Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1975

1975

3-02-1975
Aankoop onderliggende grond openbare weg de Weet. Bij de bewoners van langs de openbare weg de West gesitueerde woningen leeft al enige jaren de wens tot verbetering van deze weg. De grond waarover de weg loopt is eigendom van een tiental particulieren. Doordat de Weet gedurende een in de Wegenwet bepaald tijdvak voor een ieder toegankelijk was en gedurende die tijd is onderhouden door de gemeente heeft deze weg een openbaar karakter gekregen. Het wordt onbevredigend geacht om van gemeentewege verbeteringswerkzaamheden uit te voeren aan een weg die geen gemeente-eigendom is, terwijl de noodzaak van die verbeteringen wel aanwezig is. Aankoop voor ƒ 1,- per weggedeelte.

9-06-1975
Voorbereidingsbesluit t.b.v. te stichten analysebekken c.a. ten noorden van Oosterdijk. Door het P.W.N. te Bloemendaal is besloten een zgn. analysebekken te maken, grenzend aan het al bestaande kleine spaarbekken bij het waterwinbedrijf. Voorts zal aldaar op de op te spuiten grond een voorzuiverings- en pompinstallatie worden gesticht. Dit laatste object zal grotendeels worden gerealiseerd ten noorden van Oosterdijk, op het grondgebied van Enkhuizen. Met "Zwemlust" is door het P.W.N. een regeling getroffen.
Krediet voor uitvoering van fase III (blok 1974 RvK), fase IV (blok 1975 RvK), fase V (blok 1977) 988 aansluitingen. Deze werken zouden In 1976 gereed moeten zijn. Kosten ƒ 6.270.000,-. In het kader van de RvK het Grootslag kan een rijksbijdrage van 50% worden tegemoet gezien. Ondanks het rioolrecht, de verfijningsuitkering en een extra uitkering jn het kader van de bevordering van de werkgelegenheid is er een tekort van ƒ 71,224,92. Het is jammer dat men zich in Den Haag niet heeft gerealiseerd. dat wanneer men eenmaal begint een bepaald werk te subsidiëren, men dan ook verder moet gaan tot de voltooiing. Als gevolg van de RvK moet de gemeente tot rioleringsaanleg overgaan. De raad gaat over tot verhoging van de onroerend-goedbelasting, die per 1-1-1976 geheven gaat worden. Het rioolrecht wordt gehandhaafd op het minimum-bedrag. IV & V: '76.

6-10-1975
Stichting nieuwe openbare lagere school in het bestemmingsplan "Lange Deele". Door de groei van de bevolking in de afgelopen jaren is het aantal leerlingen op de "Oosterschool" zodanig gestegen, dat deze school m.i.v. het schooljaar 1975/1976 een 4e leerkracht heeft gekregen. Daartoe is aan de Ibislaan, een dependance gesticht. Alle betrokken partijen kunnen zich vinden in de wenselijkheid tot de bouw van een nieuwe openbare lagere school in het plan "Centrum-Zuid", te meer omdat blijkens de prognoses de leerlingen van de Oosterschool in de toekomst voor het overgrote deel uit het plan "Centrum-Zuid" en naastliggende omgeving zullen komen. Een bijkomende omstandigheid is de situatie m.b.t. de "Westerschool" staande aan de Molenweg. Deze school verkeert in een zodanige staat dat hieraan op korte termijn vrij kostbare voorzieningen zullen moeten worden getroffen. Het stichten van de nieuwe school kan op den duur ook gevolgen hebben voor de Westerschool. De heer G.M. Kuin zegt dat m.b.t. de handhaving van de Westerschool het aantal voor- en tegenstanders ongeveer fifty-fifty is. Wat er met deze school zal gebeuren, zal t.z.t. beoordeeld moeten worden,aldus de voorzitter.

3-11-1975
Straatnaamgeving in het ruilverkavelingsgebied. Nog een weg is te benoemen t.w. de Rikkert, welke naam ontleend is aan het ter plaatse gedempte water, waar de onderhavige weg voor een gedeelte op is gelegen. Nieuwedijk Z.Z. wordt gewijzigd in Nieuwe Dijk, en Nieuwedijk N.Z. in Bullepad (een ter plaatse voorkomende perceelsnaam); het wordt gewenst geacht om wegen in de verschillende gemeenten waarin zij zijn gelegen de zelfde naam te laten dragen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk