Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1971 - 1972

1971 - 1972

20-12-1971
Principe-uitspraak inzake verbetering van de zwembadaccommodatie, De commissie die ingesteld is, acht het treffen van voorzieningen noodzakelijk w.o. het aanbrengen van een verwarmingsinstallatie, die het zwemseizoen zal verlengen. Verbetering van het bestaande zwembad is maar beperkt mogelijk. Burgemeester en wethouders zien de bouw van een geheel nieuw zwembad de eerste 5 à 8 jaar niet verwezenlijkt. Onzekere factor is de bevolkingstoename de eerste 5 jaar, de toename van het aantal recreanten in de gemeente, de investeringskosten, de financieringsmogelijkheden, de dekking van exploitatietekorten enz. De raad trekt een voorbereidingskrediet uit; de kosten van verbetering worden geraamd op ƒ 83.300,- (21-8-72).

28-02~1972
Overdracht van de door de gemeente na 31-12-1945 gebouwde woningwetwoningen aan de Andijker Woning Stichting. De overdracht betreft 220 woningen. De gemeente houdt na overdracht zelf nog 14 woningen, gebouwd vóór 31 december 1945, in eigendom. De reden van overdracht is gelegen in de omstandigheid dat de Woningwet er in principe van uit gaat dat de bouw van woningwetwoningen in eerste instantie dient te geschieden door daartoe toegelaten instellingen in casu de woningcorporaties. Nu zijn hier na de oorlog verschillende complexen woningwetwoningen door de gemeente gebouwd, louter en alleen omdat in de gemeente geen toegelaten instelling werkzaam was. Toen van regeringszijde de voorkeur werd gegeven aan verenigingsbouw is tot de oprichting van de A.W.S. besloten. De woningen die bij de gemeente blijven zijn zo slecht qua staat van onderhoud dat deze niet meer kunnen worden overgedragen. Dit zijn de zgn. duiventillen, die heel klein en goedkoop gebouwd zijn.

2-06-1972
Verkoop van de ambtswoning van de gemeente-architect aan deze (N. Selderbeek), zulks op diens verzoek. Er zijn op dit moment nog vier ambtewoningen, t.w. die van de burg., de secretaris, de bode en de gem.architect.

5-06-1972
Beschikbaarstelling van een krediet tot verbouw van het schoolgebouw van de Chr. lagere tuinbouwschool aan de Hoekweg tot kantoor, werkplaats en garage van gemeentewerken. De bestaande werkplaatsen van gemeentewerken aan de Kleingouw verkeren in een desolate toestand en moeten noodzakelijk worden vervangen. Verbetering c.q.herbouw is aldaar niet mogelijk omdat ter plaatse de ontsluitingsweg naar het in voorbereiding zijnde plan tot verdere realisering van het bestemmingsplan Centrum-Zuid is geprojecteerd. Tevens begint het probleem van de beschikbare ruimte voor het administratieve en technische apparaat in het gemeentehuis zich op te dringen. Per 1-8-72 is het aan de gemeente in eigendom toebehorende gebouw aan de Hoekweg beschikbaar. De school wordt per die datum gesloten.
De excentrische ligging van gemeentewerken wordt als een nadeel gezien, maar hier weegt ruimschoots tegenop de ter secretarie gewonnen ruimte en de betere mogelijkheden voor gemeentewerken.

17-07-1972
De bouwrijpe gronden, gelegen in de eerste fase van "Centrum-Zuid" zijn verkocht c.q. in principe uitgegeven. De 2e planfase wordt momenteel door het stedebouwkundig bureau uitgewerkt. Het gaat om het als "woongebied" bij het bestemmingsplan "Centrum-Zuid 1969" aangeduide gebied, begrensd aan de westzijde door de Lange Deelesloot en aan de zuidzijde door de Oude Walle. Deze gronden worden aangekocht.
Vervanging van de plafonds in het raadhuis. De huidige plafonds bestaan uit gewapend beton, waartegen een vezelige spuitmassa, die naast een bindmiddel asbest bevat, gespoten is. De vezelige spuitmassa is in de loop der jaren brozer geworden en de hechting is nu zo gering, dat vooral dicht bij de ventilatieramen, de massa voortdurend in hele kleine vezeltjes loslaat. De los latende stof, die asbest bevat is zeer nadelig voor degenen die dagelijks in het raadhuis werken en verblijven. Vervanging van alle plafonds is dus noodzakelijk. In de raadzaal komt een houten schrotenplafond. Tegelijkertijd wordt de werkplekverlichting veranderd en het interieur opnieuw geschilderd. Totale kosten ƒ 53.300,-. Noch de architect noch de aannemer is iets te verwijten; eerst later is komen vast te staan dat het gebruikte materiaal voor de volksgezondheid schadelijke stoffen bevat. Kosten plafonds ƒ 34.000,-. Het raadhuis wordt voor de herstelwerkzaamheden ontruimd; de secretarie gaat tijdelijk naar tuinbouwschool.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk