is dan in principe mogelijk en een ruilobject voor gronden benodigd voor de uitbreidingsplannen wordt verkregen. Mogelijk zal ook het gebied van de Proefpolder nog eens worden betrokken bij de recreatie. Koopsom ƒ 110.000,-; ggk. Overdracht begin 1966.

15-07-1965
Aan Gedeputeerde Staten wordt het verzoek gedaan om de beide buitendijks gelegen polders mee te nemen bij de ruilverkaveling van het Grootslag. De belangen van de pachters liggen zowel in het gebied dat bij de ruilverkaveling is betrokken als in de Proefpolder en de Koopmanspolder, vandaar het verzoek. Proefpolder opgenomen in rvk.30-8-71 Pl. cie. niet bereid.
Er zal een rapport worden opgemaakt m.b.t. het voorzien van riolering van de kernen Bangert en Centrum. Voor de gemeente Andijk is het ondoenlijk de gehele gemeente van riolering te voorzien, dit gelet op de lintbebouwing. Het ligt in de bedoeling de riolering aan te brengen voordat bebouwing heeft plaatsgevonden. De riolering is nodig i.v.m. de verkaveling; lozing op sloten is niet meer in overeenstemming met moderne tijd. 23-1-69: opgelegd om in groter verband te bezien i.v.m. regionalisatie.
De neutrale bijzondere kleuterschool is sedert haar oprichting gevestigd in één der lokaliteiten van het verenigingsgebouw "Cultura". Het leslokaal voldoet niet aan daaraan te stellen eisen in verband waarmee het verzoek wordt gedaan om medewerking voor de stichting van een nieuw schoolgebouw, te situeren in het uitbreidingsplan "Centrum". De school zal dan minder excentrisch zijn gelegen. De Stichting Neutraal Bijzondere Kleuterschool te Andijk werd in 1956 opgericht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk