Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1972 - 1973

1972 - 1973

18-09-1972
Bij besluit van B&W d.d. 5-9-72 is de noodkerk van de N.H. Gemeente aan de Horn (ten noorden van de huishoudschool) ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen aangewezen als "huis der gemeente", zulks i.v.m. herstellingswerkzaamheden aan het raadhuis.

23-10-1972
Vergadering van de raad der gemeente, gehouden in het "Wapen van Andijk".
Binnenkort zal de vuilstortplaats aan de Horn zijn volgestort. Raads lid Ruiter zegt dat deze stortplaats ruim 25 jaar een blok aan ons been is geweest. Het is z.i. een foutieve beslissing. om maar te zeggen een zwarte bladzij in de geschiedenis van Andijk geweest, dat er midden in de gemeente een dergelijke gelegenheid werd geschapen. Het S.D.W. heeft ook een aandeel in het volstorten gehad. De gedachten gaan uit naar plant soenaanleg. Eén enkel raadslid ziet wel wat in een "1e Roy-tuin".
Er wordt een krediet uitgetrokken voor de voorbereiding van een rio leringsplan. Een globale raming begroot de kosten al op ƒ 6.140.000,- Een uitgewerkte raming nog op te maken.

20-11-1972
Raadsvergadering in het "Wapen van Andijk", café aan de Kleingouw.

26-02-1973
In de vergadering van 25-10-1971 is aan de Nijhan N.V. te Amsterdam grond verkocht voor de stichting van een winkelcentrum aan de Middenweg. De bouw van de supermarkt met een viertal kleine winkelunits vordert en het winkelcentrum zal binnenkort geopend kunnen worden. De gemeente dient te zorgen voor parkeergelegenheid en tegelplein rondom het centrum.

26-03-1973
Uit de samenvoeging van drie ijsclubs is één nieuwe vereniging ontstaan. Op een toegedeeld perceel, deel uit makend van het Westersportveld bij "Cultura", is de mogelijkheid om gelijktijdig met de uitvoering van de ruilverkavelingswerkzaamheden (egaliseren en ontwateren) , kaden aan te leggen , zodat het geschikt wordt om als ijsbaan te gebruiken. Het raadslid W. Visser zegt in het advies te hebben gelezen, dat de ondergrond geschikt zou zijn, doch dat zich daarin een "kiek"-laag bevindt. Wij weten -aldus spreker uit ervaring maar al te goed dat "kiek" zo lek als een mandje is.... Krediet van ƒ 8,650,-; 1974 werk uitgevoerd.

10-04-1973
In verband met de ontwikkeling van de proefpolder tot recreatiegebied is aan een aantal pachters, het verzoek gedaan om te komen tot vrijwillige pachtontbinding .... De eerste pachter heeft al geaccepteerd.

4-06-1973
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26-3-1973 besloten na afloop van raadsvergaderingen de inwoners van Andijk, voor zover daaraan behoefte bestaat, de gelegenheid te geven vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden. Dit is de eerste raadsvergadering waar het vragenuurtje wordt gehouden. Experimenteel karakter en voorlopig voor de duur van een half jaar.
De watersportvereniging "De Kreupel" heeft het verzoek gedaan om in de voormalige Buurtjeshaven een jachthaven te mogen inrichten. B&W zullen zich met deze zaak bezig houden.
Er is een plan tot aanleg van een rioleringsstelsel voor de totale bebouwing m.u.v. van enkele verspreid liggende boerderijen en woningen. De financiële consequenties zijn niet gering. De riolering zou moeten worden aangelegd langs de lintbebouwing van ongeveer 19 km en strekt t.b.v. ± 1200 aansluitbare percelen. Gezien tegen de achtergrond van de totale investering van ƒ 7.100.000,- wordt afgevraagd of het aanbrengen van riolering verantwoord is. Hier tegenover staat, dat milieu-hygiënische overwegingen en de vermindering van het oppervlaktewater in de straks verkavelde polder "Het Grootslag" eisen, dat er niet ongelimiteerd rioolwater wordt geloosd. Bovendien zal de lozing van ongezuiverd rioolwater binnenkort niet meer zijn toegestaan. De jaarlijkse lasten zullen ƒ 450.000,- bedragen, waarvoor geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn. Ter dekking van het tekort zal een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds worden aangevraagde zulks o.g.v. de verfijningsreg. rioleringen.
Bij de behandeling van het rioleringsplan spreekt de gemeente-architect, N. Selderbeek, de wenselijkheid uit om de daarvoor in aanmerking komende bruggen te slopen, ook om verkeerstechnische redenen. In het kader van de ruilverkaveling kunnen heel wat brugqen worden gesloopt. Eén raadslid pleit voor handhaving.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk