Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1969 - 1971

1969 - 1971

4-08-1969
Behandeling ontwerp-streekplan. G.S. staan een spoedige aansluiting van de hoofddorpen op het aardgasnet voor. De raad vindt dat een bescheiden groei van de zgn. kleine kernen tot de mogelijkheden moet blijven behoren, alsmede dat stimulering mogelijk moet zijn en blijven om dreigende achteruitgang van het welzijn in deze kernen tegen te gaan. Verder is de raad een voorstander van een spoedige aanpak van de ruilverkaveling.  Begroting 1970 weer sluitend.

6-04-1970
Het gasbedrijf gaat voorzien in de aanleg van een transportleiding van ten westen van Wervershoof, langs de Stormweg en het Kleingouw naar het centrum van Andijk. Men wil trachten de leiding nog voor de komende winter te leggen, mede i.v.m. aansluiting op het aardgas van de in aanbouw zijnde woningen in het plan Centrum-Zuid. Sector 1 van de werkzaamheden zal waarschijnlijk omvatten: Andijk-West tot de Molenweg, het Kleingouw, het Centrum, de Middenweg en de omgeving van het postkantoor.

15-06-1970
Wegverbreding en verbetering ged. Horn en Knokkel. Uitstel tot voorjaar '71.

3-08-1970
Toetreding tot de Regeling gemeenschappelijk gasbedrijf Kop Noord-Holland. Door het dagelijks bestuur van het gasbedrijf is op 11 juni j.l. besloten de gemeente op het aardgasnet aan te sluiten.

1-09-1970
G. de Vries van de C.P.N. stelt de vraag of het niet mogelijk is het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad dusdanig te wijzigen, dat de raadsleden voortaan fractiegewijs komen te zitten. Naar het oordeel van de voorzitter versterkt de huidige wijze van het leeftijdsgewijze plaatsnemen van de leden van de raad ter vergadering, het gezamenlijk belang dat de raad steeds voor ogen dient te houden. Dit zou door het fractiegewijs plaatsnemen te kort kunnen worden gedaan.
Verder vraagt het raadslid de Vries of het niet gewenst is de vraag onder ogen te zien of het uitspreken van de gebedsformule nog wel van deze tijd is. Spreker ziet hierin een soort van machtswellust van de meerderheid van de raad. B&W zegt toe in de volgende vergadering met voorstellen bij de raad te zullen komen.

24-09-1970
M.b.t. het in de vorige vergadering besprokene stellen B&W voor een raadscommissie in te stellen die het gehele reglement onder de loep zal nemen. De commissie bestaat uit 5 leden, uit elke fractie één.

25-01-1971
Nieuw reglement van orde vastgesteld. De raadsleden nemen in den vervolge fractiegewijs plaats. T.a.v. het gebed is de bepaling aangepast: "Na opening der vergadering door de voorzitter, wordt een gebed uitgesproken." De tekst van het gebed ligt niet meer vast zodat niet steeds het zelfde gebed behoeft te worden uitgesproken. Ook bestaat thans de mogelijkheid, dat niet de voorzitter, doch een lid van de raad een gebed uitspreekt.

26-07-1971
Gedeputeerde Staten hebben ingevolge artikel 158 der gemeentewet bij schrijven van 27 april 1971 aan H.M. de Koningin het verzoek gedaan een voorstel van wet te doen tot gemeentelijke herindeling van Westfriesland-Oost. De raad dient binnen 3 maanden haar mening over dit verzoek kenbaar te maken. Na een korte discussie, die zich hoofdzakelijk toespitste op de vraag of de buurtschap Oosterdijk, behorende tot de gemeente Enkhuizen, gezien het agrarisch karakter en de sociale en economische gebondenheid met de Andijker bevolking, bij Andijk zou moeten, was al eerder door de raad besloten akkoord te gaan met het ontwerp-verzoek, althans voor zover het Andijk betreft. Het thans aan de orde zijnde definitieve verzoek wijkt wat betreft Andijk niet af van het eerste. Het dagelijks bestuur van het Samenwerkings Orgaan Westfriesland heeft zonder raadpleging van de deelnemende gemeentebesturen nóg verder gaande voorstellen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd, hetgeen veel opschudding heeft veroorzaakt: 6 à 7 gemeenten.

25-10-1971
Principe-besluit om in het westelijk deel van de gemeente, op een nader te bepalen plaats, gelegen aan de Kleingouw/hoek Singerspad, een gymnastieklokaal te stichten. Dit is een gevolg van het op 12-10-1971 door de functionele Raadscommissie Sportaccomodatie Andijk uitgebrachte advies. De wens om een sporthal te bouwen is door de commissie vrij spoedig op de achtergrond geplaatst. Deze voorziening zal nader kunnen worden bezien in de toekomst, wanneer door groei van het aantal inwoners tot 10.000 inwoners dit object binnen het kader van de mogelijkheden valt.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk