Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1965 - 1966

1965 - 1966

17-09-1965
In april 1964 werd in de toren bij het in oktober 1962 gereed gekomen raadhuis een klokkenspel geplaatst. De officiële overdracht vond plaats op 30-04-1964 en werd ingepast in de viering van Koninginnedag. Bij de bouw van de toren werd rekening gehouden met de plaatsing van een uurwerk. Nu langzamerhand door de bouw van woningen, verzorgende bedrijven en de aanwezigheid van een postkantoor, een raiffeisenbank, een dorpshuis, een postbureau voor de rijkspolitie enz. rond het raadhuis een kern is gevormd, is een officiële tijdsaanwijzing wenselijk.

29-11-1965
Aan de orde wordt gesteld de nota behorende bij het structuurplan voor Andijk. Herziening van het structuurplan (oudt plan in hoofdzaak) en van de bestemmingsplannen (oud: plan in onderdelen) is noodzakelijk vanwege:
a. de komende ruilverkaveling van de polder Het Grootslag
b. de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland
c. de gemeenschappelijke aanpak van de ruimtelijke ordening door de Grootslag-gemeenten
d. de realisering van geldende plannen in onderdelen
e. de in werkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening per 1-8-65.
Concentratie van de stimulering van de woonfunctie op één punt en wel op het plan Centrum. In de Bangert opvang van de natuurlijke groei. Het plan Kleingouw-Molenweg is nimmer tot ontwikkeling gekomen, en zal dit ook niet. De grondslag achter de drie kernenfilosofie was de drie levensbeschouwelijke richtingen. Kleingouw/Molenweg was rondom "Cultura" gesitueerd. Sommige raadsleden voelen wel iets voor één kern, waarbij de Bangert zou moeten afvallen. De stedebouwkundige beaamt dat ingeval van een maagdelijk gebied één kern verreweg de voorkeur verdient; ook is het voorzieningenpeil van twee kernen in één gemeente lager. Geprojecteerd op het jaar 2000 zal Andijk het woongebied in het centrum uitbreiden tot woongelegenheid voor 6000 personen, terwijl in de Bangert de huidige bebouwing zal worden uitgebreid voor de natuurlijke groei. De vergroting van het uitbreidingsplan "Centrum" wordt gedacht in het gebied ten zuiden van het raadhuis en de Kleingouw. De uitbreiding in de Bangert is gedacht ten noorden van de Stormweg en bewesten het Singerspad. De heer J. de Vries voorziet een ingrijpende wijziging van het dorpsbeeld, en vraagt zich af of het dorp er wel leefbaarder op zal worden met al die nieuwe inwoners. Het totale inwonertal van de gemeente in het jaar 2000 zal volgens de prognoses 10.000 zijn. Het uitbreidingsplan in onderdelen "Kleingouw-Molenweg" wordt ingetrokken.

2-09-1966
Alle woningen behorende tot het saneringsplan "Bangert" zijn gesloopt, waarmee dit plan, waarvan omgeveer 10 jaar geleden de eerste voorbereidingen begonnen, is voltooid. .....
Afscheid van raadslid en loco-burgemeester K. Nierop, die in 1939 in de gemeenteraad is gekomen. Oud-burgemeester de Zeeuw, nu burgemeester van Enkhuizen, spreekt een afscheidsrede uit, want Nierop is fungerend 13 jaar wethouder, Op dit moment is N. de oudste en oudst benoemde burgemeester in den lande, aldus de Zeeuw. N. wordt koninklijk onderscheiden.
Hij is driemaal loco-burgemeester geweest. Afscheid als wethouder en loco-burgemeester, doch terugkeer in de functie van waarnemend burgemeester.
16-9-1966 installatie burgemeester Knorr. Nierop is tien dagen burgemeester geweest.

16-09-1966
In zijn afscheidsrede signaleert Nierop door het instellen van een gemeenschapsraad, een zekere toenadering tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk