Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1976

1976

15-12-1975
Krediet bouwrijpmaken fase Ia van het bestemmingsplan "Lange Deele" gelegen ten noorden van de Flamingolaan.

12-01-1976
Profielschets van de raad voor de te benoemen burgemeester. De commissaris van de Koningin is aanwezig om de wensen aan te horen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente dat dit gebeurt. Benoemingsprocedure nieuwe stijl.

1-03-1976
Instelling gemeentevlag. De gemeente Andijk is sinds 26-06-1816 in het trotse bezit van een gemeentewapen, maar beschikt tot op heden niet over een eigen vlag, dit in tegenstelling tot vele andere Nederlandse gemeenten. Bij voorkomende gevallen moet men zich behelpen met de nationale vlag of het op de secretarie aanwezige ene exemplaar van een met veel fantasie vervaardigde vlag, die echter niet op een officieel raadsbesluit berust. De Stichting voor Banistiek en Heraldiek is gevraagd een vlag te ontwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op het wapen der gemeente en eenvoudig van vorm: dus weinig kostbaar bij vervaardiging. De raad vindt de idee schitterend, maar waarom is het wapen van Andijk niet in de vlag verwerkt, zo vraagt men zich af. Dit zou de vlag wat levendiger maken en een mogelijke overeenkomst met enige andere gemeente voorkomen. Gelet ook op de historie, waarin de in het wapen voorkomende ruiter te paard een werkelijkheid is geweest, wordt het onjuist bevonden dit element niet in de vlag op te nemen. De voorzitter repliceert dat het niet de gewoonte is een wapen in de vlag op te nemen; bovendien is dit in strijd met de daarvoor geldende regels. De kwestie zal aan de genoemde stichting worden voorgelegd in verband waarmee het voorstel wordt aangehouden.

5-04-1976
Krediet herstel toren Buurtjeskerk. De Buurtjeskerk is een integrerend bestanddeel van het historische karakter van de Kerkbuurt en naaste omgeving. De sterk in verval verkerende toren van de kerk behoeft nodig herstel. Het kerkgebouw is in 1968 door de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk Andijk-Wervershoof verkocht aan de heer de Winter te Medemblik. voor de somma van ƒ 3500,-. Buiten de eigendomsoverdracht viel de op het kerkgebouw staande toren, omdat indertijd aangenomen werd dat deze toren gemeente-eigendom was. Misschien is dit juridisch aanvechtbaar -de eigendomsverhouding van de gemeente dateert uit de Napoleontische tijd-, zondermeer is gebleken dat de gemeente zich sedert 1798 eigenares van de toren beschouwde en gedurende een lange reeks van jaren het onderhoud van de toren voor haar rekening nam. Uit oude gemeenterekeningen van de jaren 1878 en 1881 is gebleken dat toen al terzake uitgaven werden gedaan. Bij de verkoop door de kerkvoogdij werd de toren ook uitdrukkelijk buiten de transactie gehouden. De gemeente voelt er niet veel voor om een belangrijke som geld in de verbetering van de toren te steken, terwijl de enige die er beter van wordt de heer de Winter is. Anderzijds kan het achterwege laten van torenherstel schadeclaims opleveren; herstel daarentegen kan een hogere vraagprijs opleveren. En die is nu ook al niet mis: ƒ 115.000,- voor een verwaarloosd, als timmerwerkplaats in gebruik zijnde voormalig kerkgebouw, dat is uitgesloopt. Het gebouw komt niet op enige monumentenlijst voor. B&W stellen voor een krediet uit te trekken voor torenherstel, nu aankoop van de kerk vanwege de hoge vraagprijs en de kosten van restauratie onmogelijk is. Met 6 stemmen voor wordt overeenkomstig het voorstel besloten (ƒ 31.360,48)
Instelling gemeentevlag. De Stichting voor Banistiek en Heraldiek is uitvoerig ingegaan op de bezwaren om het gemeentewapen in de vlag op te nemen. Het alternatief om in de vlag een ruiter te paard op te nemen achten B&W niet juist. De raad besluit nu, conform het opgemaakte ontwerp, tot het instellen van een gemeentevlag, waarvan de beschrijving luidt: "Banen blauw-groen-zwart met aan de broekzijde op het groen van wit de letters A D; de hoogten der banen verhouden zich als 1 : 2 : 1".

4-10-1976
Krediet t.b.v. het plaatsen van een nieuw onderduikersmonument vervaardigd door de beeldhouwer R. Ligtvoet, destijds woonachtig te Andijk. Na de 2e wereldoorlog werd de gemeente door de vele onderduikers die hier in de oorlogsjaren een veilig onderkomen hadden gevonden, een monument aangeboden uit dankbaarheid voor de betoonde opoffering en gastvrijheid en ter blijvende herinnering aan deze donkere episode. Het monument dat een plaats kreeg aan de Horn tegenover de voormalige huishoudschool, heeft ten gevolge van de minder goede kwaliteit van het -destijds nog schaarse- materiaal de tand des tijds niet kunnen weerstaan en moest daarom worden afgebroken en verwijderd. De kosten van het kunstwerk bedragen ƒ 53.000,- waarin het rijk voor 75% bijdraagt. Uiteindelijk komt een bedrag van ƒ 2.650,- voor gemeenterekening, te vermeerderen met de kosten van fundering en plaatsing.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk