Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1967 - 1969

1967 - 1969

4-09-1967
Vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum-Zuid". De bebouwingsmogelijkheden binnen het huidige best.plan "Centrum" zijn praktisch uitgeput. Het plan omvat een oppervlakte van ca. 32 ha., waarop ongeveer 700 woningen zullen kunnen verrijzen, plaats biedende aan een 2500 inwoners, Het plan zal in fasen worden uitgevoerd. Het raadslid P. Vriend van de Boerenpartij heeft een bezwaarschrift ingediend, dat ongegrond wordt verklaard. Hij vraagt zich af of er voldoende pendelaars in Andijk willen komen wonen en of het te bouwen type woningen passend voor hen is.

16-09-1968
Besluit tot geleidelijke ontruiming annex afbraak van een complex van 20 woningwetwoningen, waarvoor in 1920 uit 's Rijks kas voorschotten werden verleend. Aan deze woningen, die in de volksmond "duiventillen" worden genoemd, zijn reeds tweemaal verbeteringen aangebracht, laatst in de jaren 1960-1962. De constructie en onderhoudstoestand is zodanig dat geen mogelijkheden aanwezig zijn de onderhavige woningen, staande aan de Oosterweg, de Knokkel, de Broekoord en de Hoekweg nog met redelijke bedragen te verbeteren.
Op 15-7-65 werd aan de Stichting Neutraal Bijzonders Kleuterschool te Andijk medewerking verleend voor het stichten van een nieuw schoolgebouw in het uitbreidingsplan "Centrum". 26-1-70 wordt plaats Centrum-Zuid. Thans is door 38 ouders het verzoek ingediend om een openbare kleuterschool te stichten, eveneens in het midden der gemeente. Het verzoek is namens deze ouders ingediend door het bestuur van genoemde stichting. Het bestuur der school zou aanvankelijk zijn werk beëindigen per 1-1-69, maar zal dit nu voortzetten tot het tijdstip waarop de openbare kleuterschool zal kunnen worden geopend.

14-10-1968
Grondverkoop in "Centrum-Zuid" (eerste verkoop in dit plangebied) aan de Andijker Woning Stichting" opgericht door een zevental personen uit de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in onze gemeente. De stichtingsakte is notarieel verleden op 19-9-1968. Het doel van de stichting is de woningbouw in onze gemeente zoveel mogelijk te bevorderen. Het stichtingsbestuur is geheel onafhankelijk van het gemeentebestuur. Overigens zitten één wethouder (C. Kuin) en twee ambtenaren in het stichtingsbestuur! 
Grondverkoop aan de Kleingouw aan de Stichting Ontwikkeling Leliecultuur (S.O.L.).
De Stichting "St. Joseph" heeft de voormalige pastorie van de Ned. Hervormde Kerk in het westen der gemeente aangekocht, waarin een zestal zusters zal komen te wonen.

22-11-1968
De voetbalvereniging "Andijk", die 10 elftallen heeft en de vereniging "Asonia" die zes elftallen heeft, kunnen beiden maar over één speelveld beschikken. Zij vragen de gemeente om in het westen der gemeente nog een speelveld aan te leggen, naast het bestaande speelveld. Dit veld zal dan door hen gezamenlijk worden gebruikt. Het college van B&W ziet liever een concentratie van de accommodaties voor de buitensporten, omdat hierdoor van de onderscheidene velden een zo economisch mogelijk gebruik kan worden gemaakt. Als locatie wordt gedacht aan de Proefpolder met de gedachte in deze polder in de toekomst te komen tot een concentratie van speelvelden etc. Deze lokatie wordt door de raad verworpen. Te excentrisch voor de publieke belangstelling bij wedstrijden, ontmanteling van twee dorpshuizen, de financiële haalbaarheid gelet op de kosten van pachtvrij maken. De raad kiest voor een tweede veld onmiddellijk nabij het bestaande. N.B. In het streekplan is een gedeelte van de Proefpolder voor recreatieve doeleinden aangegeven.

23-01-1969
Behandeling voor-ontwerp-streekplan voor Westfriesland-Oost. Andijk-Centrum is één van de tien hoofddorpen, die het plan noemt. De uitleg van de kern van onze gemeente is gedacht in zuidelijke richting (hoofdzakelijk) De Bangert krijgt de betiteling "kleine kern", waarvan de verdere groei als gevolg van de keuze van concentratie slechts beperkt kan zijn. De Proefpolder krijgt een recreatieve bestemming, waarbij in een later stadium gedacht wordt aan een jachthavencomplex. De raad kan zich in hoofdzaak vinden in het voorliggende plan; er is één tegenstemmer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk